Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Vào 14h00 ngày 25/09/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Thu Hương, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế. Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 14h00 ngày 25/09/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Thu Hương, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế) Mã số: 62 310101 Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thu Hương Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Những đóng góp mới về học thuật, lý luận (1) Khác với các nghiên cứu trước đây về chuyển dịch cơ cấu lao động, luận án đã tập trung nghiên cứu đồng thời hai vấn đề: (i) tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động lên tăng trưởng kinh tế; và (ii) các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động. Điều đó giúp cho việc đánh giá, đề xuất các khuyến nghị về chuyển dịch cơ cấu lao động toàn diện và đồng bộ hơn. (2) Luận án đã sử dụng nhiều mô hình nghiên cứu định lượng truyền thống và hiện đại như: mô hình hạch toán tăng trưởng, mô hình số liệu mảng đa bậc và mô hình số liệu mảng không gian. Các phương pháp nghiên cứu đa dạng đó đã giúp cho việc xem xét các vấn đề nghiên cứu trên nhiều khía cạnh khác nhau (theo ngành, theo địa phương và theo thời gian), đồng thời đảm bảo tính tin cậy. Các kết quả phân tích tuy có khác nhau về định lượng nhưng khá thống nhất về mặt xu hướng. (3) Luận án là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tiếp cận chỉ số Lilien để đo lường chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành và chuyển dịch cơ cấu lao động (CDCCLĐ) giữa các ngành (theo hiểu biết của tác giả). (4) Luận án đã đưa thêm một số yếu tố mang tính đặc trưng của Việt Nam như: chỉ số PCI đo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam và thành phần con của nó là đào tạo lao động vào các mô hình kinh tế lượng nhằm đánh giá tác động của CDCCLĐ đến tăng trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến CDCCLĐ nội ngành và CDCCLĐ giữa các ngành tại Việt Nam. Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ các kết quả nghiên cứu  (1) Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành và chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành tại Việt Nam diễn ra khá mạnh mẽ theo các mức độ khác nhau, tùy theo ngành, theo địa phương. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành diễn ra mạnh nhất trong các ngành: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; CNCBCT và diễn ra yếu nhất trong ngành Nông, lâm, thủy sản. Địa phương có chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành diễn ra mạnh nhất là Bà rịa Vũng tàu và yếu nhất là Sơn La. (2) Luận án đã chỉ rõ: trong giai đoạn 1995-2014, chuyển dịch cơ cấu lao động có đóng góp tích cực vào tăng trưởng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Mức độ đóng góp là khác nhau giữa các ngành, các tỉnh hay giai đoạn nghiên cứu. Do đó, cần có các chính sách hỗ trợ hợp lý cho các ngành và các địa phương có mức độ đóng góp chưa cao, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. (3) Luận án còn phát hiện một số kết luận mới như: (i) mức khác biệt trong thu nhập có ảnh hưởng đến CDCCLĐ theo hình chữ U ngược; (ii) đào tạo lao động tại các địa phương có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, ảnh hưởng lan toả theo không gian đến chuyển dịch cơ cấu lao động; (iii) mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến CDCCLĐ là khác nhau giữa các ngành và các địa phương. Từ đó, các khuyến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy CDCCLĐ theo hướng đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế cần cụ thể đối với từng nhóm chính sách; từng ngành và từng địa phương, trong đó cũng cần chú ý đến tác động lan tỏa theo không gian. Nội dung của luận án xem tại đây. ---------------   NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION Subject: Factors affecting the structural change of labor in Vietnam and its role to economic growth Major: Economics (Mathematical Economics)                 Code:  62. 