Viện Đào tạo Sau đại học được thành lập theo Quyết định số 3612/QĐ-TCCB ngày 20/10/2006 của Hiệu trưởng, có tiền thân là Khoa Sau đại học. Viện không ngừng đổi mới trong đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý về kinh tế và QTKD có kiến thức và khả năng thích ứng cao với yêu cầu và đòi hỏi ngày càng khắt khe của môi trường năng động và toàn cầu hoá, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo ở trình độ cao của Quốc gia.

1. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm: Lãnh đạo Viện (Viện trưởng + 2 Phó Viện trưởng); Ban Đào tạo (Trưởng ban + 2 Phó trưởng ban), Ban Văn Phòng (Chánh văn Phòng) và Trung tâm Nghiên cứu - Phát triển Chương trình Sau đại học (Giám đốc Trung tâm). Tổng số cán bộ nhân viên gồm 16 người, được phân công nhiệm vụ như sau:

Họ tên, chức danh Nhiệm vụ được phân công

1. Lê Trung Thành

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Viện trưởng
Địa chỉ: Phòng 408, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5488
Email: 
letrungthanh@neu.edu.vn
Phụ trách chung các hoạt động của Viện, trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, tài chính; Nghiên cứu khoa học và Phát triển các chương trình đào tạo; trực tiếp thực hiện các công việc sau:
-    Xét duyệt các quyết định giao đề tài, giáo viên hướng dẫn của NCS, các yêu cầu về thay đổi của học viên cao học và NCS trong quá trình đào tạo; phản biện kín và đề nghị thành lập hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ các cấp;
-    Phụ trách hoạt động nghiên cứu KH và phát triển các chương trình đào tạo;
-    Thường trực Ban quản lý chương trình dự án Việt – Lào; chương trình Executive-MBA;
-    Kiêm giảng 30% tại Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực

2. Bùi Văn Hưng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Phó Viện trưởng

Địa chỉ: Phòng 410, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5418
Email: 
buivanhung1962@gmail.com

Giúp Viện trưởng điều hành các công việc chung của Viện, trực tiếp phụ trách các công việc sau:

-    Phụ trách quản lý quá trình học tập và bảo vệ luận án của NCS, xét duyệt hồ sơ cho phép bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, giám sát các buổi bảo vệ chuyên đề, bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp;

-    Phụ trách công tác xây dựng các chương trình đào tạo Tiến sĩ;

-    Phụ trách công tác Bồi dưỡng Sau đại học; công tác tổ chức lớp ôn tập tuyển sinh cao học;

-    Uỷ viên phụ trách đào tạo NCS thuộc các chương trình liên kết đào tạo Tiến sĩ với nước ngoài;

-    Phụ trách các chuyến đi thực tế của chương trình Executive-MBA.

-    Phụ trách công tác đối ngoại và hoạt động của mạng lưới cựu học viên cao học và NCS;

-    Kiêm giảng 30% tại Khoa Kế hoạch và Phát triển.
Lý lịch khoa học:http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=F0DD0CD062914309B3F6D5A628E69606

3. Vũ Thành Hưởng

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Phó Viện trưởng

Địa chỉ: Phòng 409, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5437

Email: huongvt@neu.edu.vn

Giúp Viện trưởng điều hành các công việc chung của Viện; trực tiếp phụ trách các công việc sau:

-    Phụ trách toàn diện hoạt động đạo tạo thạc sĩ tiêu chuẩn: Tuyển sinh, đào tạo trên lớp, bảo vệ luận văn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên;

-    Phụ trách toàn diện hoạt động đạo tạo Chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA: Tuyển sinh, đào tạo trên lớp, bảo vệ luận văn tốt nghiệp, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên;

-    Phụ trách hoạt động liên kết đào tạo thạc sĩ với nước ngoài

-    Phụ trách hoạt động học bổ sung kiến thức đầu vào cao học;

-    Phụ trách học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học cho đào tạo cao học;

-    Kiêm giảng 30% tại khoa Kế hoạch và Phát triển.

