Nghiên cứu sinh Doãn Văn Tuân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 03/03/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Doãn Văn Tuân, chuyên ngành Quản lý kinh tế (Kinh tế du lịch), với đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam".
Thứ sáu, ngày 25/12/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế du lịch                         Mã số: 9310110_DL
Học viên: Doãn Văn Tuấn
Giáo viên hướng dẫn: TS. Đồng Xuân Đảm; TS. Nguyễn Văn Lưu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Luận án xác lập mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam. Kế thừa từ các nghiên cứu trước đây về quá trình ra quyết định đi du lịch của cá nhân, kết hợp mô hình hành vi có kế hoạch của Ajzen (1991), nghiên cứu này đã đề xuất mô hình nghiên cứu mối quan hệ ảnh hưởng giữa các yếu tố đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam. Mô hình cung cấp góc nhìn tổng thể mối quan hệ giữa các yếu tố, bao gồm: nhân tố từ môi trường bên ngoài (hình ảnh điểm đến, hoạt động tiếp cận khách hàng của doanh nghiệp, nhóm tham khảo) tác động đến các yếu tố tâm lý cá nhân (thái độ, động cơ du lịch), từ đó tác động đến quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam.
Yếu tố mới có tác động mạnh mẽ tới quyết định đi du lịch được chỉ rõ trong nghiên cứu này là thông tin truyền miệng điện tử (eWOM). Mô hình nghiên cứu đề xuất đã chỉ ra vai trò của eWOM trong bức tranh tổng thể sự tác động đến quyết định đi du lịch của người Việt Nam. Đây là yếu tố góp phần tạo nên sự tác động chủ yếu của yếu tố nhóm tham khảo đến quyết định đi du lịch của người Việt Nam. Kết quả này cho thấy vai trò của các yếu tố khoa học công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội và truyền thông internet, tác động ngày càng mạnh tới việc quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam.
Kết quả nghiên cứu của luận án cung cấp những bằng chứng thực nghiệm chỉ rõ sự khác nhau về trung bình giá trị các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch giữa các nhóm theo biến kiểm soát. Kết quả này giúp tăng hiểu biết của các bên quan tâm về quyết định đi du lịch nước ngoài của người Việt Nam, đồng thời nó cho thấy mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến từ phân đoạn thị trường khách du lịch như thế nào.

Những đóng góp về mặt thực tiễn rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án 

Những bằng chứng thực nghiệm từ kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho việc định hướng đầu tư và khai thác thị trường của doanh nghiệp. Việc chỉ rõ mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, mức độ khác biệt về trung bình giá trị các yếu tố ảnh hưởng và quyết định du lịch là cơ sở cho việc phân đoạn thị trường được hiệu quả hơn.
Bằng chứng về mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định đi du lịch nước ngoài cung cấp cho nhà quản lý cơ sở khoa học để ban hành các chính sách ổn định thị trường, điều tiết và tăng hiệu quả trong quản lý thị trường du lịch. Đây cũng là cơ sở để giải thích xu hướng của thị trường, nguyên nhân căn bản sự tăng trưởng của thị trường khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài.
 

----------------------------------------
NEW FINDINGS OF THE DOCTORAL THESIS

Research topic: Factors affecting Vietnamese tourists’ decision to travel overseas 
Major: Tourism Economics                  Code: 9310110_DL
PhD Candidate: Doan Van Tuan        Student ID: NCS36.123DL
Supervisors: Dr. Dong Xuan Dam,  Dr. Nguyen Van Luu
Training institution: National Economics University 

New contributions to theoretical aspects

This study establishes a research model on the relationship of factors affecting Vietnamese’s travel decision. Inheriting from previous studies on tourism decision-making, based on the theory of planned behavior of Ajzen (1991), a model was proposed to understand in greater depth the relationship of influences between these factors on Vietnamese tourists’ decision to travel overseas. The model gives an overview of the relationship between the factors, including those from the environment (destination image, customer approach activities, reference group) which directly affect personal psychology (attitudes, travel motivation), thereby indirectly influencing Vietnamese tourists’ decision to travel overseas. 
The new factor that has a strong impact on the travel decision specified in this study is electronic word-of-mouth (eWOM). The proposed research model has shown the role of eWOM in the overall picture of the impact on the travel decisions of Vietnamese tourist. This is a factor contributing to the main impact of the reference group factor on the travel decision. This result shows the role of science and technology factors, especially social networks and internet communications, which have increasingly strong impact on Vietnamese’s travel decision to overseas.    
The research results of the thesis provide also empirical evidences indicating the difference in the average decision to travel between groups according to personal control variables. It helps to enrich our understanding of consumer behavior, and shows how the influence of factors comes from the tourist market segmentation.

Findings and practical contributions from the research results

The empirical evidence from this research serves as the basis for business investment and market exploitation. The determination of the influence of factors, the level of difference in averages of travel motivation and travel decision, is the basis for more effective market segmentation.
Evidences of the relationship between the factors influencing outbound travel decision provides policy makers with a scientific basis for issuing market stabilization policies, regulating and increasing management effectiveness. This is also the basis for explaining the trend of the market, the underlying cause of the growth of Vietnam outbound market.