Nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hà bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 29/12/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thu Hà, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận trong việc ra quyết định kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam".
Thứ ba, ngày 16/11/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận trong việc ra quyết định kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích                             Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Hà                                 Mã NCS: NCS36.077KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, TS. Nguyễn Thị Minh Phương
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, luận án là công trình nghiên cứu  về vận dụng phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong việc ra quyết định kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam. 
Thứ hai, trên cơ cở Lý thuyết chấp nhận công nghệ TAM và lý thuyết kết hợp chấp nhận và sử dụng công nghệ UTAUT, luận án xây dựng mô hình đánh giá sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng tới dự định vận dụng và hành vi vận dụng phân tích CVP trong việc ra quyết định kinh doanh tại các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam. Các nhân tố bao gồm: nhận thức tính hữu ích, nhận thức tính dễ sử dụng, ảnh hưởng xã hội và điều kiện thuận lợi..

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Thứ nhất, kết quả phân tích định lượng cho thấy nhân tố nhận thức tính hữu ích tác động mạnh đến dự định vận dụng và hành vi vận dụng phân tích CVP trong việc ra quyết định kinh doanh. Ngoài ra, nhân tố nhận thức tính dễ sử dụng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận dụng phân tích CVP của các doanh nghiệp. .
Thứ hai, dựa vào kết quả nghiên cứu, luận án khuyến nghị và đề xuất các giải pháp tăng cường vận dụng phân tích CVP trong việc ra quyết định kinh doanh. Các khuyến nghị liên quan đến hệ thống chỉ tiêu của CVP như phân loại chi phí theo hình thái biến đổi của chi phí, xác định điểm hòa vốn theo lợi nhuận góp, tính giá bán cạnh tranh, xác định đòn bẩy hoạt động. Các giải pháp liên quan đến nhân tố ảnh hưởng gồm nâng cao nhận thức tính hữu ích của nhà quản trị và của kế toán về vận dụng phân tích CVP, nâng cao tính dễ sử dụng của phân tích CVP, tăng cường các ảnh hưởng xã hội đến vận dụng phân tích CVP. 
 

------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Researching cost – volume – profit analysis on business decision making at animal feed processing enterprises in Viet Nam
Major: Accounting, Auditing and Analysis                           Code: 9340301
PhD student: Tran Thi Thu Ha                                           ID: NCS36.077KT
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Nguyen Minh Phuong;  Dr. Nguyen Thị Minh Phuong
Training institution: The National Economics University 

New theoretical contributions

Firstly, The thesis is a pioneering research on applying CVP analysis in business decision making at animal feed processing enterprises in Vietnam.
Secondly, On the basis of the unified theory of acceptance and use of technology UTAUT and the theory of technology acceptance TAM, the thesis evaluates the impact of factors affecting the applycation intention and behavior of using the CVP analysis in business decision making at animal feed processing enterprises in Vietnam, factors include: perceived usefulness, perceived ease of use, social influence and facilitating conditions to apply.

New findings and proposals from the thesis research results 

Firstly, the results of quantitative analysis show that the perceived usefulness factor strongly affects to the application intention and the behavior of CVP analysis in business decisions making. In addition, the perceived ease of use factor also significantly affects the application of CVP analysis by enterprises. .
Second, based on the research results, the thesis recommends and proposes solutions to enhance the application of CVP analysis in business decision making. Recommendations related to CVP's criteria system such as classifying costs according to variable cost patterns, determining break-even points according to contributed profits, calculating competitive selling prices, determining operating leverage. Solutions related to influencing factors include raising awareness of the usefulness of managers and accountants in applying CVP analysis, improving the ease of use of CVP analysis, and enhancing social influence to CVP analysis application.