Lý lịch khoa học:http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=9C0A4401A4564563A92D62602CD378D5

4. Nguyễn Xuân Thắng

Tiến sĩ

Trưởng ban Đào tạo

Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5412
Email: nxt.neu@gmail.com

Trưởng ban Đào tạo:

-    Phụ trách về chuyên môn đối với chương trình đào tạo tiến sĩ, tham gia các hoạt động chuyên môn và phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ

-    Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý đào tạo sau đại học;

-    Phát triển mạng lưới các nhà khoa học tham gia đào tạo sau đại học;

-    Tham gia các công việc khác của Nhà trường và Viện Đào tạo Sau đại học theo nhiệm vụ được giao.

-    Kiêm giảng 30% tại Viện Ngân hàng – Tài chính.

Lý lịch khoa học:http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=A44F2C5AE6BF49F68AA5F7E17D36A46D

5Lã Thị Bích Quang

Thạc sĩ, Chánh văn Phòng

Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5420
Email: 
bichquangsdh@neu.edu.vn

-    Trưởng ban Văn phòng: phụ trách các công việc thuộc Văn phòng Viện;

-    Thường trực công tác tuyển sinh cao học;

-    Tham gia quản lý 1 số lớp cao học tại địa phương;

-    Tham gia quản lý đào tạo chương trình thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive-MBA;

-    Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện và Nhà trường.

6. Đặng Tuấn Anh

Tiến sĩ

Phó Trưởng ban Đào tạo

Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5436
Email: anhdt@neu.edu.vn

-    Xây dựng kế hoạch đào tạo các khóa;

-    Quản lý chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ;

-    Tham gia công tác quản lý một số lớp cao học;

-    Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện;

-    Phụ trách công nghệ thông tin của Viện; phụ trách các phần mềm quản lý của Viện;

-    Tham gia giảng dạy tại Viện Công nghệ thống tin và Kinh tế số.

Lý lịch khoa học:http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/LyLichKhoaHoc.aspx?Id=C9C3A408D9174EE1808806874F5E32AD

7. Bùi Thùy Anh

Thạc sĩ, Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5438
Email: thuyanh.qg@gmail.com

-    Tham gia quản lý lớp Quản lý nhân sự liên kết với Đại học Paris X;

-    Tham gia quản lý lớp và một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA;

-    Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện.

8. Đặng Hoàng Định

Thạc sĩ, Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5411
Email: 
dinhdh@neu.edu.vn

-    Quản lý lý lịch khoa học của Viện Đào tạo Sau đại học;

-    Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện;

-    Công tác quản lý các lớp học phần cao học;

-    Phụ trách một số vấn đề về website và phần mềm quản lý học viên của Viện.

9. Phạm Thuý Hằng

Thạc sĩ, Kế toán Viện

Địa chỉ: Phòng 411, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5466
Email: 
phamhang@neu.edu.vn

-    Thực hiện các nhiệm vụ thanh toán sau đại học và các công viêc văn phòng của Viện;

-    Tham gia xây dựng kế hoạch công việc và tài chính sau đại học.

-    Rà soát, kiểm tra, thực hiện thanh quyết toán các khoản kinh phí thuộc sau đại học.

-    Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, khai giảng, cấp bằng và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện.

10. Nguyễn Đức Hòa

 Thạc sĩ, Phó Trưởng ban Đào tạo

Địa chỉ: Phòng 405, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5435
Email: 
nguyenduchoa@neu.edu.vn

-    Đầu mối tư vấn tuyển sinh online;

-   Đầu mối phối hợp tư vấn tuyển sinh cùng các Khoa/ Viện chuyên môn trong hoạt động tuyển sinh các chương trình thạc sĩ;

-    Đầu mối phụ trách hướng dẫn ôn thi online cho các Chương trình thạc sĩ;

-   Tham gia công tác quản lý đào tạo một số lớp Thạc sĩ Tiêu chuẩn;

-   Quản lý đào tạo Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp;

-   Thực hiện theo sự phân công của Lãnh đạo Viện.

