Nghiên cứu sinh Hoàng Hồ Quang bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 28/04/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Hồ Quang chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền miệng điện tử (EWOM) đến ý định mua bất động sản ở Việt Nam.
Thứ năm, ngày 25/03/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của truyền miệng điện tử (EWOM) đến ý định mua bất động sản ở Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)    Mã số: 934 01 01340101_QTK
Nghiên cứu sinh: Hoàng Hồ Quang                 Mã NCS: NCS36.01B2QTK
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

(i) Luận án đã xây dựng mới một khung lý thuyết về sự ảnh hưởng của các yếu tố truyền miệng điện tử (EWOM) tới ý định mua bất động sản của người dân ở Việt Nam.
(ii) Luận án đã xây dựng được mô hình tác động của các yếu tố thuộc EWOM đến ý định mua bất động sản của người dân Việt Nam và lượng hóa được mối quan hệ ảnh hưởng đó. Đồng thời kết quả nghiên cứu còn chỉ ra mối quan hệ tích cực giữa sự chấp nhận EWOM với ý định mua bất động sản của người dân Việt Nam. 

2. Những đóng góp về mặt thực tiễn

Kết quả nghiên cứu này cho thấy, sự chấp nhận EWOM chịu ảnh hưởng mạnh nhất bởi yếu tố ”Sự tham gia”, tiếp theo là yếu tố ”Độ tin cậy thông tin EWOM”, sau đó là ảnh hưởng của yếu tố ”Chất lượng thông tin EWOM”, yếu tố ”Số lượng EWOM” có ảnh hưởng thấp hơn, và yếu tố ảnh hưởng thấp nhất là ”Sự gắn kết”. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy sự chấp nhận EWOM tác động tích cực đến ý định mua bất động sản của người dân Việt Nam, điều này sẽ giúp ích cho các doanh nghiệp hay các nhà kinh doanh bất động sản nắm bắt được những yếu tố quan trọng của truyền miệng điện tử ảnh hưởng đến ý định mua bất động sản của người dân, từ đó phát triển EWOM như là một công cụ Marketing một cách hiệu quả. Đồng thời có biện pháp và chiến lược định hướng kế hoạch Marketing truyền miệng đạt được mục tiêu của mình, đặc biệt là đối với những dự án chung cư mới và khu đô thị mới hiện nay.

-------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS

Thesis topic: Studying the impact of electric word of mouth (EWOM) on the intention to buy real estate intention in Vietnam
Major: Business Management        Code: 9340101
Author: Hoang Ho Quang            Student Code: NCS36.01B2QTK
Supervisor: Assoc. Prof. Nguyen Minh Ngoc
Training institution: National Economics University 

1.    New academic and theoretical contributions

(i) The thesis has built one of the theoretical frameworks on the influence of Electronic Word of Mouth factors (EWOM) on the intention of buying real estate in Vietnam.
(ii) The thesis also has built a model of the impact of Electronic Word of Mouth factors (EWOM) on the intention of buying real estate of Vietnamese consumers and quantifies the influence relationship between these factors. At the same time, the research results also indicate a positive relationship between the acceptance of EWOM and the intention to buy real estate of the Vietnamese consumers.

2. Thesis’s new contributions in terms of practical aspect

The results of this study show that the acceptance of EWOM is most strongly influenced by the factor "Involvement", followed by the factor "Information Reliability", then the effect of the factor "Quality", factor “Quantity" has lower influence, and the factor that has the lowest impact is "Engagement”. The research results also show that the acceptance of EWOM positively affects the Vietnamese consumers intention to buy real estate, which will help real estate businesses or businessmen grasp weaknesses the important element of EWOM influences consumers intention to buy real estate, thereby developing EWOM as an effective marketing tool. At the same time, take measures and strategies to guide the word-of-mouth marketing plan to achieve its goals, especially for the current new apartment projects and new urban areas.