31.01.01 Graduate student:  Vu Thi Thu Huong  Supervisor: Assoc.Prof.Dr Nguyen Thị Minh New theoretical and academic contributions:  (1) Unlike the previous studies on the structural change of labor, the dissertation focuses on two issues: (i) the impact of structural change of labor on economic growth; and (ii) factors affecting structural change of labor. This helps to evaluate and suggest more consistent recommendations. (2) The dissertation used many traditional and modern quantitative models such as growth accounting model, multilevel panel model and spatial panel data model. These research methods have enabled the examination of research issues in various aspects (sectors, locality and time), but ensuring reliability. Results of the analysis, although different in quantitative but fairly unify in the trend. (3) The dissertation is the first study in Viet Nam to approach the Lilien index to measure the intra- sector and inter-sector structural change of labor (accodding to the author's knowledge). (4) The dissertation has added a number of unique elements of Vietnam such as the PCI measuring the provincial competitiveness of Vietnam and labor training in econometric models aimed to assess the impact of the structural change of labor on growth and factors affecting the structural change of labor.  New conclusions and recommendations  (1) The findings show that the intra-sector and inter-sector structural change of labor in Vietnam taking place quite strongly and differently depending on different sectors and locality or study period. In particular, the intra-sector structural change of labor is the strongest in the sectors of administrative and support services; manufacturing and the weakest in agriculture, forestry and fishery. Ba Ria Vung Tau has the strongest intra-sector structural change of labor. Son La has the lowest intra-sector structural change of labor. (2) The dissertation has indicated that: In the period 1995-2014, the structural change of labor contributed positively to the growth of labor productivity and economic growth in Vietnam. However, rates of contribution are different depending on sectors, provinces or research period. Therefore, it is of great necessity to have policies to provide reasonable support to sectors and localities at low levels of contribution, in order to promote a positive structural change of labor. (3) The dissertation showed the following new conclusions: (i) the differences in income affects the structural change of labor in inverted U-shape; (ii) Labor training in localities have directly; indirectly effect and spatial effect to the structural change of labor; (iii) factors affecting the structural change of labor were in different levels, depending on sector, locality. Therefore policy recommendations to promote the structural change of labor should be specific to each policy group; each sector and each locality, which also needs to pay attention to spatil spillover effects.   Nghien cuu sinh Vu Thi Thu Huong bao ve luan an tien si Vao 14h00 ngay 25/09/2017 tai Phong hop Tang 4 Nha 6, Truong Dai hoc Kinh te Quoc dan to chuc le bao ve luan an tien si cho NCS Vu Thi Thu Huong, chuyen nganh Kinh te hoc (Toan kinh te), voi de tai "Chuyen dich co cau lao dong tai Viet Nam: Cac yeu to tac dong va vai tro doi voi tang truong kinh te". NHUNG DONG GOP MOI CUA LUAN AN De tai luan an: Chuyen dich co cau lao dong tai Viet Nam: Cac yeu to tac dong va vai tro doi voi tang truong kinh te Chuyen nganh: Kinh te hoc (Toan kinh te) Ma so: 62 310101 Nghien cuu sinh: Vu Thi Thu Huong Nguoi huong dan: PGS.TS. Nguyen Thi Minh Nhung dong gop moi ve hoc thuat, lY luan (1) Khac voi cac nghien cuu truoc day ve chuyen dich co cau lao dong, luan an da tap trung nghien cuu dong thoi hai van de: (i) tac dong cua chuyen dich co cau lao dong len tang truong kinh te; va (ii) cac yeu to anh huong den chuyen dich co cau lao dong. Dieu do giup cho viec danh gia, de xuat cac khuyen nghi ve chuyen dich co cau lao dong toan dien va dong bo hon. (2) Luan an da su dung nhieu mo hinh nghien cuu dinh luong truyen thong va hien dai nhu: mo hinh hach toan tang truong, mo hinh so lieu mang da bac va mo hinh so lieu mang khong gian. Cac phuong phap nghien cuu da dang do da giup cho viec xem xet cac van de nghien cuu tren nhieu khia canh khac nhau (theo nganh, theo dia phuong va theo thoi gian), dong thoi dam bao tinh tin cay. Cac ket qua