Nghiên cứu sinh Lê Văn Sơn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 27/04/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Văn Sơn, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (CN&XD), với đề tài "Ứng dụng thương mại điện tử B2B tại các doanh nghiệp Việt Nam".
Thứ hai, ngày 27/03/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ứng dụng thương mại điện tử B2B tại các doanh nghiệp Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng                Mã số: 62340102
Nghiên cứu sinh: Lê Văn Sơn
Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Mạnh Quân, PGS. TS. Trần Văn Hòe

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Thứ nhất, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng TMĐT B2B ở cấp độ cao nhất là kết nối mạng để đảm bảo hiệu quả cao nhất. Để ứng dụng cấp độ cao nhất này, các doanh nghiệp phải đầu tư nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong giao dịch TMĐT B2B và ứng dụng những phần mềm quản trị tương ứng.

Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng TMĐT B2B ở cấp độ số hóa toàn phần và bán phần ở mức độ cao nhất dựa trên nền tảng số hóa ở các khâu nhằm khai thác tối đa các lợi ích mà TMĐT B2B mang lại cho doanh nghiệp.

Thứ ba, vai trò của lãnh đạo doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả ứng dụng TMĐT B2B tại các doanh nghiệp thông qua các quyết sách đầu tư trang thiết bị máy móc, phần mềm quản trị, đào tạo nhân sự, tổ chức thực hiện các chiến lược kinh doanh TMĐT B2B.

Thứ tư, cấp độ ứng dụng TMĐT B2B càng cao thì hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp càng tăng. Điều này giúp doanh nghiệp kiên định các quyết sách đầu tư hợp lý để đảm bảo hiệu quả ứng dụng TMĐT B2B đạt mức cao nhất. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp tăng từ ứng dụng TMĐT B2B do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong đó, các yếu tố từ nguồn lực doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh có tác động nhiều nhất.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Từ kết quả nghiên cứu kết hợp với nghiên cứu những thay đổi quan trọng đối với doanh nghiệp trong thời kỳ bùng nổ Internet và cuộc cách mạng công nghệ thông tin, Luận án đưa ra các giải pháp kiến nghị và đề xuất cụ thể như sau:

1. Năm nhóm giải pháp kiến nghị đối với doanh nghiệp: Giải pháp đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, viễn thông; giải pháp đào tạo nhân lực cho thương mại điện tử B2B; giải pháp xây dựng chiến lược phát triển ứng dụng thương mại điện tử B2B; giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật giao dịch điện tử B2B; giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, quản trị doanh nghiệp. Trong đó, Luận án tập trung vào giải pháp xây dựng chiến lược phát triển ứng dụng thương mại điện tử B2B của doanh nghiệp nhằm hướng đến sự phát triển bền vững đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật trong điều kiện kinh doanh thương mại điện tử còn nhiều vấn đề mới mẻ đối với doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý‎ ở nước ta hiện nay.

2. Bốn nhóm giải pháp kiến nghị đối với chính phủ: Giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về thương mại điện tử; giải pháp đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông; giải pháp khuyến khích hoạt động thương mại điện tử B2B; giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng thương mại điện tử B2B cho các doanh nghiệp. Những khó khăn trong quản l‎ý nhà nước và hạn chế của đội ngũ chuyên gia pháp lý đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử B2B đang là những hạn chế lớn cho phát triển thương mại điện tử B2B ở nước ta hiện nay. Chính vì vậy, Luận án kiến nghị cần phải hoàn thiện khẩn trương hệ thống các quy định của pháp luật liên quan đến kinh doanh thương mại điện tử, cần thiết ban hành nghị định riêng về TMĐT B2B. Trong đó, đặc biệt quy định rõ về tính pháp l‎ý của các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B, quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên tham gia và các chế tài xử phạt liên quan.

3. Bốn đề xuất: Đề xuất xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử B2B đối với các doanh nghiệp lớn mua hàng; đề xuất xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử B2B đối với các doanh nghiệp bán hàng; đề xuất các doanh nghiệp tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B trung gian do bên thứ ba tổ chức vận hành; đề xuất ứng dụng tối đa giao dịch bán hàng qua website của doanh nghiệp; đề xuất xây dựng sàn TMĐT B2B chuỗi cung ứng và sự tham gia của các doanh nghiệp.

Nội dung của luận án xem tại đây.

-------------- 
 
New reasoning contributions of the Thesis

Thesis topic: B2B e-commerce application in Vietnamese enterprises
Major: Business administration in construction and industry   Code: 62340102
PhD candidate: Le Van Son
Supervisor: 1. Dr. Assoc prof  Nguyen Manh Quan; 2. Dr. Assoc prof Tran Van Hoe

New contributtion to the academic theory 

Firstly, Vietnamese enterprises can fully implement B2B e-commerce at the highest level, networked level to ensure the highest efficiency. In order to apply this highest level, enterprises must invest human resources to meet the requirements of B2B e-commerce transactions and apply corresponding management software.

Secondly, Vietnamese enterprises can fully implement B2B e-commerce at the full and partial digitization level based on digitization at all stages to maximize the benefits that B2B e-commerce brings  to business.

Thirdly, the role of business leaders has a direct impact on the efficiency of B2B e-commerce applications in enterprises through investment decisions on machine equipment, management software, personnel training, Implemented B2B ecommerce business strategies. 

The Fourth, the higher the level of B2B e-commerce applications is, the better the business efficiency of the business is. This helps businesses to insist on proper investment decisions to ensure the highest efficiency of B2B e-commerce. Business performance of enterprises increased from B2B e-commerce application due to many objective and subjective factors. In particular, the factors from the enterprise resources and business sectors have the most impact.

New recomdation from the thesis

From the research results combined with the study of important changes for enterprises during the Internet boom and the information technology revolution, the thesis proposes specific solutions and recommendations as follows:

1. Five recommendation solutions to enterpries: investment solution for information technology infrastructure, telecommunications; Human resources training solution for B2B e-commerce; solution for building development strategy for B2B e-commerce application; Solution to ensure the security, safety and security of B2B e-transactions; Solution to improve the quality of management, corporate governance. In particular, the dissertation focuses on solutions for building the B2B e-commerce application development strategy of the enterprise, aiming at the sustainable development while complying with the provisions of law in business conditions. Nowaday, E-commerce has many new problems for businesses as well as government offices.

2. Four recommendation solutions to the government: Solution to perfect the legal framework of electronic commerce; Synchronous investment solution for information technology and telecommunications infrastructure; Solution to encourage B2B e-commerce activities; Solution to improve the capacity of B2B e-commerce applications for businesses. Difficulties in state management and the limitation of legal experts in the field of B2B e-commerce are major constraints to the development of B2B e-commerce in our country. Therefore, the thesis recommends that the system of legal provisions relating to e-commerce business should be completed promptly. It is necessary to issue a separate decree on B2B e-commerce. In particular, the legal clarity of B2B e-commerce places, the rights and responsibilities of the participants and the sanctions involved.

3. Four suggestions: Proposal to build B2B e-commerce platform for large enterprises to buy goods; Proposing to build a B2B e-marketplace for sales businesses; Proposing businesses to join B2B intermediary exchanges run by third parties; Proposing the maximum application of sales through the website of the business; proposing establishment of B2B e-commerce supply chain and the participation of enterprises