11. Phan Thị Thanh Hương

Thạc sĩ, Giảng viên chính

Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5432
Email: 
phanhuongneu@gmail.com

-    Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương.

-    Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện;

-    Tham gia một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA;

-    Kiêm giảng 30% tại Khoa Ngoại ngữ kinh tế. 

12. Nguyễn Thị Bích Liên

 Thạc sĩ, Chuyên viên

Phó Chủ tịch Công đoàn

Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5429
Email: 
liensdh@neu.edu.vn

-    Thực hiện các nhiệm vụ trong công tác văn thư của Viện: Trình ký, nhân bản, đóng dấu, vào sổ, giao nhận, lưu trữ công văn giấy tờ;

-    Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng của Viện;

-    Tham gia công tác chuẩn bị tuyển sinh, phát bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ; 

-    Phụ trách về công tác văn bằng chứng chỉ, trả lời các thông tin liên quan đến văn bằng;

-    Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện;

13. Nguyễn Thị Minh

 Tiến sĩ, Chuyên viên chính

Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5433
Email: 
ntminhqldt@neu.edu.vn

-    Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công);

-    Tham gia tổ chức lớp BSKT, ôn tập phục vụ các kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ;

-   Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA;

-   Tổ chức các lớp học trong chương trình Bồi dưỡng kiến thức Sau đại học;

-   Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo;

14. Trần Thị Dương Ngân

Thạc sĩ, Giảng viên chính

Chủ tịch Công đoàn

Địa chỉ: Phòng 407, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5431
Email: 
ngantd@neu.edu.vn

-    Trực tiếp quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại trường và địa phương (theo phân công);

-   Tham gia quản lý một số khâu trong chương trình đào tạo Executive-MBA;

-   Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện;

-   Kiêm giảng 30% tại Viện Kế toán – Kiểm toán.

15. Giao Thị Khánh Ngọc

 Thạc sĩ, Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5415
Email: 
ngocgk@neu.edu.vn

-    Phụ trách bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp;

-    Phụ trách báo cáo thẩm định hồ sơ luận án tiến sĩ;

-    Quản lý (chủ nhiệm lớp) một số lớp cao học học tại các địa phương (theo sự phân công);

-    Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện;

-    Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển các chương trình đào tạo.

16. Đỗ Tuyết Nhung

Thạc sĩ, Chuyên viên

Địa chỉ: Phòng 412, Nhà A1
Điện thoại nội bộ: 5414
Email: nhungdt@neu.edu.vn

Thường trực công tác tuyển sinh NCS;

-    Quản lý quá trình học tập, đề xuất nghiên cứu, báo cáo kết quả nghiên cứu, các hoạt động thúc đẩy tiến độ và hỗ trợ NCS; công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ;

-    Quản lý cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý đào tạo tiến sĩ;

-    Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển chương trình đào tạo tiến sĩ;

-    Tham gia các hoạt động trong công tác tuyển sinh, cấp bằng và các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Viện;

2. Các hoạt động đào tạo hiện đang thực hiện

2.1. Đào tạo Tiến sĩ

Chương trình đào tạo tiến sĩ do Viện Đào tạo Sau đại học quản lý đã có lịch sử trên 40 năm, với gần 1500 tiến sĩ đã tốt nghiệp, trong đó nhiều người trở thành những nhà nghiên cứu và quản lý đầu ngành, đã và đang nắm giữ trọng trách phát triển nền kinh tế và khoa học kinh tế của đất nước. Hàng năm, Trường tuyển sinh 100 chỉ tiêu NCS, phân bổ cho 26 chuyên ngành đào tạo chuyên sâu.

Từ năm 2010 đến nay, chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường phát triển theo hướng hàn lâm và hội nhập quốc tế, nổi bật với những chuyên đề về phương pháp nghiên cứu khoa học và lý thuyết chuyên ngành. Chương trình có sự tham gia của các nhà khoa học có uy tín trong nước và quốc tế trong việc đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu. Do vậy, số lượng NCS có công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí và hội thảo quốc tế ngày càng tăng.

