Thông tin cần biết

Thứ sáu, ngày 28/02/2014
 • QUY ĐỊNH THỜI GIAN GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC:

 

TT NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN
1

Các công việc thuộc thẩm quyền của cán bộ chủ nhiệm lớp

Buổi chiều trong ngày
2
 • Xác nhận kết quả bảo vệ, học tập
 • Xác nhận là học viên cao học, NCS
 • Xét hồ sơ bảo vệ và duyệt luận văn
Sau 1 ngày
3
 • Quyết định thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ
 • Quyết định thành lập tiểu ban chấm chuyên đề
 • Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở
 • Xác nhận bảng điểm chính thức
Sau 7 ngày
4
 • Quyết định giao đề tài, điều chỉnh tên đề tài, cán bộ hướng dẫn đối với đào tạo thạc sĩ
 • Quyết định bảo lưu kết quả học tập, chuyển khoá, gia hạn thời gian bảo vệ đối với đào tạo thạc sĩ
 • Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường
 • Quyết định điều chỉnh hướng nghiên cứu, cán bộ hướng dẫn đối với đào tạo tiến sĩ
Sau 10 ngày
5

Các công việc khác

Sau 10 ngày

 

Các tin khác