Xuất khẩu gạo quý I/2011 bội thu Xuất khẩu gạo quý I/2011 bội thu - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo bình quân FOB đạt 478,12 USD/tấn, tăng 8,19 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Xuất khẩu gạo quý I/2011 bội thu Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo bình quân FOB đạt 478,12 USD/tấn, tăng 8,19 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Vụ đông xuân năm nay nông dân ĐBSCL trúng mùa, được giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo bình quân FOB đạt 478,12 USD/tấn, tăng 8,19 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. “Tình hình xuất khẩu gạo trong quý I/2011 đạt giá trị và số lượng cao nhất từ trước đến nay”. Đây là nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tại hội nghị “Sơ kết xuất khẩu gạo quý I và kế hoạch quý II/2011, tình hình mua tạm trữ và tiêu thụ lúa gạo vụ đông xuân 2010-2011” diễn ra tại TP Cần Thơ ngày 6-4. Thắng lớn Theo báo cáo của VFA, lũy kế xuất khẩu quý I/2011 đạt hơn 1,849 triệu tấn gạo các loại, trị giá FOB đạt hơn 884 triệu USD, tăng hơn 42% về số lượng và gần 46% về trị giá FOB so với năm 2010. Giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 478,12 USD/tấn, tăng 8,19 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, nhìn nhận: “Từ khi tham gia thị trường xuất khẩu gạo đến nay, đây là quý xuất khẩu cao nhất về số lượng và giá trị, trong khi thị trường thế giới có xu hướng sụt giảm liên tục do dự báo thu hoạch mới dồi dào và tồn kho lớn”. Tình hình thị trường trong quý I diễn biến phức tạp, trong đó Philippines là thị trường truyền thống thay đổi chính sách, trì hoãn và giảm nhập khẩu; thị trường thương mại khu vực châu Phi và Trung Đông do bất ổn chính trị làm giảm nhu cầu. Bù lại, Indonesia đã nhập khẩu số lượng lớn và được bổ sung thị trường Bangladesh nên xuất khẩu tháng 3 vượt mức kế hoạch hơn 750.000 tấn. Tiến độ ký hợp đồng trong quý I tăng 14,73% so với cùng kỳ năm 2010 do số lượng đăng ký hợp đồng thương mại trong tháng 3 tăng hơn 821.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Số lượng hợp đồng còn chưa giao hàng trên 1,5 triệu tấn, cao hơn mức tồn kho trong doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nên tạo điều kiện giữ được tiến độ xuất khẩu ổn định trong quý II và tăng nhu cầu tiêu thụ lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân. Đến nay, thu hoạch vụ đông xuân ước khoảng 1,14 triệu ha, sản lượng đạt 7,52 triệu tấn, năng suất bình quân đạt 6,6 tấn/ha, giá thành sản xuất từ 2.800 đồng 3.200 đồng/kg lúa. Giá lúa khô tại kho ở ĐBSCL hiện ở mức từ 5.800 đồng - 6.000 đồng/kg. Do tiến độ xuất khẩu tăng nhanh trong quý I và kết hợp mua tạm trữ nên đã tiêu thụ kịp thời lúa gạo vụ đông xuân vào thu hoạch rộ và giá lúa gạo tại ĐBSCL trong thời gian qua vẫn ở mức cao. Tính đến ngày 31-3, các DN đã triển khai mua tạm trữ hơn 783.000 tấn gạo theo kế hoạch phân bổ của VFA và VFA đã nhiều lần điều chỉnh giá sàn xuất khẩu gạo. Giải thích cho điều này, ông Trương Thanh Phong nói: “Chính phủ và tổ điều hành xuất khẩu gạo giao cho VFA xem xét giá trong nước và quốc tế để điều hành giá linh hoạt. Do đó, có lúc lên lúc xuống, nếu giữ giá thì khó buôn bán”. Cạnh tranh gay gắt Kết quả đăng ký hợp đồng xuất khẩu đến cuối tháng 3 là 3,427 triệu tấn, trong đó đã xuất khẩu được gần 1,849 triệu tấn, số lượng hợp đồng còn lại giao từ tháng 4 là 1,578 triệu tấn, dự kiến lượng gạo xuất khẩu trong quý II là 2 triệu tấn. Như vậy, thị trường xuất khẩu cho quý II cơ bản đã được chuẩn bị, chỉ cần ký thêm 