Nghiên cứu sinh Vũ Lệ Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 28/05/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Lệ Hằng, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), với đề tài "Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường đại học ở Hà Nội".
Thứ hai, ngày 27/04/2020
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Chất lượng đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh tại các trường đại học ở Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)
Nghiên cứu sinh: Vũ Lệ Hằng                      
Người hướng dẫn: GS.TS Trần Thị Vân Hoa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
1. Về lý luận: Luận án đã tổng quan được tình hình nghiên cứu; hệ thống hoá được cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo cử nhân QTKD trong và ngoài nước theo các yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo từ góc nhìn bên ngoài cơ sở giáo dục.
3. Về phương pháp nghiên cứu: Luận án đã xây dựng được mô hình và thang đo chất lượng đào tạo cử nhân QTKD theo góc độ tiếp cận từ bên ngoài các cơ sở đào tạo đại học trên cơ sở mong đợi của người học, người sử dụng lao động với 48 biến quan sát; kiểm định độ tin cậy của các biến quan sát này trong bối cảnh các trường đại học ở Hà Nội. 
5. Về học thuật: Luận án cũng làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo nhìn từ góc độ người học/người sử dụng lao động với các yếu tố cấu thành chất lượng đào tạo đại học nhìn từ phía các nhà trường. Đây là những nội dung sẽ được nghiên cứu để hoàn thiện chương trình đào tạo về quản lý chất lượng giáo dục cũng như xây dựng các tiêu chuẩn kiểm định giáo dục đại học. 
 
Những kết luận, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu
 
1. Kết quả nghiên cứu của Luận án đã khẳng định 5 yếu tố có tác động thuận chiều đến chất lượng đào tạo cử nhân QTKD dưới góc nhìn của người học và người sử dụng lao động đó là:  (i) Giảng viên; (ii) Chương trình; (iii) Nhân viên; (iv) Cơ sở vật chất; (v) Hoạt động hỗ trợ. Trong đó, yếu tố Giảng viên có tác động mạnh nhất, quan trọng nhất, tiếp theo là các yếu tố Cơ sở vật chất, Chương trình, Nhân viên; Hoạt động hỗ trợ có tác động thấp nhất trong 5 yếu tố.
2. Luận án cũng làm rõ những khác biệt giữa cách tiếp cận về chất lượng đào tạo đại học của người sử dụng lao động/người học và cách tiếp cận chất lượng đào tạo nhìn từ phía các trường đại học như yêu cầu về am hiểu thực tiễn đối của đội ngũ giảng viên, hoạt động hỗ trợ đào tạo, thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên nhằm hướng tới sự hài lòng của người học và tăng tính thực tiễn của chương trình đào tạo.
2. Luận án đã đánh giá thực trạng và làm rõ những nguyên nhân khiến chất lượng đào tạo cử nhân QTKD chưa tốt trong thời gian qua, từ đó đề xuất 7 giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân QTKD tại các trường đại học, trong đó có các giải pháp quan trọng để Hoàn thiện, đổi mới chương trình đào tạo; Nâng cao năng lực của giảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy; Hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo ngành QTKD; Tăng cường cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu chất lượng đào tạo; Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ; Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các khoa đào tạo chuyên ngành QTKD với các doanh nghiệp. Đây là các giải pháp có giá trị tham khảo tốt cho các trường đại học, các cơ quan quản lý giáo dục trong cả nước.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
THE INFORMATION OF NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: The service quality of training bachelor of business administration at the universities in Hanoi
Field of study: Business Administration (NEU Business School)
PhD candidate: Vu Le Hang                           
Supervisor: Prof., Dr. Tran Thi Van Hoa
Training Institute: National Economics University
 
New contributions of the thesis are as follows:
 
1. In term of theory:
The thesis has generalized the research situation and systematized the theoretical and practical basis on the training quality and the training quality of bachelor of business administration domestically and internationally based on the factors that create the training quality from an educational institution's external perspective.
2. In term of research method:
The thesis has built the model, and the scale of the service quality of training bachelor of business administration follows the external approach of higher education institutions, which is based on the expectations of learners and employers, with 48 observed variables. The thesis has conducted the reliability test of these observed variables in the context of universities in Hanoi. 
3. In term of academic:
The thesis also clarifies the relationship between the components that create service quality of training from the perspective of learners and employers and the elements that form the service quality of university training viewed from the schools. These are contents that will be studied to complete the training program on educational quality management as well as to develop higher education accreditation standards.
 
The conclusions and new proposals are drawn from the research findings
 
1. The findings of the thesis have confirmed five factors that positively impact the service quality of bachelor's degree in business administration from the perspective of learners and employers, including (i) Lecturers; (ii) Programs; (iii) Staff; (iv) Facilities; (v) Support Activities. In particular, the "Lecturer" has the most influential and most significant impact to the service quality of training, followed by the " Program " and "Staff" factors, and "Support Activities" have the lowest effect.
2. The thesis also clarifies the differences between the approaches of higher education service quality from employers, learners and that from universities. For instance, the need for practical understanding of lectuter, or training support activities, and staff service attitude towards learner satisfaction and enhance the practicality of the training program.
3. The thesis has assessed the situation and clarified the reasons why the service quality of training bachelor of business administration program has not been good in recent years. As a result, the thesis proposes seven solutions to improve the service quality of training bachelor of business administration at universities, including essential solutions such as (1) Perfecting and renovating training programs; (2) Enhancing the capacity of lecturers, innovating teaching methods. (3) Improve the curriculum and reference materials for business administration study. (4) Strengthen facilities to meet service quality of training requirements. (5) Improve the quality of the staff. (6) Strengthen support activities. (7) Establish close relationships between business administration training faculties with enterprises. These are reasonable reference solutions for universities and educational management agencies throughout the country.