Nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Hằng

Vào 16h00 ngày 15/12/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thúy Hằng, chuyên ngành Kinh tế học, với đề tài "Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 24/12/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Mối quan hệ giữa quản lý chuỗi cung ứng xanh và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế học    Mã số: 9310101_KTH
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thúy Hằng        Mã NCS: NCS37.001KTH
Người hướng dẫn: PGS.TS. Vũ Thành Hưng, PGS.TS. Hà Quỳnh Hoa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

- Thứ nhất, luận án đã chỉ ra từng khía cạnh của quản lý chuỗi cung ứng xanh có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp thế nào đến ba trụ cột bền vững (kinh tế, môi trường, xã hội) của kết quả hoạt động. Các nghiên cứu trước đây hầu như mới chỉ xem xét tác động trực tiếp và rất ít đề cập trụ cột xã hội.
- Thứ hai, rút ra từ hạn chế của những nghiên cứu trước, luận án đã xác định các cấu phần chính của quản lý chuỗi cung ứng xanh dựa trên một khuôn khổ toàn diện hơn, trong đó có tính đến cả phía thượng nguồn, nội bộ và hạ nguồn trong chuỗi cung ứng.
- Thứ ba, luận án đã hiệu chỉnh và phát triển những thang đo phù hợp với đặc thù thị trường ngành xây dựng Việt Nam để đánh giá các biến nghiên cứu trong mô hình.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

- Thứ nhất, kết quả nghiên cứu cho thấy hợp tác bảo vệ môi trường với khách hàng là phương pháp quản lý toàn diện vì yếu tố này tác động tích cực đồng thời đến cả ba khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội của kết quả hoạt động các doanh nghiệp ngành xây dựng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hợp tác môi trường nói chung dẫn đến hiệu quả tốt hơn so với giám sát môi trường.
- Thứ hai, kết quả cho thấy doanh nghiệp có quy mô càng lớn thì hiệu quả xã hội càng cao. Doanh nghiệp có tuổi đời nhiều hơn thì kết quả kinh tế và kết quả môi trường đều tốt hơn. Tuy nhiên, không tồn tại sự khác biệt về kết quả hoạt động giữa các loại hình sở hữu doanh nghiệp.
- Thứ ba, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án khuyến nghị các doanh nghiệp ngành xây dựng Việt Nam tập trung đầu tư vào mạng lưới kết nối thông tin không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà còn cả với các bên liên quan (bao gồm khách hàng và nhà cung cấp).
- Thứ tư, bên cạnh đó, luận án đưa ra đề xuất cho cơ quan Nhà nước những phương án hỗ trợ doanh nghiệp về mặt pháp lý, tài chính, bồi dưỡng kiến thức, khuyến khích đổi mới sáng tạo công nghệ cũng như những chính sách yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ trong xây dựng nhằm đảm bảo hiệu quả môi trường trong các chuỗi cung ứng của doanh nghiệp.

---------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Topic: The relationship between green supply chain management and performance of construction enterprises in Vietnam
Major: Economics                                                    Code: 9310101_KTH
PhD. Candidate: Tran Thi Thuy Hang                    PhD. Candidate code: NCS37.001KTH
Supervisor: Ass.Prof.Dr. Vu Thanh Hung, Ass.Prof.Dr. Ha Quynh Hoa
Training institution: National Economics University 

New academic and theoretical contributions 

- Firstly, the dissertation specifies how each aspect of green supply chain management has direct and indirect impact on three sustainabe pillars (economic, environmental, and social) of the performance. The previous studies only consider the direct impacts and rarely cover the social pillar.
- Secondly, the key components of green supply chain management are identified in accordance with a more comprehensive framework, considering upstream, internal and downstream of the supply chain to be drawn from the limitations of previous studies.
- Thirdly, the dissertation has adjusted and developed the scale to be well matched with Vietnam construction market to evaluate the model’s research variables.

New findings and recommendations drawn from research and survey results of the thesis

- Firstly, the main findings unveiled that environmental collaboration with customers is recognized as a comprehensive management approach as this factor actively and simultaneously impacts on the economic, environmental and social aspect of performance obtained by Vietnamese construction enterprises. Moreover, environmental collaboration generally results in a better performance against environment monitoring.
- Secondly, the main findings revealed that the more the scale of the enterprise is, the higher the social performance shall be. The higher the enterprise’s age is, the better the socio-economics performance shall be. However, no difference in performance is found among the enterprise ownership forms.
- Thirdly, according to the main findings, the Vietnamese construction players are recommended to focus on investment into the communication connection network not only within the internal organization but also stakeholders (including customers and suppliers).
- Fourthly, the recommendations are put forward to the State agencies regarding the business assistance options in terms of legislation, finance, knowledge improvement, encouragement of technology renovation and creation as well as policies to request the enterprises to comply during construction to ensure the high environment performance in the enterprise’s supply chains.