TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020 - Viện đào tạo Sau đại học - Đại học Kinh Tế Quốc Dân Công ty cổ phần Truyền Thông Văn Hóa Việt VHV vhv.vn

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020   1. Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 10, năm 2020:  Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-dieu-hanh-cao-cap-executive-mba-khoa-10__227933.html    2. Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 29 năm 2020 Link:http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2020__227951.html * Đăng ký Bổ sung kiến thức - Lịch học BSKT 2020, đợt 1: Link - Thí sinh có thể tư vấn online qua Facebook của Viện (http://facebook.com/gsneu), email: viensdh@neu.edu.vn   * Tham khảo hướng dẫn cách làm bài thi Tuyến sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019: Buổi 1: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Toán logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (từ phút 29.45) Buổi 2: Viết luận:  - Phần 1:https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (từ phút 12.10) - Phần 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buổi 3: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Kinh tế xã hội: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/  * Câu hỏi tuyển sinh thường gặp năm 2019: http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html  * Thông báo: Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 - MIỄN PHÍ http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html   3. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ khóa 41 năm 2020      Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-nam-2020__227931.html TUYEN SINH SAU DAI HOC NAM 2020   1. Thong bao tuyen sinh chuong trinh Thac si Dieu hanh cao cap Executive MBA khoa 10, nam 2020:  Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-dieu-hanh-cao-cap-executive-mba-khoa-10__227933.html    2. Thong bao tuyen sinh trinh do Thac si khoa 29 nam 2020 Link:http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2020__227951.html * Dang kY Bo sung kien thuc - Lich hoc BSKT 2020, dot 1: Link - Thi sinh co the tu van online qua Facebook cua Vien (http://facebook.com/gsneu), email: viensdh@neu.edu.vn   * Tham khao huong dan cach lam bai thi Tuyen sinh trinh do Thac si nam 2019: Buoi 1: Kien thuc Kinh te xa hoi tong hop - Toan logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (tu phut 29.45) Buoi 2: Viet luan:  - Phan 1:https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (tu phut 12.10) - Phan 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buoi 3: Kien thuc Kinh te xa hoi tong hop - Kinh te xa hoi: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/  * Cau hoi tuyen sinh thuong gap nam 2019: http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html  * Thong bao: Huong dan cach lam bai thi tuyen sinh trinh do thac si nam 2019 - MIEN PHI http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html   3. Thong bao tuyen sinh trinh do tien si khoa 41 nam 2020      Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-nam-2020__227931.html

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC NĂM 2020   1. Thông báo tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Executive MBA khóa 10, năm 2020:  Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-dieu-hanh-cao-cap-executive-mba-khoa-10__227933.html    2. Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 29 năm 2020 Link:http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2020__227951.html * Đăng ký Bổ sung kiến thức - Lịch học BSKT 2020, đợt 1: Link - Thí sinh có thể tư vấn online qua Facebook của Viện (http://facebook.com/gsneu), email: viensdh@neu.edu.vn   * Tham khảo hướng dẫn cách làm bài thi Tuyến sinh trình độ Thạc sĩ năm 2019: Buổi 1: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Toán logic: https://www.youtube.com/watch?v=TZERu66TC1Q (từ phút 29.45) Buổi 2: Viết luận:  - Phần 1:https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641648095888384/ (từ phút 12.10) - Phần 2: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1641676895885504/ Buổi 3: Kiến thức Kinh tế xã hội tổng hợp - Kinh tế xã hội: https://www.facebook.com/gsneu/videos/1644865885566605/  * Câu hỏi tuyển sinh thường gặp năm 2019: http://sdh.neu.edu.vn/cau-hoi-tuyen-sinh-thuong-gap-nam-2018__227265.html  * Thông báo: Hướng dẫn cách làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2019 - MIỄN PHÍ http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-huong-dan-cach-lam-bai-thi-tuyen-sinh-trinh-do-thac-si-nam-2018-mien-phi__227264.html   3. Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ khóa 41 năm 2020      Link: http://sdh.neu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-trinh-do-tien-si-nam-2020__227931.htmlfile sharing, chia sẻ file, viettel, tài liệu, luận văn, đồ án,thương mại,doanh nghiệp,kinh doanh,tiếp thị,business