Nghiên cứu sinh Trần Thị Thanh Diệu bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 28/7/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thanh Diệu, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam".
Thứ hai, ngày 07/06/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

--------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng            Mã số: 9340201_TC
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thanh Diệu
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Thu Hà
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án này đã sử dụng dữ liệu của 31 NHTM cổ phần Việt Nam trong giai đoạn 2009-2018 và phương pháp ước lượng GMM hệ thống hai bước. Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp mới như sau: Thứ nhất, các thước đo rủi ro tín dụng phát sinh từ các hoạt động nội bảng được sử dụng rất phổ biến trong các nghiên cứu bao gồm tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng phát sinh từ các khoản mục ngoại bảng vẫn chưa được xem xét và quan tâm, đặc biệt là chưa có một thước đo cụ thể nào cho rủi ro tín dụng phát sinh từ các giao dịch này. Do vậy, luận án đã đề xuất thước đo mới để đo lường rủi ro tín dụng ngoại bảng là tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng phát sinh từ các giao dịch ngoại bảng. Thứ hai, một số nghiên cứu đã chỉ ra mối quan hệ giữa rủi ro - lợi nhuận trên thị trường tài chính là mối quan hệ phi tuyến tính theo hình chữ U ngược. Cơ sở lý thuyết cũng cho thấy rủi ro tín dụng có thể có tác động phi tuyến tính đến tỷ suất sinh lời, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào chỉ ra tác động phi tuyến tính này tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận án này đã tập trung nghiên cứu tác động phi tuyến tính của rủi ro tín dụng đến tỷ suất ROA, ROE tại các NHTM cổ phần Việt Nam giai đoạn 2009-2018. Thứ ba, tổng quan nghiên cứu cho thấy quy mô tổng tài sản có thể có tác động tích cực hoặc tiêu cực tới tỷ suất sinh lời của ngân hàng, nhưng chưa có nghiên cứu nào so sánh tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời theo nhóm ngân hàng có sự khác biệt về quy mô tài sản. Do vậy, luận án đã nghiên cứu tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời tại các ngân hàng có sự khác biệt về quy mô tài sản. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu là những bằng chứng thực nghiệm, củng cố thêm cơ sở lý luận về tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ suất sinh lời tại các NHTM, đặc biệt là tại các nước có nền kinh tế mới nổi.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Luận án đã có những phát hiện mới như sau: (i) đề xuất thước đo mới về rủi ro tín dụng phát sinh từ các giao dịch ngoại bảng, kết quả cho thấy rủi ro tín dụng ngoại bảng có tác động tiêu cực đến ROA, ROE nhưng không có tác động có ý nghĩa thống kê đối với NIM; (ii) đưa ra bằng chứng thực nghiệm về tác động phi tuyến tính của rủi ro tín dụng đến tỷ suất ROA, ROE, cụ thể: rủi ro tín dụng ở mức thấp/vừa phải sẽ thúc đẩy gia tăng mức sinh lời của các NHTM, nhưng nếu rủi ro tín dụng tăng vượt qua ngưỡng tối ưu nào đó, sự tăng lên của nó sẽ làm suy giảm tỷ suất sinh lời; (iii) kết quả ước lượng cho thấy tác động tiêu cực của rủi ro tín dụng đến ROA, ROE tại các ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn sẽ có xu hưởng giảm nhẹ hơn so với các ngân hàng có quy mô nhỏ (với cùng mức rủi ro tín dụng và các điều kiện khác). Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa tìm thấy ảnh hưởng của quy mô tổng tài sản đến tác động của rủi ro tín dụng đến tỷ lệ thu nhập lãi cận biên.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án cung cấp một số khuyến nghị đối với các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng và gia tăng tỷ suất sinh lời tại các NHTM Việt Nam.


------------------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DESERTATION

Thesis topic: The impact of credit risk on bank profitability of Vietnam Joint stock commercial banks
Major: Banking – Finance                Code: 9340201_TC
Student: Trần Thị Thanh Diệu        No.: NCS38.059TC
Tutor: Pro. PhD. Phan Thị Thu Hà
Campus: National Economics University 

New contributions of the desertation to the literature

This desertation employed data of 31 Vietnamese joint stock commercial banks during the period 2009-2018 and two-step systematic GMM estimation method. The research results have made the following new contributions: Firstly, measurements of credit risk arising from on-balance sheet activities that are very commonly used in research include non-performing loans ratio and loan loss provision ratio. However, credit risk hidden from off-balance sheet items has not yet been considered and taken into consideration, especially as there is no specific measure for credit risk arising from these transactions. Therefore, the thesis proposed measuring off-balance sheet credit risk by the rate of provisioning for credit losses arising from off-balance sheet activities. Second, some studies abroad have shown that the risk-return relationship in the financial market is a non-linear relationship in an inverted U-shape. The theoretical basis for which shows that credit risk can have a non-linear effect on bank profitability, however, there are no studies showing that non-linear effect in banks. This thesis has focused on researching the non-linear impact of credit risk on ROA, ROE at joint stock commercial banks in Vietnam in the period 2009-2018. Thirdly, research review shows that bank size can have a positive or negative impact on bank profitability, but no studies have compared the impact of credit risk on profitability at banks which are differences in bank size. Therefore, the thesis has studies the impact of credit risk on profitability at banks with differences in bank’s asset size. In addition, the research results are empirical evidence, reinforcing the theoretical basis of the impact of credit risk on profitability at commercial banks, especially in emerging economies.

New findings and proposals are drawn from the research results of the thesis

The thesis has made the following new findings: (i) proposed a new measure of credit risk arising from off-balance sheet activities, the results show that off-balance sheet credit risk has a negative impact on ROA, ROE, but no statistically significant impact on NIM; (ii) provides empirical evidence on the non-linear impact of credit risk on ROA, ROE, specifically: low/moderate credit risk will promote an increase in bank profitability, but if credit risk increases beyond a certain optimal threshold, its increase will reduce the rate of return; (iii) the results show that the negative impact of credit risk on ROA, ROE at banks with large total assets will tend to decrease slightly compared to small ones (with the same credit risk and other conditions). However, this study has not found the effect of the size of total assets on the effect of credit risk on the net interest margin.
Basing on research results, the thesis provides a number of recommendations for commercial banks, the State Bank of Vietnam and the Government to minimize credit risks and increase profitability at Vietnamese commercial banks.