Nghiên cứu sinh Trần Thị Huyền Trang bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 12/06/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Huyền Trang, chuyên ngành Quản lý Kinh tế (Kinh tế du lịch), với đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch".
Thứ sáu, ngày 12/05/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch
Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế (Kinh tế Du lịch)                   Mã số: 62340410
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Huyền Trang  
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Thứ nhất, Đóng góp về mặt lý thuyết trong luận án này là việc kết hợp giữa các lý thuyết về mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch (gồm lý thuyết chi phí giao dịch, lý thuyết vốn xã hội, lý thuyết dựa vào nguồn lực và lý thuyết phụ thuộc nguồn lực) để từ đó tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch. Các thang đo được điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với điều kiện ở Hà Nội.

Thứ hai, Kết quả nghiên cứu của luận án đã làm phong phú thêm các lý thuyết liên quan đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch thông qua hai mô hình nghiên cứu của tác giả, bao gồm: (1) đánh giá tác động tổng hợp của các yếu tố đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch; (2) đánh giá ảnh hưởng của từng yếu tố đến từng thành phần của mối quan hệ hợp tác trên (bao gồm sự chia sẻ thông tin, đồng bộ hóa quyết định và tích hợp hệ thống khuyến thưởng) để từ đó rút ra kết luận về mức độ tác động mạnh hay yếu của từng yếu tố đến từng thành phần của mối quan hệ hợp tác.

Thứ ba, Luận án đã chỉ ra các thành phần đo lường mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch gồm 3 thành phần chính là: sự chia sẻ thông tin, đồng bộ hóa quyết định và tích hợp hệ thống khuyến thưởng. Kết quả đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác trên đã chỉ ra 5 yếu tố niềm tin, sự cam kết, mối quan hệ cá nhân của công ty lữ hành với các nhà cung cấp; chính sách định hướng khách hàng và ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi đều có tác động tích cực (thuận chiều) đến mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch, trong đó yếu tố sự cam kết có tác động mạnh nhất. Bên cạnh đó, yếu tố sự cam kết cũng có ảnh hưởng lớn nhất đến thành phần đồng bộ hóa quyết định của công ty lữ hành với các nhà cung cấp.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu góp phần giúp các nhà quản lý du lịch và các nhà hoạch định chính sách có những giải pháp tốt nhất góp phần vào việc quản trị tốt mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch. Đối với các công ty lữ hành, cần tăng cường mở rộng mối quan hệ cá nhân với các nhà cung cấp có vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng du lịch, và không ngừng nâng cao kỹ năng tư vấn cho khách hàng, cam kết thực hiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ đúng như chào bán cho khách du lịch. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, cần đảm bảo chất lượng dịch vụ như cam kết, và không ngừng nâng cao năng lực liên kết với công ty lữ hành. Đối với các cơ quan quản lý cấp Nhà nước và địa phương, cần phải nhận thức đúng về lợi ích của mối quan hệ hợp tác của công ty lữ hành với các nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng du lịch để từ đó đưa ra những chính sách điều tiết vĩ mô, chiến lược phù hợp nhằm khuyến khích mối quan hệ hợp tác này.

 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
-------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

The thesis topic: Factors affecting the collaborative relationship of travel companies with suppliers in the tourism supply chain
Major: Economics Management (Tourism Economics)                    Code: 62340410
PHD candidate: Tran Thi Huyen Trang
Supervisor: Assoc. Prof. Dr Nguyen Van Manh

New academic and theoretical contributions of the thesis

Firstly, this thesis attempts to integrate theories of collaborative relationship of the travel companies with suppliers in the tourism supply chain. The theories addressed include transaction cost theory, social capital theory, resource-based view and resource dependence theory. This helps identify the factors influencing the collaboration of travel companies with suppliers in tourism supply chain. Items are adjusted and supplemented to match the research context of Hanoi.

Secondly, the results of the thesis have enriched theories concerning the collaborative relationship of travel companies with suppliers in the tourism supply chain through the author’s two research models, including: (1) assessing the synergistic effect of factors on the travel companys collaboration with suppliers in the tourism supply chain; (2) assessing the impact of each single factor on each component of the partnership, i.e. information sharing, decision synchronization, and incentive alignment. The latter helps draw conclusions on the magnitude or impact of each factor on each component of the collaborative relationship.

Thirdly, the thesis points out the factors measuring the collaborative relationship of the travel companies with suppliers in the tourism supply chain with three main components: information sharing, decision synchronization and incentive alignment. The result of the measurement has shown that trust, commitment, personal relationship, customer orientation policy and application of information technology in the chain positively affect travel companies’ collaboration with suppliers in the tourism supply chain. The component of strongest impact is identified to be that of commitment. In addition, the commitment factor also has the greatest impact on the decision synchronization between travel companies and suppliers in the tourism supply chain.

Implications of the research

The research results provide tourism managers and policymakers with the relevant solutions for effectively governing the collaboration of travel companies with suppliers in the tourism supply chain. For travel companies, it is essential to expand personal relationships with suppliers which play an important role in the tourism supply chain to constantly improve their client counseling skills as well as to implement the standard of service quality offered to tourists. On the side of tourism suppliers, it is crucial to ensure the delivery of service quality as promised, and to constantly improve the collaboration capacity with travel companies. In terms of policymaking, state and local government agencies need to be aware of the benefits of the collaboration between travel companies and suppliers in the tourism supply chain for making appropriate macro policy and strategy to encourage this collaboration.