Tuyển sinh năm 2018 Tuyển sinh năm 2018 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

Tuyển sinh năm 2018 1. Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 8 đợt 2 năm 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227416   2. Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 27 năm 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227224.html * Hướng dẫn cách làm bài thi Tuyến sinh trình độ Thạc sĩ năm 2018: Buổi 1: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Toán logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (từ phút 29.45) Buổi 2: Viết luận:  - Phần 1: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (từ phút 12.10) - Phần 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buổi 3: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Kinh tế xã hội: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/   * Câu hỏi tuyển sinh thường gặp năm 2018:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thông báo: Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 - MIỄN PHÍ http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html * Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-nop-ho-so-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227261.html    3. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ khóa 39 năm 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2018-(khoa-39)__227179.html   4. Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ ANU - NEU (1+1) năm 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227331   Tuyen sinh nam 2018 1. Thong bao tuyen sinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 8 dot 2 nam 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227416   2. Thong bao tuyen sinh trinh do Thac si khoa 27 nam 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227224.html * Huong dan cach lam bai thi Tuyen sinh trinh do Thac si nam 2018: Buoi 1: Kien thuc Kinh te xa hoi tong hop - Toan logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (tu phut 29.45) Buoi 2: Viet luan:  - Phan 1: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (tu phut 12.10) - Phan 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buoi 3: Kien thuc Kinh te xa hoi tong hop - Kinh te xa hoi: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/   * Cau hoi tuyen sinh thuong gap nam 2018:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thong bao: Huong dan cach lam bai thi tuyen sinh trinh do thac si nam 2018 - MIEN PHI http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html * Thong bao nop ho so tuyen sinh trinh do thac si nam 2018 http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-nop-ho-so-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227261.html    3. Thong bao tuyen sinh trinh do tien si khoa 39 nam 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2018-(khoa-39)__227179.html   4. Thong bao tuyen sinh chuong trinh Thac si ANU - NEU (1+1) nam 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227331  

Tuyển sinh năm 2018 1. Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 8 đợt 2 năm 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227416   2. Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 27 năm 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227224.html * Hướng dẫn cách làm bài thi Tuyến sinh trình độ Thạc sĩ năm 2018: Buổi 1: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Toán logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (từ phút 29.45) Buổi 2: Viết luận:  - Phần 1: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (từ phút 12.10) - Phần 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buổi 3: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Kinh tế xã hội: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/   * Câu hỏi tuyển sinh thường gặp năm 2018:  http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html * Thông báo: Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 - MIỄN PHÍ http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html * Thông báo nộp hồ sơ tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-nop-ho-so-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018__227261.html    3. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ khóa 39 năm 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-trinh-do-tien-si-nam-2018-(khoa-39)__227179.html   4. Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ ANU - NEU (1+1) năm 2018 Link: http://sdh.neu.edu.vn/?id=227331  file sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business