Nghiên cứu sinh Vương Thị Thanh Trì bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 25/09/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vương Thị Thanh Trì, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Viện QTKD), với đề tài "Nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam"
Chủ nhật, ngày 25/08/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Viện QTKD)
Nghiên cứu sinh: Vương Thị Thanh Trì
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Vu Thành Hưng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
1. Luận án thảo luận về sự tác động của 04 nhân tố ảnh hưởng Hoạch định chiến lược định hướng bên ngoài, Hoạch định chiến lược định hướng bên trong, Luật và thực thi pháp luật, Văn hóa nhân văn của doanh nghiệp đến thực hiện trách nhiệm xã hội (Corporate Social Responsibility - CSR) của các doanh nghiệp (DN) thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).
 
2. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu định tính, luận án đã đề cập thêm sự ảnh hưởng có thể có của nhân tố “Luật và thực thi pháp luật” đến thực hiện CSR của các DN thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
 
Kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
- Luận án phát hiện nhân tố mới “Luật và thực thi pháp luật” có tác động thuận chiều đến thực hiện CSR của các DN thuộc Vinatex. Đóng góp này giúp hoàn thiện thang đo của nhân tố “Luật và thực thi pháp luật” để các nhà nghiên cứu tham khảo trong các nghiên cứu tiếp theo và các nhà quản lý ứng dụng trong thực tiễn tại Tập đoàn Dệt may Việt Nam.
 
- Kết quả của luận án chỉ rõ cả 04 nhân tố ảnh hưởng đều tác động thuận chiều đến thực hiện CSR của doanh các DN thuộc Tập đoàn Dệt may Việt Nam và có mức độ tác động cụ thể khác nhau.
 
Hàm ý cho các DN thuộc Vinatex trong quá trình thực hiện CSR
 
- CSR cần phải được xây dựng từ nhận thức đúng đắn của người lãnh đạo, tích hợp ngay trong quá trình lập kế hoạch chiến lược và từ chính văn hóa DN, đặc biệt văn hóa nhân văn của DN.
 
- Thực hiện CSR cũng không thể thiếu được việc cần phải xem xét mức độ tác động của luật pháp và sự thực thi pháp luật, đặc biệt ở những nơi có khung khổ pháp lý hoàn chỉnh.
 
- Thực hiện CSR trong các DN thuộc Vinatex hiện đang theo hướng bắt buộc, do vậy, các nhà quản trị các DN thuộc Vinatex nên thực hiện CSR theo hướng tự nguyện.
 
Kiến nghị với Nhà nước nhằm thúc đẩy các DN thuộc Vinatex thực hiện CSR
 
- Bổ sung và hoàn thiện khung pháp luật nhằm tạo sở sở pháp lý vững chắc cho việc thực hiện CSR tại các DN thuộc Vinatex và các DN dệt may ở Việt Nam; Ổn định cơ chế chính sách thuế, hải quan, lao động, tiền lương, BHXH, BHYT minh bạch, rõ ràng để DN dệt may yên tâm kinh doanh, không phải lo suốt ngày “đối phó” với những chính sách thay đổi liên tục.
 
- Xây dựng chính sách hỗ trợ, khuyến khích, thưởng, phạt các DN dệt may thực hiện CSR để tạo sự công bằng. 
 
- Cho phép DN dệt may được ghi nhận chi phí bảo vệ thương hiệu vào trong giá thành sản phẩm;  Kiểm soát sự minh bạch giữa DN trong nước và DN có vốn đầu nước ngoài trong ngành may xuất khẩu tạo sân chơi cạnh tranh công bằng và lành mạnh.
 
- Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện CSR trong các DN dệt may ở Việt Nam;  Phối hợp đồng bộ hoạt động của các cơ quan, ban ngành, tổ chức trong thực hiện CSR của các DN dệt may.
 
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
The topic of thesis: Factors affecting the implementation of social responsibility of Vietnam Textile and Garment Group based enterprises
Specialization: Business Administration (Business Administration Institute)
Post-graduate: Vuong Thi Thanh Tri
Scientific instructor: Associate Professor Vu Thanh Hung
Training facility: National Economics University
 
New contributions in terms of academic, theory
 
1. The thesis discusses the concept impact of four influential factors Strategic planning for external orientation, Strategic planning for internal orientation, Law and law enforcement, Human culture of enterprises to implement Corporate Social Responsibility – CSR of enterprises under Vietnam Textile and Garment Group (Vinatex).
 
2. On the basis of qualitative research results, the thesis has mentioned the possible influence of the factor "Law and law enforcement" on the implementation of CSR of enterprises of Vietnam Textile and Garment Group.
 
Conclusions and suggestions drawn from research results           
 
- The thesis finds new factor “Law and law enforcement” that has positive effect on the CSR implementation of Vinatex based enterprises. This contribution has helped to improve the scale of the "Law and law enforcement" factor for researchers to refer to the next studies and application managers in practice at Vinatex.
 
- The results of the thesis clearly show that all four influencing factors positively affect the implementation of CSR of enterprises of Vietnam Textile and Garment Group and have different specific impact levels.
 
Suggestions for managers in Vinatex based enterprises
 
- CSR needs to be built from the right perception of the leader, integrated immediately in the process of strategic planning and corporate culture, especially the cultural culture of enterprises.
 
- Implementing CSR is also indispensable to consider the level of impact of Law and law enforcement, especially in areas with a complete legal framework.
 
- Implementing CSR in Vinatex enterprises is now in a compulsory direction, therefore, managers of enterprises under Vinatex should implement CSR in a philanthropic manner.
 
Proposals to the State to promote enterprises of Vinatex to implement CSR
 
- Supplement and complete the legal framework to create a solid legal basis for the implementation of CSR in Vinatex and Vietnamese enterprises. Stabilize the mechanisms and policies of tax, customs, labor, salary, social insurance, health insurance transparently and clearly so that garment enterprises are assured of doing business, not having to worry about “response” with constantly changed policy.
 
- Develop policies to support, encourage, reward and punish textile enterprises to implement CSR to create the fairness.
 
- Allow garment enterprises to record brand protection costs into product prices so that domestic brands compete with foreign apparel brands. Control the transparency between domestic enterprises and FDI enterprises in the export garment industry creates a fair and healthy playing site.
 
- Strengthen the propaganda to raise awareness about CSR implementation in Vietnamese textile enterprises. Synchronously coordinate activities of agencies, departments and organizations in CSR implementation of enterprises.