422.000 tấn nữa sẽ đủ cho kế hoạch giao hàng. Tuy nhiên hiện nay, khả năng cạnh tranh của Việt Nam thấp do giá gạo ở Thái Lan đã giảm tương đương giá ở Việt Nam, thậm chí có lúc thấp hơn và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Nếu tình hình này kéo dài, Việt Nam có thể mất thị phần với Thái Lan và khả năng khôi phục là rất khó. Giá gạo xuất khẩu đầu tháng 4 của Việt Nam: Gạo 5% tấm giá 460 USD/tấn, 25% tấm giá 430 USD/tấn; Thái Lan: Gạo 5% tấm giá 470 USD/tấn, 25% tấm giá 445 USD/tấn. So với cùng thời điểm năm 2010, giá gạo của Thái Lan không thay đổi, trong khi Việt Nam tăng 85 USD/tấn. Giá chênh lệch giữa các nguồn cung cấp chính đã được rút ngắn nên cạnh tranh sẽ gay gắt. Thu mua lúa không dưới 5.000 đồng/kg Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, cho biết: “Trong vụ hè thu, nếu lúa tiêu thụ chậm, VFA tiếp tục triển khai thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, đồng thời giá thu mua lúa khô không dưới 5.000 đồng/kg”. Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, dự kiến sản lượng gạo hàng hóa năm 2011 là 6,2 triệu tấn, cộng với tồn kho năm 2010 chuyển sang 840.000 tấn thì lượng gạo hàng hóa năm 2011 là 7,14 triệu tấn và xuất khẩu phấn đấu trong năm nay đạt trên 6 triệu tấn. Kinh doanh xuất khẩu gạo phải có đủ ba điều kiện Xuất khẩu gạo 2011: Cuộc chiến với DN ngoại? Theo Ca Linh (Người lao động) // Xuat khau gao quY I/2011 boi thu Theo Hiep hoi Luong thuc Viet Nam, gia xuat khau gao binh quan FOB dat 478,12 USD/tan, tang 8,19 USD/tan so voi cung kY nam ngoai. Vu dong xuan nam nay nong dan DBSCL trung mua, duoc gia. Theo Hiep hoi Luong thuc Viet Nam, gia xuat khau gao binh quan FOB dat 478,12 USD/tan, tang 8,19 USD/tan so voi cung kY nam ngoai. “Tinh hinh xuat khau gao trong quY I/2011 dat gia tri va so luong cao nhat tu truoc den nay”. Day la nhan dinh cua Hiep hoi Luong thuc Viet Nam (VFA) tai hoi nghi “So ket xuat khau gao quY I va ke hoach quY II/2011, tinh hinh mua tam tru va tieu thu lua gao vu dong xuan 2010-2011” dien ra tai TP Can Tho ngay 6-4. Thang lon Theo bao cao cua VFA, luy ke xuat khau quY I/2011 dat hon 1,849 trieu tan gao cac loai, tri gia FOB dat hon 884 trieu USD, tang hon 42% ve so luong va gan 46% ve tri gia FOB so voi nam 2010. Gia xuat khau binh quan FOB dat 478,12 USD/tan, tang 8,19 USD/tan so voi cung kY nam ngoai. Ong Truong Thanh Phong, Chu tich VFA, nhin nhan: “Tu khi tham gia thi truong xuat khau gao den nay, day la quY xuat khau cao nhat ve so luong va gia tri, trong khi thi truong the gioi co xu huong sut giam lien tuc do du bao thu hoach moi doi dao va ton kho lon”. Tinh hinh thi truong trong quY I dien bien phuc tap, trong do Philippines la thi truong truyen thong thay doi chinh sach, tri hoan va giam nhap khau; thi truong thuong mai khu vuc chau Phi va Trung Dong do bat on chinh tri lam giam nhu cau. Bu lai, Indonesia da nhap khau so luong lon va duoc bo sung thi truong Bangladesh nen xuat khau thang 3 vuot muc ke hoach hon 750.000 tan. Tien do kY hop dong trong quY I tang 14,73% so voi cung kY nam 2010 do so luong dang kY hop dong thuong mai trong thang 3 tang hon 821.000 tan, cao nhat tu truoc den nay. So luong hop dong con chua giao hang tren 1,5 trieu tan, cao hon muc ton kho trong doanh nghiep (DN) xuat khau nen tao dieu kien giu duoc tien do xuat khau on dinh trong quY II va tang nhu cau tieu thu lua gao hang hoa vu dong xuan. Den nay, thu hoach vu dong xuan uoc khoang 1,14 trieu ha, san luong dat 7,52 trieu tan, nang suat binh quan dat 6,6 tan/ha, gia thanh