Nghiên cứu sinh Trần Thị Phương Mai bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 31/07/2020 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Phương Mai, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ ba, ngày 30/06/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Phương Mai
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Thứ nhất, trên cơ sở tổng quan nghiên cứu tác giả đã chỉnh sửa và phát triển thang đo các chỉ tiêu đánh giá toàn diện chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trên cơ sở các đặc tính định tính do Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành (2018). Chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được đo lường thông qua sáu đặc tính: Thích hợp, Trình bày trung thực, Dễ hiểu, Khả năng so sánh, Kiểm chứng và Kịp thời.

Thứ hai, kết quả nghiên cứu định tính đề xuất bảy nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính, kết quả phân tích hồi quy có sáu nhân tố tác động đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính, trong đó có hai nhân tố mới là Vai trò điều tiết của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
 
Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:
 
Thứ nhất, chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam cơ bản đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng thông tin khi đưa ra các quyết định.

Thứ hai, sáu nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó trong đó có năm nhân tố tác động cùng chiều đó là: Nhân viên kế toán, Tính hữu hiệu kiểm soát nội bộ, Chất lượng kiểm toán độc lập, Vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Vai trò điều tiết của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, riêng nhân tố Hành vi quản trị lợi nhuận ảnh hưởng ngược chiều, các nhân tố này giải giải thích được 72,9% biến phụ thuộc. Trong đó, có hai nhân tố được xem là nhân tố mới của nghiên cứu này đó là Vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, Vai trò điều tiết của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Thứ ba, công ty niêm yết và người sử dụng báo cáo tài chính có sự đánh giá khác nhau về chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng song có hai nhân tố là Chất lượng kiểm toán độc lập và Vận dụng chuẩn mực BCTC quốc tế chưa thể hiện sự khác biệt một cách có ý nghĩa thống kê.

Thứ tư, trên cơ sở kết quả nghiên cứu tác giả đã đề xuất một số khuyến nghị nâng cao năng lực và đạo đức nghề nghiệp nhân viên kế toán, tăng cường vai trò kiểm soát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, nâng cao tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ, tăng cường vận dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, nâng cao chất lượng kiểm toán độc lập, hạn chế tác động tiêu cực của hành vi quản trị lợi nhuận từ đó nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
---------------  
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: A study of factors affecting the quality of financial reporting information of listed companies on the Vietnamese stock market
Major: Accounting, Auditing and Analysis
Postgraduate student: Tran Thi Mai Phuong
Instructor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Ngoc Quang
 
New contributions in terms of theory
 
Firstly, on the basis of research overview, the author has revised and developed a comprehensive measurement scale of indicators of the quality of financial reporting information of listed companies in the Vietnamese stock market based on qualitative characteristics issued by the International Accounting Standards Board (2018). The quality of financial reporting information of listed companies on the Vietnamese stock is measured through six characteristics: relevance, faithful representation, understandability, comparability, verifiability and timeliness.

Secondly, the qualitative research results suggest seven factors affecting the dependent variable; the regression analysis results have six factors affecting of the quality of financial reporting information in which there are two new factors: regulatory role of the State Securities Commission (SSC) and the application of International Financial Reporting Standards (IRFS).
 
Conclusions and new recommendations from research results
 
Firstly, the research results show that the quality of financial reporting information of listed companies on the Vietnamese stock market basically meets the requirements of information users when making decisions.

Secondly, the research results identify six factors affecting the quality of financial reporting information of listed companies on the Vietnamese stock market. Among them, five factors have positive impacts: accountants, the effectiveness of internal control, independent audit quality, application of the IRFS, and the regulatory role of the SSC. The factor of earning management behavior has a negatively impact. These factors explain 72.9% of the dependent variable. Two factors are considered new in this study: the application of the IRFS and the regulatory role of the SSC.

Thirdly, financial statement makers (listed companies) and users have different assessments on the quality of financial reporting information of listed companies on the Vietnamese stock market and influencing factors; however, two factors, namely independent audit quality and the application of the IRFS have not shown a statistically significant difference.

Fourthly, based on the research results, the author has proposed a number of recommendations to improve the competence and professional ethics of accountants, strengthen the control role of the State Securities Commission, improve the effectiveness of internal control, strengthen the application of IFRS, improve independent auditing quality, and limit the negative impact of earning management behavior, thereby improving the quality of financial reporting information of listed companies on the Vietnamese stock market.