TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 1. Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 28 năm 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2019__227573.html * Hướng dẫn cách làm bài thi Tuyến sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019: Buổi 1: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Toán logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (từ phút 29.45) Buổi 2: Viết luận:  - Phần 1: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (từ phút 12.10) - Phần 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buổi 3: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Kinh tế xã hội: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/   * Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức năm 2019 http://sdh.neu.edu.vn/Education/GSNEU/data/upload/20190116/thoi%20khoa%20bieu%20BSKT%202019.doc * Câu hỏi tuyển sinh thường gặp năm 2019:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thông báo: Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 - MIỄN PHÍ http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html    2. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ khóa 40 năm 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-nam-2019__227570.html   3. Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 9 đợt 1 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-dieu-hanh-cao-cap-executive-mba-khoa-9__227613.html   4. Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ ANU - NEU (1+1) năm 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227331 TUYEN SINH SAU DAI HOC NAM 2019 1. Thong bao tuyen sinh trinh do Thac si khoa 28 nam 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2019__227573.html * Huong dan cach lam bai thi Tuyen sinh trinh do Thac si nam 2019: Buoi 1: Kien thuc Kinh te xa hoi tong hop - Toan logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (tu phut 29.45) Buoi 2: Viet luan:  - Phan 1: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (tu phut 12.10) - Phan 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buoi 3: Kien thuc Kinh te xa hoi tong hop - Kinh te xa hoi: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/   * Thoi khoa bieu Bo sung kien thuc nam 2019 http://sdh.neu.edu.vn/Education/GSNEU/data/upload/20190116/thoi%20khoa%20bieu%20BSKT%202019.doc * Cau hoi tuyen sinh thuong gap nam 2019:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thong bao: Huong dan cach lam bai thi tuyen sinh trinh do thac si nam 2019 - MIEN PHI http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html    2. Thong bao tuyen sinh trinh do tien si khoa 40 nam 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-nam-2019__227570.html   3. Thong bao tuyen sinh Chuong trinh dao tao Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA Khoa 9 dot 1 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-dieu-hanh-cao-cap-executive-mba-khoa-9__227613.html   4. Thong bao tuyen sinh chuong trinh Thac si ANU - NEU (1+1) nam 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227331

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2019 1. Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 28 năm 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2019__227573.html * Hướng dẫn cách làm bài thi Tuyến sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019: Buổi 1: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Toán logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (từ phút 29.45) Buổi 2: Viết luận:  - Phần 1: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (từ phút 12.10) - Phần 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buổi 3: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Kinh tế xã hội: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/   * Thời khóa biểu Bổ sung kiến thức năm 2019 http://sdh.neu.edu.vn/Education/GSNEU/data/upload/20190116/thoi%20khoa%20bieu%20BSKT%202019.doc * Câu hỏi tuyển sinh thường gặp năm 2019:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thông báo: Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 - MIỄN PHÍ http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html    2. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ khóa 40 năm 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-nam-2019__227570.html   3. Thông báo tuyển sinh Chương trình đào tạo Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA Khóa 9 đợt 1 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-dieu-hanh-cao-cap-executive-mba-khoa-9__227613.html   4. Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ ANU - NEU (1+1) năm 2019 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227331file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business