Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Uy bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 26/06/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Văn Uy, chuyên ngành Khoa học quản lý, với đề tài "Năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội.".
Thứ sáu, ngày 26/06/2020
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện trung ương trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chuyên ngành: Khoa học quản lý
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Uy
Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lệ Thúy, PGS.TS. Nguyễn Thanh Thủy
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa. Kết quả của nghiên cứu sẽ có những đóng góp nhất định vào việc hoàn thiện khung lý thuyết đánh giá năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại Việt Nam.
Nghiên cứu sử dụng thang đo là bộ tiêu chí để đánh giá năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. Từ đó, nghiêu cứu là cơ sở để những nghiên cứu sau tiếp tục hoàn thiện bộ các tiêu chí đánh giá sát với hệ thống y tế tại Việt Nam trong thời gian tới.
Nghiên cứu đã xây dựng và kiểm định mô hình nghiên cứu giữa năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa và kết quả chăm sóc người bệnh. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu phản ánh độ tin cậy cũng như bổ sung và phát triển về mặt phương pháp luận trong đánh giá năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa và đề xuất các giải pháp khả thi.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng như tuổi, giới, trình độ chuyên môn, trình độ quản lý…. Đây là một trong những tiêu chí cho các Bệnh viện và nhà quản lý lựa chọn điều dưỡng trưởng có năng lực quản lý tốt.
Luận án đã mô tả được năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa tại các bệnh viện trung ương trên địa bàn Hà Nội theo điểm mạnh, điểm yếu của từng nhóm yếu tố cấu thành năng lực: năng lực chuyên môn, năng lực quản lý nhân sự, năng lực tư duy, năng lực lãnh đạo và năng lực quản lý tài chính. Thông qua những điểm mạnh, điểm yếu này, các nhà quản lý có thể có những biện pháp và chiến lược để phát triển hệ thống điều dưỡng trưởng hiện tại.
Đánh giá mối quan hệ giữa năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa với kết quả chăm sóc người bệnh được đưa vào nghiên cứu đã chỉ ra cụ thể ảnh hưởng của từng yếu tố cấu thành năng lực quản lý. Kết quả này rất hữu ích cho việc đánh giá năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa thông qua hoạt động chăm sóc của điều dưỡng viên với người bệnh.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS 
 
Thesis title: Managerial competencies of head nurses at central hospitals in Hanoi.
Specialization: Management Science
PhD student: Nguyen Van Uy
Scientific instructors: Dr. Nguyen Thi Le Thuy, PhD., Assoc. Prof. Nguyen Thanh Thuy
The Thesis was finished at National Economics University 
 
New academic and theory contributions
 
The thesis systematizes general theoretical issues about the managerial competencies of head nurses, factors affecting their managerial competencies. The results of the study will make certain contributions to finalizing the theoretical framework for the assessment of managerial competencies of head nurses in Vietnam.
The study used a scale which is the set of criteria to evaluate managerial competencies of head nurses which was applied in Vietnam for the first time. Therefore, the study can be used as a basis for further researches to continue finalizing the set of evaluation criteria close to the health system in Vietnam in the near future.
A research model between head nurses’ managerial competencies and results of patient care was developed and tested in this study. Therefore, the research results reflect the reliability; supplement and develop methodology in evaluating the managerial competencies of head of nursing; and proposing feasible solutions
 
New findings and recommendations from the research results of the thesis
 
The research results have shown the factors affecting the managerial competencies of head nurses such as age, gender, professional qualifications, management skills…. This is one of the criteria for hospitals and managers to choose head nurse with high managerial competencies. 
The thesis has described the managerial competencies of head nurses at central hospital in Hanoi according to the strengths and weaknesses of each group of factors that constitute the competencies: professional skills, personnel management, critical thinking, leadership and financial management. Through these strengths and weaknesses, managers can take measures and strategies to develop the current system of head nurses.
Assessment of the relationship between head nurses’ managerial competencies and patient care results in this study showed in detail the effects of each element that constitutes management competencies. This result is very useful for evaluating the managerial competencies of a head nurse through the performance of staff nurses’ patient care delivery.