Nghiên cứu sinh Đặng Quốc Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 26/03/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đặng Quốc Hùng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Nghiên cứu mối quan hệ giữa lợi suất cổ phiếu và thanh khoản thị trường: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 25/02/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu mối quan hệ giữa lợi suất cổ phiếu và thanh khoản thị trường: Trường hợp các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng   
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Vũ Duy Hào
Nghiên cứu sinh: Đặng Quốc Hùng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

- Luận án đã đóng góp tổng quan nghiên cứu về mối quan hệ của thanh khoản cổ phiếu tới lợi suất cổ phiếu, giá trị doanh nghiệp và đòn bẩy tài chính doanh nghiệp; cụ thể thanh khoản cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực tới lợi suất của cổ phiếu, với các yếu tố khác không đổi, tác động này sẽ làm tăng giá trị doanh nghiệp và làm giảm đòn bẩy tài chính doanh nghiệp.
- Luận án đã chỉ ra rằng tính thanh khoản cổ phiếu đã tác động trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp và tác động gián tiếp đến giá trị doanh nghiệp thông qua tác động đến cơ cấu vốn của doanh nghiệp. 
- Quyền bảo vệ nhà đầu tư đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu ở trên thế giới, tuy nhiên việc nghiên cứu quyền bảo vệ nhà đầu tư tại Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn, nghiên cứu này chỉ ra thanh khoản cổ phiếu tác động tiêu cực tới lợi suất của cổ phiếu trong trường hợp quyền bảo vệ cổ đông yếu. Kết quả này cung cấp tổng quan các công trình nghiên cứu về mối quan hệ này ở Việt Nam

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

-    Bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa lợi suất cổ phiếu và thanh khoản thị trường cung cấp thông tin cho các bên tham gia thị trường như cơ quan quản lý, nhà đầu tư trong nước, ngoài nước, thị trường,… trong việc ra quyết định về chính sách, đầu tư,…
-    Minh bạch hóa thông tin, cải tiến công nghệ,… cần được cải thiện nhằm ổn định và phát triển thanh khoản thị trường đáp ứng mục tiêu nâng hạng thị trường.
-    Quyền bảo vệ nhà đầu tư cần được tăng cường trong Quản trị công ty đối với các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam.

--------------


NEW CONTRIBUTION OF THESIS

The thesis topic: Study on relationship between return and liquidity: Case study of listed firm in Vietnam‘s securities market 
Major: Finance - Banking            Code: 9340201
PhD Candidate: Dang Quoc Hung
Supervisor: Associate Professor Vu Duy hao
Training Unit: National Economics University

New contribution to the the academic theory

1.    To illustrate theoretical and conceptual framework of relationship between liquidity and return with respect to firm value, leverage and investor right. Liquidity impacts negatively on return, and increasing firm value and reducing leverage.
2.    This study shows that liquidity affect directly on firm value as well as indicetly on firm value regarding to firm’s capital structure
3.    This study shows framework  that investor protection affects the relationship between stock liquidity and firm value, this positive impact is strengthened in countries with strong investor protection. 

New recommendation from the thesis

1.    This empirical results shows that there exists a relationship between return and liquidity. This provides the useful information to stakeholders before they make decision to invest or finance. 
2.    information transparency, innovation,.. should be improved to increase liquidity and to meet criteria of stock market upgrade.
3.    Investor protection should be enhanced in Vietnam