Nghiên cứu sinh Nguyễn Vân Hà bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 07/05/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Vân Hà, chuyên ngành Kinh tế du lịch, với đề tài "Đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình trong ngành khách sạn tại Việt Nam".
Thứ hai, ngày 06/04/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình trong ngành khách sạn tại Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế du lịch
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Vân Hà   
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phan Thị Thục Anh, TS. Hà Văn Siêu
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Với mục tiêu nghiên cứu của luận án là xây dựng một mô hình liên kết giữa đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh và quy trình xanh, các nhân tố tác động và kết quả hoạt động của khách sạn; kiểm định mô hình này tai Việt Nam. Qua quá trình nghiên cứu, kết quả phân tích dữ liệu, và các kết luận của luận án, có thể nói luận án có những đóng góp mới chính như sau:
 
Thứ nhất, nghiên cứu này đã giúp đưa ra một bức tranh mô tả sự khác biệt giữa đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình. Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh và quy trình xanh trong khách sạn, đối với các nhà quản lý phải nhìn nhận đổi mới sáng tạo từ quan điểm chiến lược và cần phải có lộ trình. Bên cạnh việc chú trọng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng xanh, các nhà quản lý cần mở rộng và tích cực tham gia để thắt chặt các kết nối trong mạng lưới quan hệ. 
 
Thứ hai, bên cạnh việc được chia sẻ và tiếp cận nhiều luồng tri thức mới thì các nhà quản lý cũng cần chú trọng nâng cao năng lực hấp thu của tổ chức để tương thích với các tri thức mới được đưa vào tổ chức đạt ngưỡng kích hoạt được đổi mới sáng tạo. 
 
Thứ ba, các nhà hoạch định chính sách nên tập trung vào hệ thống đổi mới ngành hướng tới việc tạo ra và sử dụng những công nghệ xanh trong ngành du lịch bởi hệ thống đổi mới ngành giúp tăng cường sự phát triển của đổi mới sáng tạo xanh trong kinh doanh du lịch; khích lệ hành vi đổi mới của hãng và của các điểm đến du lịch. 
 
Cuối cùng, là khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý ngành có thể thông qua chính sách đổi mới nhằm tăng chất lượng và hiệu quả của các hoạt động đổi mới, thúc đẩy giao lưu chia sẻ thông tin để từ đó tìm ra sự hợp tác hiệu quả.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: Product innovation and process innovation in the hotel industry in Vietnam
Major: Tourism Economics                         
PhD Candidate: Nguyen Van Ha              
Supervisor: Associate Prof. Dr. Phan Thi Thuc Anh; Dr. Ha Van Sieu
Training Institution: National Economics University
 
New contributions to theoretical aspects
 
The objective of this research is to build an integrative model linking knowledge green procduct and green process innovation determinants, green product and green process innovation and performance of Vietnam hotels; test that model in Vietnam. Through the research process, results of data analysis and conclusions of the thesis, it can be said that the thesis has made the following major new contributions:
 
First, this study helps provide a picture depicting the difference between product innovation and process innovation. In order to promote green product innovation and green process innovation, managers must recognize innovation from a strategic perspective and need a plan to achieve the goal. Besides focusing on studying green consumption trends, managers need to expand their network and actively participate in ties diversity to tighten connections in the network.
 
Second, in addition to sharing and accessing new knowledge streams; managers need to focus on improving their organization’s absorption capacity that is compatible with the new knowledge to create innovation
 
Third, policy makers should focus on the industry innovation system towards the creation and use of green technologies in the tourism industry because sector innovation system enhances the development of green innovation in tourism business; encourage innovation behaviors of firms and tourism destinations.
 
Finally, it is recommended for industry authorities. These agencies can adopt innovation policies to increase the quality and effectiveness of innovation activities and promote information exchange so that effective cooperation can be found.