Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hòa bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 13/12/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Thu Hòa chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng với đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng thương mại Việt Nam của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng quốc tế.
Thứ năm, ngày 10/11/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng thương mại Việt Nam của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng quốc tế
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng    Mã số: 9340201
Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thu Hòa        Mã NCS: NCS39.20TC
Người hướng dẫn: PGS.TS. Cao Thị Ý Nhi
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt lý luận 

- Trên cơ sở kế thừa kết quả các công trình nghiên cứu trước, với Lý thuyết hành vi KH, NCS đã vận dụng mô hình EKB, Lý thuyết học tập xã hội và Lý thuyết thông tin không cân xứng, làm cơ sở luận giải nhân tố tác động đến ý định lựa chọn NHTM, đồng thời bổ sung biến quan sát phát triển thang đo đối với hành vi lựa chọn NHTM Việt Nam của DNXNK, làm nổi bật đặc thù và những khác biệt của DVNHQT so với các DV khác.
- Luận án phát hiện và đo lường mức độ tác động của các nhân tố hành vi KH bao gồm: Chuẩn chủ quan, Thái độ (Tính dễ sử dụng và Tính hữu ích), Kiểm soát hành vi và Nhận thức rủi ro (Rủi ro hoạt động và Rủi ro thị trường) tới ý định lựa chọn NHTM Việt Nam của các DNXNK đối với DVNHQT.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

- Từ những vấn đề cơ bản về DVNHQT ở các NHTM Việt Nam, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và áp lực cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, luận án xác định nhu cầu của các DNXNK. Phân tích các nhân tố tích cực, tiêu cực, đồng thời xác định, luận giải về các nhân tố và mức độ tác động của mỗi nhân tố đến việc lựa chọn NHTM Việt Nam trong cung cấp DVNHQT. Với những đặc tính khác biệt so với các dịch vụ ngân hàng khác, đây là một điểm mới và không trùng lắp của đề tài với các nghiên cứu trước đã được công bố.
- Xây dựng và kiểm định mô hình, xem xét sự phù hợp và đánh giá cấu trúc SEM đối với các nhân tố tác động đến lựa chọn của KH đối với DVNHQT ở các NHTM Việt Nam mà chưa có nghiên cứu nào trước đây thực hiện. 
- Nghiên cứu đánh giá kết quả khảo sát phân tích thống kê và sắp xếp các nhân tố, mức độ tác động đến lựa chọn NHTM Việt Nam của DNXNK trong việc sử dụng DVNHQT. Từ đó xác định nhu cầu thực tế của DNXNK trong lựa chọn NHTM Việt Nam, giúp các NHTM Việt Nam: Thu hút, duy trì KH; gia tăng doanh thu lợi nhuận và nâng cao năng lực cạnh tranh về DVNHQT; mở rộng thị phần và nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc cung cấp DVNHQT. Từ đó, NHTM Việt Nam có chiến lược phát triển quan hệ đại lý với các ngân hàng nước ngoài, tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại qua hệ thống mạng lưới các NHTM trên thế giới. 
- Kết quả nghiên cứu thể hiện những giải pháp và khuyến nghị đối với các NHTM Việt Nam để phát triển các DVNHQT và thu hút ngày càng nhiều KH lựa chọn. Trên cơ sở đó, các NHTM có thể mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả, tăng cường năng lực cạnh tranh và liên kết quốc tế. Xây dựng cơ sở khoa học và thực tế để Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan hữu quan có thể xác định được các nhân tố tác động đến lựa chọn NHTM Việt Nam trong cung cấp DVNHQT của DNXNK. Từ đó, đưa ra những chính sách kịp thời và hợp lý nhằm xây dựng hệ thống NHTM phát triển bền vững, đảm bảo kinh doanh lành mạnh và hiệu quả trong bối cảnh hội nhập quốc tế và CMCN 4.0. Hơn nữa, các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nguồn luật, quy định, hành lang pháp lý giúp các DNXNK và NHTM Việt Nam có điều kiện thuận lợi phát triển hoạt động.

----------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Topic: Research on factors affecting customers' choice of Vietnamese commercial banks for international banking services 
Major: Finance - Banking    Code: 9340201
PhD attendant: Vu Thi Thu Hoa        Fellow’s code: NCS39.20TC
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Cao Thi Y Nhi
Training facility: National Economics University

Theoretical and academic new contributions

- On the basis of inheriting results from previous studies, in addition to the Theory of Consumer Behavior, the EKB model, the social learning theory and the asymmetric information theory, these theories applied as the foundation to supplement a number of observed variables to develop a scale for customer's selection of Vietnamese commercial bank which shows the characteristics and differences of international banking services compared to other services.
- The thesis detected and measured the impact of consumer-behavior-related factors including subjective norms, attitudes (ease of use and usefulness), behavioral control and perceived risk (operational risk and market risk) on the intention to select Vietnamese commercial banks for international banking services.

New findings and proposals achieved from research and survey results 

- Identify the needs of import-export companies based on international banking services in the context of international integration and increasing competition in banking and finance in Vietnam. The thesis would identfify analyzed positive and negative factors, concurrently determine and explain the factors and their degree of influence on the choice of Vietnamese commercial banks that provide international banking services.
- The thesis developed and tested the model, considered the suitability and evaluate the SEM structure of factors affecting customers’ selection of international banking services at Vietnamese commercial banks which has not been done by any previous studies.
- The study evaluated survey results, statistical analysis and arrangement of factors, the degree of their impact on the choice of Vietnamese commercial banks by import-export enterprises in using international banking services. Based on that, the thesis identified the actual needs of import-export companies in selectiing Vietnamese commercial banks. This helps Vietnamese commercial banks retain old customers and attract new custimers, increase revenue and profits and enhance the competitiveness in terms of international banking services, expand the market share and increase the competitiveness in providing international banking services. From that, Vietnamese commercial banks will build strategies to develop the agent relationship with foreign banks, and increase the application of modern technology through the network system of commercial banks in the world.
- The thesis provided solutions and recommendations for Vietnamese commercial banks to develop international banking services and attract more customers. Based on that foundation, commercial banks can expand their business, increase revenue, profits and enhance the competitiveness and international connections. Additionally, the study developed a scientific and practical basis for the Government, the State Bank, and relevant agencies to identify factors affecting import-export enterprises’ selection of Vietnamese commercial banks for international banking services and make timely and reasonable policies to build a sustainable commercial banking system, ensure healthy and effective business in the context of international integration and the Industrial Revolution 4.0. Furthermore, state management agencies can have the foundation to build, amend and supplement sources of laws, regulations, and legal corridors to help import-export enterprises and Vietnamese commercial banks have favorable conditions to develop their operations.