Nghiên cứu sinh Vũ Đào Tùng Phương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h30 ngày 29/05/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Đào Tùng Phương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam".
Thứ ba, ngày 28/04/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại các doanh nghiệp kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)
Nghiên cứu sinh: Vũ Đào Tùng Phương
Người hướng dẫn: TS. Trần Văn Hùng, PGS.TS. Hoàng Thọ Xuân 
 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Khác với các nghiên cứu về ứng dụng TQM trong doanh nghiệp hiện nay với hai hướng chủ yếu là nghiên cứu vai trò, tầm quan trọng của TQM đối với các hoạt động của doanh nghiệp và nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng TQM hiệu quả,  nghiên cứu này tập trung vào các nhân tố tác động đến ý định ứng dụng TQM. Đặc biệt, luận án đã đưa vào mô hình nghiên cứu sự kết hợp giữa lý thuyết về hành vi của con người, mang tính đặc thù của các nền kinh tế mới nổi và chuyển đổi như Việt Nam, từ đó đề xuất ba nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn áp dụng TQM của doanh nghiệp trong mô hình chấp nhận công nghệ TAM mở rộng bao gồm (i) Cảm nhận về hiệu quả của TQM (ii) Cảm nhận về hiệu quả của TQM so với hệ thống quản lý chất lượng cũ và (iii) Cảm nhận về sự dễ sử dụng [áp dụng] của hệ thống TQM.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất một số kiến nghị với các đối tượng khác nhau. Cụ thể, với doanh nghiệp kinh doanh gas, luận án gợi ý các giải pháp thay đổi nhận thức về quản lý chất lượng cho nguồn nhân lực trong doanh nghiệp, nhận thức của người ra quyết định áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, và những người có liên quan.
 
Với doanh nghiệp chuyển giao TQM, luận án nhấn mạnh cần phải có các bằng chứng chứng minh được tính hiệu quả giúp giảm sự Cảm nhận không tốt về tính dễ sử dụng của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM so với các hệ thống khác và các doanh nghiệp kinh doanh gas đang áp dụng
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu từ luận án cũng cho thấy các nhà quản trị trong doanh nghiệp LPG đa số cảm nhận mình là người hiện đại, do vậy khả năng áp dụng phương pháp quản trị mới, cụ thể là áp dụng TQM là khả thi.
 
Với các cơ quan quản lý nhà nước, luận án đề xuất cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp tư vấn, chuyển giao, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng nói chung và TQM nói riêng trong việc quảng bá, giới thiệu tới các doanh nghiệp kinh doanh gas nói riêng và các doanh nghiệp nói chung. 
Ngoài ra, luận án cũng đề xuất một số hướng nghiên cứu tiếp theo: (i) Nghiên cứu các nhân tố tác động đến việc áp dụng TQM tại các doanh nghiệp kinh doanh LPG Việt Nam; (ii) Nghiên cứu tác động của việc áp dụng TQM tới kết quả/hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh LPG Việt Nam và (iii) Nghiên cứu các hoạt động quản trị nhân lực ảnh hưởng đến việc áp dụng TQM tại các doanh nghiệp kinh doanh LPG Việt Nam.
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
THE CONTRIBUTION OF DISSERTATION 
 
PhD Student: Dao Tung Phuong VU
Major: Business Management (NEU Business School)   
Topic: Factors influencing over an intention of implementing Total Quality Management (TQM) in Vietnam’s Liquefied Petroleum Gas (LPG) firms. 
Supervisor: Dr. Van Hung TRAN, Assoc.Prof.  Dr. Tho Xuan HOANG
Educatinal institution: National Economic University
 
The contributions to theoretical framework 
 
Until recently, the research about TQM implementation in business has mostly followed two mainstreams, of which the role of TQM to enterprise(also known as the outputs) and the factors influencing implementation TQM in business (also known as the inputs). Therefore, the study on behavioral intention to implementing TQM and factors influencing over this intention is newly fresh. This dissertation studies the model which combines the theory of human behavior and the specific characteristics of Vietnamese economy, involving factors of traditional self-perceive and modern self-perceive influencing over the perceived TQM ease to use. This is one of three dominants influencing over the decision of choosing TQM implementation in organization in terms of the opened technology acceptance model -TAM (Davis 1989). It includes (i) Perceived TQM usefulness; (ii) Perceived TQM usefulness comparing to the current quality management system; (iii) Perceived ease to use of TQM.
 
The findings, proposals and 
 
As for gas suppliers, the study proposes the solution to adjust the quality management awareness for Human Resources, the consciousness of decision-maker over the quality management system and the relevant parties. 
 
As for the TQM transfer enterprises: the study suggests to position the evidence to prove the prominence of TQM when implementing in businesses. Hence, it would lower the negative perceived ease to use of TQM compared to current application implementing in organization. 
 
As for government and local authorities, it proposed that the governors should support the LPG firms and gas suppliers in having proper consultations, transference and implementing suitable quality management systems in general, TQM to be more specific.
 
Given the influencing mechanism of self-perceive (being either transitional or modern) onto perceived ease to use of new technology so as to decide to implement TQM in organization, the study points that the majority of LPG firms’ managers are modern self-perceive. As a result, there would be an upward tendency in TQM implementation. 
 
From the cited results, the study recommend some dimensions for further research are (i)Factor influencing TQM implementation in Vietnam LPG firms; (ii) Influence of TQM implementation to business performance of LPG firm in Vietnam; (iii) Human resource influencing over TQM implementation of Vietnam LPG firms.