san xuat tu 2.800 dong 3.200 dong/kg lua. Gia lua kho tai kho o DBSCL hien o muc tu 5.800 dong - 6.000 dong/kg. Do tien do xuat khau tang nhanh trong quY I va ket hop mua tam tru nen da tieu thu kip thoi lua gao vu dong xuan vao thu hoach ro va gia lua gao tai DBSCL trong thoi gian qua van o muc cao. Tinh den ngay 31-3, cac DN da trien khai mua tam tru hon 783.000 tan gao theo ke hoach phan bo cua VFA va VFA da nhieu lan dieu chinh gia san xuat khau gao. Giai thich cho dieu nay, ong Truong Thanh Phong noi: “Chinh phu va to dieu hanh xuat khau gao giao cho VFA xem xet gia trong nuoc va quoc te de dieu hanh gia linh hoat. Do do, co luc len luc xuong, neu giu gia thi kho buon ban”. Canh tranh gay gat Ket qua dang kY hop dong xuat khau den cuoi thang 3 la 3,427 trieu tan, trong do da xuat khau duoc gan 1,849 trieu tan, so luong hop dong con lai giao tu thang 4 la 1,578 trieu tan, du kien luong gao xuat khau trong quY II la 2 trieu tan. Nhu vay, thi truong xuat khau cho quY II co ban da duoc chuan bi, chi can kY them 422.000 tan nua se du cho ke hoach giao hang. Tuy nhien hien nay, kha nang canh tranh cua Viet Nam thap do gia gao o Thai Lan da giam tuong duong gia o Viet Nam, tham chi co luc thap hon va san sang dap ung nhu cau. Neu tinh hinh nay keo dai, Viet Nam co the mat thi phan voi Thai Lan va kha nang khoi phuc la rat kho. Gia gao xuat khau dau thang 4 cua Viet Nam: Gao 5% tam gia 460 USD/tan, 25% tam gia 430 USD/tan; Thai Lan: Gao 5% tam gia 470 USD/tan, 25% tam gia 445 USD/tan. So voi cung thoi diem nam 2010, gia gao cua Thai Lan khong thay doi, trong khi Viet Nam tang 85 USD/tan. Gia chenh lech giua cac nguon cung cap chinh da duoc rut ngan nen canh tranh se gay gat. Thu mua lua khong duoi 5.000 dong/kg Ong Truong Thanh Phong, Chu tich VFA, cho biet: “Trong vu he thu, neu lua tieu thu cham, VFA tiep tuc trien khai thu mua tam tru 1 trieu tan gao, dong thoi gia thu mua lua kho khong duoi 5.000 dong/kg”. Theo bao cao cua Bo NN-PTNT, du kien san luong gao hang hoa nam 2011 la 6,2 trieu tan, cong voi ton kho nam 2010 chuyen sang 840.000 tan thi luong gao hang hoa nam 2011 la 7,14 trieu tan va xuat khau phan dau trong nam nay dat tren 6 trieu tan. Kinh doanh xuat khau gao phai co du ba dieu kien Xuat khau gao 2011: Cuoc chien voi DN ngoai? Theo Ca Linh (Nguoi lao dong) //

Xuất khẩu gạo quý I/2011 bội thu Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo bình quân FOB đạt 478,12 USD/tấn, tăng 8,19 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Vụ đông xuân năm nay nông dân ĐBSCL trúng mùa, được giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá xuất khẩu gạo bình quân FOB đạt 478,12 USD/tấn, tăng 8,19 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. “Tình hình xuất khẩu gạo trong quý I/2011 đạt giá trị và số lượng cao nhất từ trước đến nay”. Đây là nhận định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tại hội nghị “Sơ kết xuất khẩu gạo quý I và kế hoạch quý II/2011, tình hình mua tạm trữ và tiêu thụ lúa gạo vụ đông xuân 2010-2011” diễn ra tại TP Cần Thơ ngày 6-4. Thắng lớn Theo báo cáo của VFA, lũy kế xuất khẩu quý I/2011 đạt hơn 1,849 triệu tấn gạo các loại, trị giá FOB đạt hơn 884 triệu USD, tăng hơn 42% về số lượng và gần 46% về trị giá FOB so với năm 2010. Giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 478,12 USD/tấn, tăng 8,19 USD/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, nhìn nhận: “Từ khi tham gia thị trường xuất khẩu gạo đến nay, đây là quý xuất khẩu cao nhất về số lượng và giá trị, trong khi