Nghiên cứu sinh Vũ Thị Sen bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 30/07/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Sen, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng".
Thứ sáu, ngày 29/06/2018
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Đánh giá hiệu quả hoạt động của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên thẻ điểm cân bằng
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Sen
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Đức Cường, TS. Nguyễn Hữu Đồng
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận: 
 
-  Luận án đã vận dụng một số lý thuyết, trong đó lý thuyết bất định (Contingency theory) là chủ yếu và mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động (HQHĐ) dựa trên thẻ điểm cân bằng (BSC) để xây dựng các tiêu chí đánh giá HQHĐ đối với các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc về các khía cạnh: Sứ mệnh, Khách hàng, Quy trình nội bộ, Đào tạo và phát triển nhân viên, Tài chính.
 
- Luận án đã chỉ ra các tiêu chí đánh giá và mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐ tổng thể các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên BSC như sau: (1) Khía cạnh Sứ mệnh gồm 9 tiêu chí tải vào nhân tố Vai trò sứ mệnh và nhân tố Khả năng Sứ mệnh; (2) Khía cạnh Khách hàng gồm 10 tiêu chí tải vào nhân tố Hài lòng về số lượng, chất lượng dịch vụ và nhân tố Sự mong đợi của khách hàng; (3) Khía cạnh Quy trình nội bộ gồm 8 tiêu chí tải vào nhân tố Chất lượng điều trị, nhân tố Cơ cấu bác sĩ/người bệnh và nhân tố Tiêu chuẩn chất lượng; (4) Khía cạnh Đào tạo và phát triển nhân viên gồm 4 tiêu chí tải vào nhân tố Hiệu quả làm việc của nhân viên; (5) Khía cạnh Tài chính gồm 11 tiêu chí tải vào nhân tố Hiệu quả thu chi tài chính và nhân tố Hiệu quả quản lý tổng thể tài chính. 
 
Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:
 
- Luận án đã xây dựng được những tiêu chí đánh giá phù hợp đối với các bệnh viện công lập trong bối cảnh khu vực miền núi vùng Tây Bắc dựa trên tổng quan nghiên cứu. Đồng thời, từ kết quả nghiên cứu định tính, Luận án đã phát triển thêm một số tiêu chí mới phù hợp trong đánh giá HQHĐ về khía cạnh Khách hàng, Quy trình nội bộ, Tài chính của các bệnh viện công của vùng.
 
-  Luận án đã xác định được 10 nhân tố ảnh hưởng đến HQHĐ tổng thể của bệnh viện công lập vùng Tây Bắc dựa trên BSC. Trong đó, 6 nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐ tổng thể bệnh viện với hệ số Sig <0.05. Thứ tự ảnh hưởng của các nhân tố theo mức giảm dần dựa trên hệ số β là: Hiệu quả thu chi tài chính; Hài lòng về số lượng và chất lượng dịch vụ; Tiêu chuẩn chất lượng; Hiệu quả làm việc của nhân viên; Vai trò sứ mệnh; Chất lượng điều trị, 1 nhân tố có ảnh hưởng ngược chiều với HQHĐ tổng thể bệnh viện với hệ số Sig <0.05 là nhân tố Cơ cấu bác sĩ/người bệnh. Có 3 nhân tố chưa đảm bảo ý nghĩa thống kê do có hệ số Sig >0.05 là: Khả năng đạt sứ mệnh; Hiệu quả quản lý tổng thể tài chính; Sự mong đợi của khách hàng.
 
- Luận án đã đề xuất một số khuyến nghị đối với các nhà quản trị bệnh viện, chính quyền địa phương và Bộ Y tế nhằm nâng cao HQHĐ của các bệnh viện công lập vùng Tây Bắc về các mặt: (1) Thúc đẩy hiệu quả quản lý tài chính; (2) Nâng cao sự hài lòng và mong đợi của người bệnh; (3) Thực hiện tốt Sứ mệnh của bệnh viện vùng Tây Bắc; (4) Cải thiện chất lượng điều trị; (5) Tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng; (6) Tăng số lượng và chất lượng đội ngũ bác sĩ; (7) Nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên y tế. 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
----------
 
THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS
 
Thesis title: Evaluation of the performance of public hospitals in the Northwest based on the Balanced Scorecard 
Major: Accounting, Auditing and Analysis
PhD student: Vu Thi Sen
Scientific instructor: Assoc. Prof. PhD. Pham Duc Cuong, Dr. Nguyen Huu Dong
 
New theoretical and academic contributions: 
 
- The thesis has applied some theory including Contingency theory and the Balanced Scorecard to develop the system of evaluation criteria for the performance of the Northwest’s public hospitals from the aspects of Missions, Customers, Internal process, Employee learning and growth, Financial. 
 
- The thesis has resulted in the criteria and influential factors on the performance of the Northwest’s public hospitals based on the Balanced Scorecard as follows: (1) Missions includes 9 criteria for Roles of Missions and Mission accomplishment; (2) Customers includes 10 criteria for Customer satisfaction with the service quantity and quality and Customer expectations; (3) Internal process includes 8 criteria for Quality of treatment, Ratio of doctors and patients and Quality standards; (4) Employee learning and growth includes 4 criteria for Working efficiency of employees; and (5) Financial includes 11 criteria for Efficiency of financial expenses and Efficiency of overall financial management. 
 
The new findings, proposals drawn from the research:
 
- The thesis has developed the system of appropriate performance evaluation criteria for the Northwest’s public hospitals based on the research overview.  The thesis, as well as, introduces new criteria from the practical qualitative researches for aspects of Customers, Internal process and Financial of public hospitals. 
 
- The thesis has identified 10 factors on the performance of the Northwest’s public hospitals based on the Balanced Scorecard. Of 10 factors, six factors positively affect the hospital performance with the coefficient of Sig <0.05. The impact degrees are gradually reduced according to the β-coefficients, including: Factors of Efficiency of financial expenses; Customer satisfaction with the service quantity and quality; Quality standards; Working efficiency of employees; Roles of Missions and Quality of treatment. On the other hand, the factor of Ratio of doctors and patients has the negative impact on overall hospital performance with the coefficient of Sig <0.05. Three others with the coefficient of Sig >0.05 fail to ensure the statistical significance and they include: Mission accomplishment; Efficiency of overall financial management and Customer expectations. 

- The thesis has given some recommendations for hospital managers, local authorities and the Ministry of Health to enhance the performance of the Northwest’s public hospitals as follows: (1) Enhancement of financial management efficiency; (2) Improvement of patient satisfaction and expectations; (3) Good implementation of missions of the Northwest’s hospitals; (4) Improvement of the treatment quality; (5) Compliance with quality standards; (6) Increasing the number and qualification of medical staffs; (7) Improvement of the working efficiency of medical staffs.