Nghiên cứu sinh Vũ Xuân Nam bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 09/07/2018 tại Phòng họp Tầng 2 Nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Xuân Nam, chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý, với đề tài "Nghiên cứu hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 08/06/2018


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài Luận án: “Nghiên cứu hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp trong việc nâng cao lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Vũ Xuân Nam
Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

(1) Luận án đã làm rõ các khái niệm, tính chất và cấp độ phát triển hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp. Qua điều tra thực tế, luận án đã xác định được các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có hệ thống quản lý tri thức đạt cấp độ 2 là nhiều nhất (trên 6 mức từ 0 đến 5). 

(2) Luận án kiểm định được các yếu tố tác động tích cực đến hệ thống quản lý tri thức doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, luận án áp dụng khung kiến trúc TOGAF để đề xuất được kiến trúc tổng thể hợp lý cho Hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam.

(3) Kiểm định được tác động từ hệ thống quản lý tri thức đến lợi thế cạnh tranh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt nam. 

Những đóng góp mới về mặt thực tiễn:

(1) Luận án đã đánh giá hiện trạng triển khai, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

(2) Xây dựng và thực nghiệm triển khai hệ thống quản lý tri thức tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, cụ thể đã triển khai thành công cho một số doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên. Sau một thời gian sử dụng, doanh nghiệp đã nâng cao khả năng học tập, thuận tiện hơn trong quá trình ra quyết định, đổi mới sản phẩm góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh.

Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Từ nghiên cứu lý thuyết, kết hợp nghiên cứu định tính và định lượng, luận án thành công trong việc nghiên cứu hệ thống quản lý tri thức trong doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam:

1. Luận án đã xác định và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng, quản lý và ứng dụng thành công thành công hệ thống quản lý tri thức. Các yếu tố này được dùng làm tiền đề bảo đảm  phát triển thành công hệ thống quản lý tri thức cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2. Kết quả nghiên cứu này có thể được sử dụng cho các nhà quản lý để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược nhằm tăng cường lợi thế cạnh tranh.

3. Kết quả nghiên cứu của Luận án cũng mở ra một cách nhìn mới, một hướng mới trong nghiên cứu về hệ thống quản lý tri thức tại môi trường doanh nghiệp. Đồng thời, Luận án cũng gợi mở một số hướng nghiên cứu tiếp theo đối với chủ đề quản lý tri thức trong doanh nghiệp.
 

Nội dung của luận án xem tại đây.

----------


NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS

Topic: “Research on Enterprise Knowledge Management system to Improve Competitive Advantages for Small and Medium Enterprises in Vietnam”.
PhD Candidate: Vu Xuan Nam

The new contribution of academic, theoretical

(1) The thesis gives the concepts, defines and levels of Development of Enterprise Knowledge management system. Through the actual investigation, my thesis has identified that most of the Knowledge management system in SMEs of Vienam is level 2 (from level 0 to level 5).

(2) The thesis tests the factors that positively influence the Knowledge management system. Base on the test, the paper adopts TOGAF to propose a suitable Enterprise architecture for the Knowledge management system in SMEs in Vietnam.

(3) Testing impact from the Knowledge management system to Competitive Advantage in SMEs in Vietnam.

The new contribution in practices

(1) The thesis evaluated the deployment, development and application the Knowledge management system in SMEs in Vietnam

(2) Building and implement the Knowledge management system in SMEs, specifically the thesis successfully implemented for some SMEs in Thainguyen Province. After that, SMEs in Thainguyen have improved their learning ability, convenient in the decision-making process, products innovation that contributes to improve their Competitive advantage.

The new findings, proposals drawn from the research

From theoretical research, combining quantitative and qualitative research, my thesis gives some results in researching Knowledge management system in SMEs in Vietnam.

1. The thesis has identified and tested the factors influencing the construction, management and application of Knowledge management systems. These factors are used as a prerequisite for the successful development of Knowledge management system in SMEs.

2.  The result can be used by management to support the business in developing strategy to give their Competitive advantage.

3. The research result opens a new perspective, a new direction in research on Knowledge management system in company. Beside, my thesis suggests some further research directions on subject of Knowledge management in Enterprise.