Nghiên cứu sinh Phạm Thị Trúc Quỳnh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 28/05/2020 tại P502 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Trúc Quỳnh, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu tại Việt Nam".
Thứ hai, ngày 27/04/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu tại Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Trúc Quỳnh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Nam
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Ảnh hưởng của các nhân tố tới thị trường nợ xấu được ít các học giả quan tâm, nghiên cứu trước đây mới chỉ được tập trung phân tích thực trạng thị trường, những vấn đề phát sinh khi khoản nợ được xử lý, để đưa ra những giải pháp phát triển thị trường nợ xấu. Cơ sở lý thuyết sử dụng cho nghiên cứu là chưa rõ ràng. Một số đóng góp cụ thể của nghiên cứu như sau:
 
1.Đề xuất mô hình nghiên cứu mới về các nhân tố tác động đến thị trường nợ xấu làm cơ sở và nền tảng cho các nghiên cứu tiếp theo về thị trường nợ xấu trên cơ sở lý thuyết về cung cầu (Varian, 1999) và lý thuyết về phúc lợi xã hội (Hansson, 2005). Mô hình nghiên mới với đặc trưng của thị trường nợ xấu là lượng cầu về nợ xấu bị giới hạn bởi lượng nợ xấu trên thị trường tín dụng. 
 
2.Xây dựng thước đo phúc lợi trên thị trường mua bán nợ xấu và các nhân tố ảnh hưởng đến phúc lợi xã hội thị trường nợ xấu trên cơ sở lý thuyết phúc lợi xã hội (Hansson, 2005).
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
 
1.Các nhân tố được đưa vào mô hình phân tích được tìm thấy ảnh hưởng có ý nghĩa đến quyết định tham gia của người mua và người bán, phúc lợi xã hội trên thị trường mua bán nợ xấu. Trong kịch bản hiện tại, quyết định tham gia thị trường của người mua và người bán trên thị trường nợ xấu bị chi phối và ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các nhóm nhân tố được tác giả xây dựng. Trong đó, quyết định bán chịu ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ nhất bởi nhân tố tốc độ phát triển của ngành, quyết định mua chịu ảnh hưởng tích cực và mạnh mẽ nhất bởi nhân tố kỳ vọng về giá các loại tài sản thế chấp tăng trong tương lai.
 
2.Nghiên cứu cũng khám phá ra rằng có ba kịch bản khác nhau về sự tác động của các nhóm nhân tố đến phúc lợi xã hội. Do đó, việc xây dựng các chính sách phát triển thị trường nợ xấu theo cơ chế thị trường, gia tăng phúc lợi xã hội trên thị trường cần thiết phải xem xét ở ba cấp độ khác nhau, tương ứng với mỗi khoảng phúc lợi khác nhau của thị trường.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Topic of Thesis: Study on factors affecting the bad debt market in Vietnam
Major: Finance – Banking   
PhD student: Pham Thi Truc Quynh.
Supervisor: Prof. Dr. Nguyen Van Nam
Training facility: National Economics University
 
New contributions in terms of academic, theoretical
 
The influence of factors on the bad debt market is a little of interest from scholars, previous studies have only been focused on analyzing the market situation, problems that arise when a debt was processed, in order to propose solutions to develop the bad debt market. The theoretical basis used for the research was unclear. Some of the researchs specific contributions as follows:
 
1. Proposing a new research model of influential  factors on the bad debt market as a basis and foundation for further studies on the bad debt market, which do based on the basis of the theory of supply and demand (Varian, 1999) and theory of social welfare (Hansson, 2005). The new model with the characteristics of the bad debt market was that the demand for bad debts is limited by the number of bad debts in the credit market.
 
2. Building a measure of welfare in the bad debt trading market and the factors affecting to the welfare of the bad debt market, which based on basis theory of social welfare (Hansson, 2005).
New findings and proposals are drawn from the study and survey results of the thesis
 
1. Factors included in the analytical model were found to have a significantly impact on buyers’ and sellers’ participation decisions, social welfare in the market of bad debt trading. In the current scenario, the decision on market participation of buyers and sellers in the bad debt market was dominated and influenced strongly by the groups of factors built by the author. In which, the decision to sell is most positively and strongly influenced by the factors of the sector growth, buyer’s decisions were influenced most positively and strongly by the expectation of of collateral prices in future.
 
2. Research also discovered that there were three different scenarios for the impact of factor groups on social welfare. Therefore, the formulation of policies to develop the bad debt market under the market mechanism, which could increase the markets welfare needs to be considered at three different levels corresponding to each different benefit of the market.