Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Lan bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 5/9/2018 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Phương Lan, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài "Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các công ty cổ phần Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 05/08/2018
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
 
Đề tài luận án: Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các công ty cổ phần Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh (Khoa QTKD)
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phương Lan
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Nguyễn Thành Độ  2. PGS.TS. Lê Thị Lan Hương
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
(1) Nghiên cứu đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ; và đánh giá ảnh hưởng của từng nhân tố đến từng yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát (môi trường kiểm soát, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, thông tin và truyền thông, giám sát), từ đó đánh giá mức độ tác động của từng nhân tố đến từng yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ. Điều này góp phần nhìn nhận nghiên cứu toàn diện hơn mối quan hệ giữa các yếu tố này, qua đó sẽ đóng góp thêm vào các lý thuyết liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ. 
 
(2) Nhân tố văn hóa tổ chức được đưa vào mô hình nghiên cứu được coi là nhân tố mới chỉ được chú ý khi xem xét ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát quản lý, chưa được nghiên cứu khi xem xét ảnh hưởng đến hệ thống kiểm soát nội bộ trong các nghiên cứu trước. Kết quả từ nghiên cứu cho thấy, văn hóa tổ chức có ảnh hưởng thuận chiều đến hệ thống kiểm soát nội bộ.
 
(3) Thang đo nhiều mục (multi-item scale) được sử dụng thay vì cách tiếp cận phương pháp theo đoạn để xem xét chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đang sử dụng nhằm đánh giá ảnh hưởng của chiến lược kinh doanh đến hệ thống kiểm soát nội bộ.
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
 
(1) Các nhà quản trị có thể căn cứ vào kết quả nghiên cứu này để lựa chọn hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp theo đặc tính của tổ chức.
 
(2) Kết quả nghiên cứu giúp các công ty nắm bắt được mức độ tác động của từng nhân tố đến hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như từng yếu tố cấu thành của hệ thống kiểm soát nội bộ. Từ đó, có thể giúp các công ty tổ chức, thiết kế và vận hành thành công hệ thống kiểm soát nội bộ.
 
Với những đóng góp mới của Luận án như trên đã góp phần làm sáng tỏ các vấn đề về mặt lý luận cũng như ứng dụng trong thực tiễn nhằm giúp các nhà quản trị có thể tổ chức, thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu.
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic:  Studying factors affecting internal control system of stock companies in Vietnam
Major: Business Administration (Faculty)
PhD Candidate: Nguyen Thi Phuong Lan
Instructor: 1. Prof. Nguyen Thanh Do, PhD
                 2. Assoc. Prof. Le Thi Lan Huong, PhD
Institution: National Economics University
 
Theoretical contributions
 
Firstly, the thesis studies to assess the impact of factors affecting the internal control system and assess the impact of each factor on each component of the control system (control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring), from which assessment the impact level of each factor on each component of the internal control system. This contributes to a more comprehensive study of the relationship between these factors, thus contributes to the theories related to the internal control system.
 
Secondly,  a new factor ornagizational culture has been identified. This new factor is the only factor that has been taken into consideration when influencing the management control system and has not been studied when considering the impact on the internal control system in previous studies. Results from the study show that organizational culture has a positive influence on the internal control system.
 
Thirdly, multi-item scale is used instead of a segmented approach to look at the business strategy to assess the impact of a business strategy on the internal control system.
 
Practical implications
 
Firstly, managers can base on this research to select the appropriate internal control systems according to the organizations characteristics.
 
Secondly, research’s results help companies to capture the impact of each factor on the internal control system as well as each component of the internal control system. From there, it can help companies to successfully organize, design and operate their internal control systems.
The new contributions of the thesis have helped to clarify the theoretical issues as well as practical applications to help the managers to organize, design and operate the internal control systems effectively.
 

 Nội dung của luận án xem tại đây.

 
---------------