Viện Đào tạo Sau đại học - ĐH KTQD

Cơ sở dữ liệu các nhà khoa học tham gia đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Chủ nhật, ngày 31/12/2023

Truy cập cơ sở dữ liệu các nhà khoa học tham gia đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại link dưới đây:

http://qldt.neu.edu.vn/LyLichKhoaHoc/TimKiemLLKH.aspx

Xem Hướng dẫn nếu gặp lỗi khi truy cập CSDL này.

 

Các tin khác