phan tich tuy co khac nhau ve dinh luong nhung kha thong nhat ve mat xu huong. (3) Luan an la nghien cuu dau tien tai Viet Nam tiep can chi so Lilien de do luong chuyen dich co cau lao dong noi nganh va chuyen dich co cau lao dong (CDCCLD) giua cac nganh (theo hieu biet cua tac gia). (4) Luan an da dua them mot so yeu to mang tinh dac trung cua Viet Nam nhu: chi so PCI do nang luc canh tranh cap tinh cua Viet Nam va thanh phan con cua no la dao tao lao dong vao cac mo hinh kinh te luong nham danh gia tac dong cua CDCCLD den tang truong va cac yeu to anh huong den CDCCLD noi nganh va CDCCLD giua cac nganh tai Viet Nam. Nhung ket luan, de xuat moi rut ra tu cac ket qua nghien cuu  (1) Ket qua nghien cuu cho thay, chuyen dich co cau lao dong noi nganh va chuyen dich co cau lao dong giua cac nganh tai Viet Nam dien ra kha manh me theo cac muc do khac nhau, tuy theo nganh, theo dia phuong. Trong do, chuyen dich co cau lao dong noi nganh dien ra manh nhat trong cac nganh: Hoat dong hanh chinh va dich vu ho tro; CNCBCT va dien ra yeu nhat trong nganh Nong, lam, thuy san. Dia phuong co chuyen dich co cau lao dong noi nganh dien ra manh nhat la Ba ria Vung tau va yeu nhat la Son La. (2) Luan an da chi ro: trong giai doan 1995-2014, chuyen dich co cau lao dong co dong gop tich cuc vao tang truong nang suat lao dong va tang truong kinh te Viet Nam. Muc do dong gop la khac nhau giua cac nganh, cac tinh hay giai doan nghien cuu. Do do, can co cac chinh sach ho tro hop lY cho cac nganh va cac dia phuong co muc do dong gop chua cao, nham thuc day chuyen dich co cau lao dong theo huong tich cuc. (3) Luan an con phat hien mot so ket luan moi nhu: (i) muc khac biet trong thu nhap co anh huong den CDCCLD theo hinh chu U nguoc; (ii) dao tao lao dong tai cac dia phuong co anh huong truc tiep va gian tiep, anh huong lan toa theo khong gian den chuyen dich co cau lao dong; (iii) muc do anh huong cua cac yeu to den CDCCLD la khac nhau giua cac nganh va cac dia phuong. Tu do, cac khuyen nghi ve chinh sach nham thuc day CDCCLD theo huong dong gop tich cuc cho tang truong kinh te can cu the doi voi tung nhom chinh sach; tung nganh va tung dia phuong, trong do cung can chu Y den tac dong lan toa theo khong gian. Noi dung cua luan an xem tai day. ---------------   NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION Subject: Factors affecting the structural change of labor in Vietnam and its role to economic growth Major: Economics (Mathematical Economics)                 Code:  62. 31.01.01 Graduate student:  Vu Thi Thu Huong  Supervisor: Assoc.Prof.Dr Nguyen Thi Minh New theoretical and academic contributions:  (1) Unlike the previous studies on the structural change of labor, the dissertation focuses on two issues: (i) the impact of structural change of labor on economic growth; and (ii) factors affecting structural change of labor. This helps to evaluate and suggest more consistent recommendations. (2) The dissertation used many traditional and modern quantitative models such as growth accounting model, multilevel panel model and spatial panel data model. These research methods have enabled the examination of research issues in various aspects (sectors, locality and time), but ensuring reliability. Results of the analysis, although different in quantitative but fairly unify in the trend. (3) The dissertation is the first study in Viet Nam to approach the Lilien index to measure the intra- sector and inter-sector structural change of labor (accodding to the author's knowledge). (4) The dissertation has added a number of unique elements of Vietnam such as the PCI measuring the provincial competitiveness of Vietnam and labor training in econometric models aimed to assess the impact of the structural change of labor on growth and factors affecting the structural change of labor.  