Nghiên cứu sinh Vũ Đức Lợi bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 07/08/2021, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Đức Lợi, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), với đề tài "Tác động của Cửa hàng Đầu đàn (Flagship Store) tới nhận biết thương hiệu các sản phẩm ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trên thị trường Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 02/07/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting

--------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Tác động của Cửa hàng Đầu đàn (Flagship Store) tới nhận biết thương hiệu các sản phẩm ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trên thị trường Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Vũ Đức Lợi                Mã NCS: NCS37.066QTV
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)    Mã số: 9340101_QTV
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thành Hưng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

•    Đã có nhiều nghiên cứu về các yếu tố tác động đến nhận biết thương hiệu, tuy nhiên trong lĩnh vực bán lẻ, cửa hàng đầu đàn (CHĐĐ) là một yếu tố quan trọng có liên quan đến nhận biết của khách hàng đối với các thương hiệu hàng tiêu dùng, nhưng mới được đề cập đến tại một số nghiên cứu trên thế giới như Bressoud (2013); Tim và cộng sự (2017) và hiện chưa thấy công trình nào tại Việt Nam. Luận án là công trình đầu tiên tiên đưa CHĐĐ vào như một nhân tố tác động đến nhận biết thương hiệu trong lĩnh vực FMCG tại Việt Nam. Luận án đã xác định nội hàm khái niệm và các phương diện phản ánh vai trò của CHĐĐ, xây dựng thang đo phản ánh tác động của CHĐĐ đến nhận biết thương hiệu trong lĩnh vực FMCG.
•    Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra “các hành động liên quan đến thúc đẩy bán hàng; các hành động liên quan đến đa dạng sản phẩm của khách hàng; các hành động liên quan đến phong cách sống của khách hàng và các hành động liên quan đến chủ đề thiết kế và bầu không khí” của CHĐĐ có tác động tích cực đến nhận biết thương hiệu.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

•    Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đối với các thương hiệu sản phẩm FMCG, nhất là các sản phẩm mới, CHĐĐ có vai trò quan trọng trong nâng cao nhận biết thương hiệu. Các doanh nghiệp mới vào thị trường cần sử dụng CHĐĐ như là một phương tiện, công cụ để nâng cao nhận biết thương hiệu hoặc hình ảnh thương hiệu. Điều này càng có ý nghĩa với những thương hiệu ngành hàng FMCG có sức cạnh tranh cao và tập trung trong cùng khu vực như các thành phố lớn Hà Nội, Hồ Chí Minh.
•    CHĐĐ tác động đến tâm lý của khách hàng, thúc đẩy khách hàng mua hàng kể cả khi tiềm lực tài chính chưa đủ. CHĐĐ tác động đến sự thay đổi nhận thức và cảm xúc của khách hàng sau khi vào cửa hàng đã khiến một người tham quan chở thành người mua hàng.

------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Name of dissertation: The impact of Flagship Store on brand awareness of FMCG products in Vietnam market
PhD student: Vu Duc Loi                          Student number: NCS37.066QTV
Specialization: Business Administration (Institute)         Code: 9340101_QTV
Scientific Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Vu Thanh Hung
Training institution: National Economics University

New academic and theoretical contributions of the dissertation

• There have been many studies on actions affecting brand awareness, however, in the retail sector, Flagship store is an important factor related to customers' awareness of consumer brands. However, it has just been investigated in a number of studies in the world such as Bressoud (2013); Tim et al (2017) and currently there have not seen any academic works in Vietnam. The dissertation is the pioneer work to examine the role of flagship store as a factor affecting brand awareness in the FMCG sector in Vietnam. The dissertation has identified the concepts and aspects reflecting the role of the flagship store, setting up a scale to measure the impact of the flagship store on brand awareness in the FMCG field.
• The empirical results of research have shown 4 action groups – including “actions related to sales promotion; actions related to the customer's product diversity; actions related to customers' lifestyles, and actions related to design themes and atmospheres” of flagship store have a positive effect on brand awareness.

New findings and proposals drawn from the research results of the dissertation

• Research results show that for FMCG product brands, especially new products, flagship stores play an important role in raising brand awareness. New businesses entering the market need to use flagship store as a way to enhance brand awareness and brand image. In fact, the findings related to flagship stores are more meaningful for FMCG brands that are highly competitive and concentrated in the same area as the big cities of Hanoi and Ho Chi Minh.
• Flagship stores affect customers' psychology, motivating customers to buy even when financial budget is limited. Flagship store affects the change in perception and emotions of customers after visiting the store, causing a visitor to turn into a shopper.