Nghiên cứu sinh Phạm Thị Hương bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 30/01/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Thị Hương, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh vốn nhà nước – nghiên cứu tại Tổng công ty SCIC"
Chủ nhật, ngày 30/12/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 
Đề tài luận án: Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh vốn nhà nước – nghiên cứu tại Tổng công ty SCIC.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Nghiên cứu sinh: Phạm Thị Hương
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hà Đức Trụ
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về học thuật, lý luận
 
(1) Luận án đã sử dụng mô hình kinh tế lượng để đo lường các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh vốn Nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), các nhân tố: Tỷ lệ sở hữu Nhà nước, tuổi của doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp và doanh thu ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh vốn Nhà nước tại SCIC. Sử dụng sự hỗ trợ của phần mềm SPSS đồng thời kiểm định các giả thuyết trong bối cảnh mới.
 
(2) Nghiên cứu đã góp phần khẳng định và làm rõ hơn hiệu quả kinh doanh vốn nhà nước của SCIC thông qua kết quả nghiên cứu định lượng, thực nghiệm của các doanh nghiệp SCIC quản lý đứng trên vai trò đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đây là một trong những vấn đề mà các nghiên cứu trước đây chưa đề cập, hoặc có đề cập sơ lược trên một số báo cáo mà chưa có những phân tích, đánh giá sâu.
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
 
(1) Kết quả nghiên cứu của luận án đã chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh vốn nhà nước. Trong đó tỷ lệ sở hữu nhà nước, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp, tuổi của doanh nghiệp
 
(2) Qua nghiên cứu, luận án cũng đưa ra các nhóm giải pháp: (1) Hoàn thiện tiêu chí đánh giá hiệu quả kinh doanh vốn Nhà nước của SCIC tại doanh nghiệp (2) Nâng cao quản trị doanh nghiệp của SCIC đối với doanh nghiệp (3) Nâng cao trình độ của cán bộ trong công tác quản trị doanh nghiệp (4) Đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý vốn và quy chế người đại diện vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của SCIC (5) Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển tại các doanh nghiệp cổ phần hóa (6) Nâng cao năng lực giám sát tài chính (7) Đảm bảo và phát huy tối đa vai trò của cổ đông Nhà nước tại doanh nghiệp.
 
(3) Kết quả nghiên cứu của luận án cũng đưa ra các tín hiệu giúp cho các nhà làm chính sách cũng như các Bộ, Ban, ngành nhìn nhận và đánh giá đúng hơn thực tiễn về hiệu quả kinh doanh vốn nhà nước dưới một góc nhìn khác – cách tiếp cận “Kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp với góc độ Nhà nước là đại diện chủ sở hữu phần vốn góp tại doanh nghiệp” 
 
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------- 
 
CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis: “Factors Affecting State Capital Business Researched at State Capital Investment Corporation (SCIC)”
Specialization: Finance - Banking
Ph.D Candidate: Pham Thi Huong
Instructor: Assoc.Dr. Ha Duc Tru
Institutions: National Economics University
 
Contributions in academics and reasoning
 
(1) The thesis has used econometric model to measure factors affecting the efficiency of state capital at State Capital Investment Corporation (SCIC); factors: ratio of state ownership, age of the enterprise, growth rate and revenue have affect the efficiency of state capital trading at SCIC. The research is finalized with the support of SPSS software to test hypotheses in the new context.
 
(2) The research has contributed to affirming and clarifying the efficiency of SCIC’s state capital trading via the results of quantitative and empirical research of SCIC-managed enterprises in the role of ownership representative in enterprises. This is one of the issues that previous studies have not mentioned, or mentioned briefly on some reports without deep analysis and evaluation.
 
Proposals drawn from the results of the research and surveys 
 
(1) Research results have pointed out factors affecting the efficiency of state capital trading. They are the state ownership rate, the growth rate of enterprises, the age of enterprises,
 
(2) Through research, the thesis also offers solutions: (1) Completing criteria for evaluating the efficiency of SCIC’s capital trading in enterprises (2) Improving SCIC’s corporate governance for enterprises (3) Improve the qualifications of staff in corporate governance (4) Promote innovation of capital management mechanism and regulation of state capital representatives in SCIC’s enterprises (5) Enhance support for development in equitized enterprises (6) Improve financial monitoring capacity (7) Ensure and maximize the role of state shareholders in enterprises.
 
(3) The research findings also provide signals to help policy makers as well as ministries, departments and agencies to recognize and evaluate the reality of state capital efficiency under in another perspective - an approach to ‘‘state capital trading in enterprises in with the state as a representative for the ownership of the contributed capital in the enterprise’’