New conclusions and recommendations  (1) The findings show that the intra-sector and inter-sector structural change of labor in Vietnam taking place quite strongly and differently depending on different sectors and locality or study period. In particular, the intra-sector structural change of labor is the strongest in the sectors of administrative and support services; manufacturing and the weakest in agriculture, forestry and fishery. Ba Ria Vung Tau has the strongest intra-sector structural change of labor. Son La has the lowest intra-sector structural change of labor. (2) The dissertation has indicated that: In the period 1995-2014, the structural change of labor contributed positively to the growth of labor productivity and economic growth in Vietnam. However, rates of contribution are different depending on sectors, provinces or research period. Therefore, it is of great necessity to have policies to provide reasonable support to sectors and localities at low levels of contribution, in order to promote a positive structural change of labor. (3) The dissertation showed the following new conclusions: (i) the differences in income affects the structural change of labor in inverted U-shape; (ii) Labor training in localities have directly; indirectly effect and spatial effect to the structural change of labor; (iii) factors affecting the structural change of labor were in different levels, depending on sector, locality. Therefore policy recommendations to promote the structural change of labor should be specific to each policy group; each sector and each locality, which also needs to pay attention to spatil spillover effects.  

Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thu Hương bảo vệ luận án tiến sĩ Vào 14h00 ngày 25/09/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Vũ Thị Thu Hương, chuyên ngành Kinh tế học (Toán kinh tế), với đề tài "Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế". NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Chuyển dịch cơ cấu lao động tại Việt Nam: Các yếu tố tác động và vai trò đối với tăng trưởng kinh tế Chuyên ngành: Kinh tế học (Toán kinh tế) Mã số: 62 310101 Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thu Hương Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Những đóng góp mới về học thuật, lý luận (1) Khác với các nghiên cứu trước đây về chuyển dịch cơ cấu lao động, luận án đã tập trung nghiên cứu đồng thời hai vấn đề: (i) tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động lên tăng trưởng kinh tế; và (ii) các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cơ cấu lao động. Điều đó giúp cho việc đánh giá, đề xuất các khuyến nghị về chuyển dịch cơ cấu lao động toàn diện và đồng bộ hơn. (2) Luận án đã sử dụng nhiều mô hình nghiên cứu định lượng truyền thống và hiện đại như: mô hình hạch toán tăng trưởng, mô hình số liệu mảng đa bậc và mô hình số liệu mảng không gian. Các phương pháp nghiên cứu đa dạng đó đã giúp cho việc xem xét các vấn đề nghiên cứu trên nhiều khía cạnh khác nhau (theo ngành, theo địa phương và theo thời gian), đồng thời đảm bảo tính tin cậy. Các kết quả phân tích tuy có khác nhau về định lượng nhưng khá thống nhất về mặt xu hướng. (3) Luận án là nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam tiếp cận chỉ số Lilien để đo lường chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành và chuyển dịch cơ cấu lao động (CDCCLĐ) giữa các ngành (theo hiểu biết của tác giả). (4) Luận án đã đưa thêm một số yếu tố mang tính đặc trưng của Việt Nam như: chỉ số PCI đo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam và thành phần con của nó là đào tạo lao động vào các mô hình kinh tế lượng nhằm đánh giá tác động của CDCCLĐ đến tăng trưởng và các yếu tố ảnh hưởng đến CDCCLĐ nội ngành và CDCCLĐ giữa các ngành tại Việt Nam. Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ các kết quả nghiên cứu  (1) Kết quả nghiên cứu cho thấy, chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành và chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành tại Việt Nam diễn ra khá mạnh mẽ theo các mức độ khác nhau, tùy theo ngành, theo địa phương. