Nghiên cứu sinh Chu Văn Giáp bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 18h30 ngày 29/01/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Văn Giáp, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, với đề tài "Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghiệp xanh ở Việt Nam"
Thứ bảy, ngày 29/12/2018

TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sản phẩm công nghiệp xanh ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Nghiên cứu sinh: Chu Van Giáp
Giáo viên hướng dẫn: 1 PGS.TS Lê Công Hoa; 2 TS. Hồ Lê Nghĩa
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án:
 
1. Luận án đã xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố tâm lý và văn hóa đến ý định hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh ở Việt Nam, cụ thể như sau:
 
- Các yếu tố tác động trực tiếp đến ý định hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh bao gồm: AGPB, PCBP, SNP, PCEP. Trong đó, AGPB có tác động tích cực và mạnh (β = 0,69); SNP, PCEP tác động tích cực và trung bình, yếu (β lần lượt bằng 0,27 và 0,11); PCBP tác động tiêu cực và trung bình (β = -0,20) lên ý định hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh.
 
- Các yếu tố tác động gián tiếp đến ý định hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh bao gồm: EC, GAP, COL. Trong đó, EC có tác động tích cực và mạnh nhất (β = 0,46); các yếu tố còn lại là GAP, COL có tác động tích cực ở mức yếu và  trung bình lên ý định hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh (β lần lượt bằng 0,09 và 0,33).
 
2. Luận án đã xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố đến ý định hành vi thải bỏ sản phẩm công nghiệp xanh ở Việt Nam bao gồm: GPBI tác động tiêu cực và mạnh (β = - 0,55); PCBD tác động tích cực và yếu (β = 0,11) lên ý định hành vi thải bỏ sản phẩm công nghiệp xanh. Các yếu tố tác động lên ý định hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp đều tác động gián tiếp đến ý định hành vi thải bỏ sản phẩm công nghiệp xanh.
 
3. Luận án đã xác định được ảnh hưởng của một số yếu tố giá trị lên yếu tố thái độ đối với hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh và quan tâm đến môi trường ở Việt Nam. Hai yếu tố tác động trực tiếp đến thái độ đối với hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh bao gồm: EC và GAP. Các tác động này đều tích cực và mạnh (β lần lượt bằng 0,48 và 0,66) lên thái độ đối với hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh;  COL tác động trực tiếp, mạnh, tích cực lên EC (β = 0,73) và tác động gián tiếp, mạnh, tích cực (β = 0,48) lên AGPB.
 
4. Luận án cung cấp các thông tin, hàm ý để đề xuất các giải pháp cụ thể cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp xanh và đề xuất các chính sách cho các cơ quan quản lý nhà nước để thúc đẩy mua sắm và thải bỏ sản phẩm công nghiệp xanh ở Việt Nam. Trọng tâm của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh là cải thiện thái độ của người tiêu dùng đối với hành vi mua sắm sản phẩm công nghiệp xanh thông qua việc quan tâm đến môi trường của khách hàng. Các cơ quan quản lý chú trọng xây dựng cơ chế tạo thị trường cho các sản phẩm công nghiệp xanh; tổ chức xây dựng hệ thống phân phối, thu gom và thải bỏ sản phẩm công nghiệp xanh.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------- 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Topic: Investigation of Consumption Behavior towards Green Industrial Products in Vietnam
Author: Chu Van Giap
Instructor: Associate Professor, Doctor Le Cong Hoa; Doctor Ho Le Nghia 
Major: Business Administration
University: Vietnam National University of Economics
 
Novel Contributions: 
 
1. Thesis showed influences of some psychological and cultural factors on purchase behavior of intention towards green industrial products in Vietnam, as followings:  
 
- Direct Impact Factors are AGPB, PCBP, SNP and PCEP. Where, AGPB impacts positively and strongly (β = 0,69); SNP, PCEP impact positively and moderately or weakly (β = 0,27; 0,11, respectively); PCBP impacts negatively and moderately  (β = -0,20). 
 
- Indirect Impact Factors are EC, GAP and COL. Where, EC impacts positively and strongest (β = 0,46); GAP and COL impact positively and moderately or weakly (β = 0,09; 0,33, respectively).
 
2. Thesis showed influences of some factors on disposal behavior of intention towards green industrial products in Vietnam, as followings: GPBI impacts negatively and strongly (β = -0,55); PCBD impacts positively and weakly (β = 0,11). All factors that impact to purchase behavior of intention towards green industrial products also indirectly impact to disposal behavior of intention towards green industrial products. 
 
3. Thesis showed influences of some factors on attitude towards green purchase behavior and environmental concern in Vietnam, as followings: Two direct impact factors on attitude towards green purchase behavior are EC and GAP. And these direct impacts are positive and strong (β = 0,48; 0,66, respectively); COL directly, positively and strongly impacts on EC (β = 0,73) , meanwhile it indirectly, positively and strongly impacts on AGPB  (β = 0,48).
 
 
4. Thesis also proposed policies to governmental bodies and recommendations and solutions to green industrial product manufacturing enterprises to enchance consumption of green idustrial products in Vietnam. In details, these enterprises should focus on improvement of attitude towards green purchase behavior via consumer’s environmental concerns . The governmental bodies should focus on developments of polices on market formation, product distribution system and disposal collection system of green industrial products.