Đặc biệt, từ năm 2017, sự ra đời của chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Anh đã khẳng định mức độ đổi mới và hội nhập cao trong đào tạo tiến sĩ của Trường, với ngôn ngữ đào tạo và nội dung chương trình theo chuẩn mực quốc tế.

2.2. Đào tạo Thạc sĩ

Các chương trình đã và đang thực hiện:

Chương trình đào tạo thạc sĩ tiêu chuẩn:

Từ năm 1991 đến nay, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giao cho Viện Đào tạo Sau đại học phụ trách quản lý 28 khóa đào tạo trình độ thạc sĩ, với hơn 14.000 thạc sĩ đã tốt nghiệp. Từ năm 2014 đến năm 2019, Viện Đào tạo Sau đại học đã liên tục cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo nhằm đáp ứng với nhu cầu của xã hội, với 37 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ như hiện nay.

Bên cạnh đó, Viện cũng được giao nhiệm vụ phát triển các hoạt động đào tạo trình độ thạc sĩ cho các tổ chức, cơ quan và địa phương theo yêu cầu.

Thạc sĩ Điều hành cao cấp (Executive MBA):

Triển khai từ năm 2011, hàng năm tuyển sinh khoảng 150 học viên.

Thạc sĩ Điều hành cao cấp – Executive MBA trường Đại học Kinh tế quốc dân là chương trình đào tạo hiện đại, có tính ứng dụng cao và hoàn toàn tương đồng với các chương trình Executive MBA tiên tiến nhất trên thế giới.

Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp nhằm trang bị và nâng cao các kiến thức, kỹ năng về quản trị và điều hành cho các nhà quản lý cấp cao. Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ năng lực, tự tin giải quyết một cách khoa học các vấn đề quản lý, điều hành ở vị trí đứng đầu trong các tập đoàn, doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan nhà nước.

Đối tượng đào tạo của chương trình là những người đang giữ vị trí lãnh đạo, quản lý hoặc có triển vọng trở thành nhà quản lý cấp cao trong các tập đoàn, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương và các tổ chức chính trị xã hội.

Thạc sĩ Kinh tế, QTKD Việt - Lào: Chương trình liên kết giữa ĐH. KTQD và ĐH Quốc gia Lào được tổ chức tại thủ đô Viên Chăn, nước CHDCND Lào. Hiện tại đã có 2 khóa Thạc sĩ tốt nghiệp được cấp bằng ĐH KTQD và đang khóa 3 với trên 70 học viên đang theo học.

3. Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn

Viện không ngừng mở rộng hợp tác phát triển các lĩnh vực:

- Chương trình bồi dưỡng sau đại học (Diploma) về Quản lý Công và QTKD, với chương trình tiên tiến dành cho đối tượng là cán bộ quản lý nhà nước cấp trung ương và địa phương; các doanh nghiệp và các đối tượng có nhu cầu.

- Đào tạo bổ sung kiến thức cho các đối tượng thí sinh thi vào chương trình đào tạo thạc sĩ nhưng có chương trình đào tạo ở bậc đại học khác biệt trên 20% so với chương trình của ngành muốn học ở bậc cao học của Đại học KTQD.

- Tổ chức ôn thi đầu vào hỗ trợ học viên trong thi tuyển trình độ thạc sĩ cho những học viên có nhu cầu.

4. Các hoạt động nghiên cứu khoa học và tư­ vấn:

- Nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội và quản lý nhà nước ở các cấp: Trung ương, địa phư­ơng và doanh nghiệp.

- Xây dựng qui hoạch và kế hoạch phát triển các ngành, địa phương.

- Tư vấn chiến lược và QTKD cho doanh nghiệp: Phát triển sản phẩm, hội nhập KTQT, xây dựng thương hiệu, quản trị chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ…

Liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học, Tầng 4 Nhà A1, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 36.280.280, máy lẻ 5620 / 5692

Website: http://sdh.neu.edu.vn

Email: viensdh@neu.edu.vn