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành diễn ra mạnh nhất trong các ngành: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; CNCBCT và diễn ra yếu nhất trong ngành Nông, lâm, thủy sản. Địa phương có chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành diễn ra mạnh nhất là Bà rịa Vũng tàu và yếu nhất là Sơn La. (2) Luận án đã chỉ rõ: trong giai đoạn 1995-2014, chuyển dịch cơ cấu lao động có đóng góp tích cực vào tăng trưởng năng suất lao động và tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Mức độ đóng góp là khác nhau giữa các ngành, các tỉnh hay giai đoạn nghiên cứu. Do đó, cần có các chính sách hỗ trợ hợp lý cho các ngành và các địa phương có mức độ đóng góp chưa cao, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. (3) Luận án còn phát hiện một số kết luận mới như: (i) mức khác biệt trong thu nhập có ảnh hưởng đến CDCCLĐ theo hình chữ U ngược; (ii) đào tạo lao động tại các địa phương có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp, ảnh hưởng lan toả theo không gian đến chuyển dịch cơ cấu lao động; (iii) mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến CDCCLĐ là khác nhau giữa các ngành và các địa phương. Từ đó, các khuyến nghị về chính sách nhằm thúc đẩy CDCCLĐ theo hướng đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế cần cụ thể đối với từng nhóm chính sách; từng ngành và từng địa phương, trong đó cũng cần chú ý đến tác động lan tỏa theo không gian. Nội dung của luận án xem tại đây. ---------------   NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION Subject: Factors affecting the structural change of labor in Vietnam and its role to economic growth Major: Economics (Mathematical Economics)                 Code:  62. 31.01.01 Graduate student:  Vu Thi Thu Huong  Supervisor: Assoc.Prof.Dr Nguyen Thị Minh New theoretical and academic contributions:  (1) Unlike the previous studies on the structural change of labor, the dissertation focuses on two issues: (i) the impact of structural change of labor on economic growth; and (ii) factors affecting structural change of labor. This helps to evaluate and suggest more consistent recommendations. (2) The dissertation used many traditional and modern quantitative models such as growth accounting model, multilevel panel model and spatial panel data model. These research methods have enabled the examination of research issues in various aspects (sectors, locality and time), but ensuring reliability. Results of the analysis, although different in quantitative but fairly unify in the trend. (3) The dissertation is the first study in Viet Nam to approach the Lilien index to measure the intra- sector and inter-sector structural change of labor (accodding to the author's knowledge). (4) The dissertation has added a number of unique elements of Vietnam such as the PCI measuring the provincial competitiveness of Vietnam and labor training in econometric models aimed to assess the impact of the structural change of labor on growth and factors affecting the structural change of labor.  New conclusions and recommendations  (1) The findings show that the intra-sector and inter-sector structural change of labor in Vietnam taking place quite strongly and differently depending on different sectors and locality or study period. In particular, the intra-sector structural change of labor is the strongest in the sectors of administrative and support services; manufacturing and the weakest in agriculture, forestry and fishery. Ba Ria Vung Tau has the strongest intra-sector structural change of labor. Son La has the lowest intra-sector structural change of labor. (2) The dissertation has indicated that: In the period 1995-2014, the structural change of labor contributed positively to the growth of labor productivity and economic growth in Vietnam. However, rates of contribution are different depending on sectors, provinces or research period. Therefore, it is of great necessity to have policies to provide reasonable support to sectors and localities at low levels of contribution, in order to promote a positive structural change of labor. (3) The dissertation showed the following new conclusions: (i) the differences in income affects the structural change of labor in inverted U-shape; (ii) Labor training in localities have directly; indirectly effect and spatial effect to the structural change of labor; (iii) factors affecting the structural change of labor were in different levels, depending on sector, locality. Therefore policy recommendations to promote the structural change of labor should be specific to each policy group; each sector and each locality, which also needs to pay attention to spatil spillover effects.  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business