Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Nghiên cứu sau Tiến sĩ

Thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024

Thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024

Thứ tư, ngày 15/05/2024

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt Đề án thí điểm Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2024 với các nội dung dưới đây.
Thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2023

Thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2023

Thứ tư, ngày 15/11/2023

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-ĐHKTQD ngày 19/4/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc phê duyệt Đề án thí điểm Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh Chương trình Nghiên cứu sau tiến sĩ năm 2023 với các nội dung dưới đây.