thị trường thế giới có xu hướng sụt giảm liên tục do dự báo thu hoạch mới dồi dào và tồn kho lớn”. Tình hình thị trường trong quý I diễn biến phức tạp, trong đó Philippines là thị trường truyền thống thay đổi chính sách, trì hoãn và giảm nhập khẩu; thị trường thương mại khu vực châu Phi và Trung Đông do bất ổn chính trị làm giảm nhu cầu. Bù lại, Indonesia đã nhập khẩu số lượng lớn và được bổ sung thị trường Bangladesh nên xuất khẩu tháng 3 vượt mức kế hoạch hơn 750.000 tấn. Tiến độ ký hợp đồng trong quý I tăng 14,73% so với cùng kỳ năm 2010 do số lượng đăng ký hợp đồng thương mại trong tháng 3 tăng hơn 821.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay. Số lượng hợp đồng còn chưa giao hàng trên 1,5 triệu tấn, cao hơn mức tồn kho trong doanh nghiệp (DN) xuất khẩu nên tạo điều kiện giữ được tiến độ xuất khẩu ổn định trong quý II và tăng nhu cầu tiêu thụ lúa gạo hàng hóa vụ đông xuân. Đến nay, thu hoạch vụ đông xuân ước khoảng 1,14 triệu ha, sản lượng đạt 7,52 triệu tấn, năng suất bình quân đạt 6,6 tấn/ha, giá thành sản xuất từ 2.800 đồng 3.200 đồng/kg lúa. Giá lúa khô tại kho ở ĐBSCL hiện ở mức từ 5.800 đồng - 6.000 đồng/kg. Do tiến độ xuất khẩu tăng nhanh trong quý I và kết hợp mua tạm trữ nên đã tiêu thụ kịp thời lúa gạo vụ đông xuân vào thu hoạch rộ và giá lúa gạo tại ĐBSCL trong thời gian qua vẫn ở mức cao. Tính đến ngày 31-3, các DN đã triển khai mua tạm trữ hơn 783.000 tấn gạo theo kế hoạch phân bổ của VFA và VFA đã nhiều lần điều chỉnh giá sàn xuất khẩu gạo. Giải thích cho điều này, ông Trương Thanh Phong nói: “Chính phủ và tổ điều hành xuất khẩu gạo giao cho VFA xem xét giá trong nước và quốc tế để điều hành giá linh hoạt. Do đó, có lúc lên lúc xuống, nếu giữ giá thì khó buôn bán”. Cạnh tranh gay gắt Kết quả đăng ký hợp đồng xuất khẩu đến cuối tháng 3 là 3,427 triệu tấn, trong đó đã xuất khẩu được gần 1,849 triệu tấn, số lượng hợp đồng còn lại giao từ tháng 4 là 1,578 triệu tấn, dự kiến lượng gạo xuất khẩu trong quý II là 2 triệu tấn. Như vậy, thị trường xuất khẩu cho quý II cơ bản đã được chuẩn bị, chỉ cần ký thêm 422.000 tấn nữa sẽ đủ cho kế hoạch giao hàng. Tuy nhiên hiện nay, khả năng cạnh tranh của Việt Nam thấp do giá gạo ở Thái Lan đã giảm tương đương giá ở Việt Nam, thậm chí có lúc thấp hơn và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu. Nếu tình hình này kéo dài, Việt Nam có thể mất thị phần với Thái Lan và khả năng khôi phục là rất khó. Giá gạo xuất khẩu đầu tháng 4 của Việt Nam: Gạo 5% tấm giá 460 USD/tấn, 25% tấm giá 430 USD/tấn; Thái Lan: Gạo 5% tấm giá 470 USD/tấn, 25% tấm giá 445 USD/tấn. So với cùng thời điểm năm 2010, giá gạo của Thái Lan không thay đổi, trong khi Việt Nam tăng 85 USD/tấn. Giá chênh lệch giữa các nguồn cung cấp chính đã được rút ngắn nên cạnh tranh sẽ gay gắt. Thu mua lúa không dưới 5.000 đồng/kg Ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, cho biết: “Trong vụ hè thu, nếu lúa tiêu thụ chậm, VFA tiếp tục triển khai thu mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo, đồng thời giá thu mua lúa khô không dưới 5.000 đồng/kg”. Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, dự kiến sản lượng gạo hàng hóa năm 2011 là 6,2 triệu tấn, cộng với tồn kho năm 2010 chuyển sang 840.000 tấn thì lượng gạo hàng hóa năm 2011 là 7,14 triệu tấn và xuất khẩu phấn đấu trong năm nay đạt trên 6 triệu tấn. Kinh doanh xuất khẩu gạo phải có đủ ba điều kiện Xuất khẩu gạo 2011: Cuộc chiến với DN ngoại? Theo Ca Linh (Người lao động) //file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business