Nghiên cứu sinh Phạm Việt Dũng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 20/06/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Phạm Việt Dũng, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa), với đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng thành công kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC- Statistical Process Control) trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam".
Thứ hai, ngày 20/05/2019

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Các yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng thành công kiểm soát quá trình bằng thống kê (SPC- Statistical Process Control) trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa)
Nghiên cứu sinh: Phạm Việt Dũng
Người hướng dẫn: PGS.TS Trương Đoàn Thể 
   
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Luận án đã tổng quan các công trình khoa học về SPC trên những khía cạnh khác nhau, cụ thể: (i) Xây dựng quy trình thực hiện SPC; (ii) Các yếu tố thực hiện thành công SPC; (iii) Các rào cản khi triển khai SPC. Từ đó tìm ra khoảng trống để xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 07 yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng thành công SPC trong các doanh nghiệp cơ khí chế tạo. Sau khi mô hình được đánh giá kiểm định cả về định tính và định lượng, kết quả nghiên cứu chỉ ra 06 yếu tố ảnh hưởng đến áp dụng thành công SPC, gồm: (i) Cam kết của lãnh đạo cấp cao; (ii) Lưu trữ dữ liệu; (iii) Thực hiện SPC; (iv) Đào tạo và giáo dục về SPC; (v) Vai trò của bộ phận chất lượng; (vi) Làm việc nhóm. Yếu tố Tập trung vào quá trình mặc dù được chứng minh là có ảnh hưởng đến thành công SPC trong các nghiên cứu trước, nhưng chưa thể kết luận là có ảnh hưởng hay không trong nghiên cứu này. Ngoài ra, yếu tố Lưu trữ dữ liệu từ các doanh nghiệp cơ khí chế tạo chưa được tìm thấy trong các nghiên cứu trước, nhưng đã được phát hiện ra là có ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Việt Nam trong nghiên cứu này. 
 
Đóng góp về mặt thực tiễn
 
Qua kiểm định mô hình kết quả nghiên cứu đưa ra đề xuất cụ thể đối với các nhà quản trị doanh nghiệp và chính sách vĩ mô của Nhà nước, bao gồm: 
 
-Đối với nhà quản trị: Các nhà quản trị cần xem xét, tạo lập các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến áp dụng thành công SPC đã được kiểm định trong luận án. Các đề xuất này giúp các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai áp dụng rộng rãi và có hiệu quả SPC trong hoạt động sản xuất nhằm góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, tăng sự hài lòng khách hàng và giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong môi trường hội nhập quốc tế. 
 
-Đối với chính sách vĩ mô: Nhà nước cần có chủ trương, chính sách cụ thể nhằm phổ cập, đào tạo SPC và các yếu tố trực tiếp dẫn đến thành công SPC đến các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần khuyến khích, hỗ trợ áp dụng SPC, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thăm quan học hỏi từ các doanh nghiệp điển hình, hỗ trợ nguồn nhân lực, kinh phí tư vấn để triển khai. Đồng thời, Nhà nước có thể đưa ra ý tưởng, cách thức triển khai áp dụng SPC một cách hiệu quả nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục áp dụng và mở rộng thêm sang các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất khác.
 
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
FINDINGS IN THE DISSERTATION
 
Subject: Key factors for the successful implementation of Statistical Process Control (SPC) in Vietnamese manufacturing enterprises 
Major: Business Administration 
Researcher: Pham Viet Dung
Supervisor:  Assoc. Prof. Dr. Truong Doan The
    
Theoretical and academic findings
 
The dissertation has overviewed the scientific researches in SPC on different approaches, namely (i) Setting up processes (steps) of the effective implementation of SPC; (ii) Key factors for the successful implementation of SPC; and (iii) Barriers of SPC implementation. From that, the dissertation has deeply researched in the gap to build up the research model with 07 factors for the successful implementation of SPC in mechanical engineering enterprises. The model tested by both qualitative and quantitative methodologies has shown that 06 factors for the successful implementation of SPC include (i) Top management commitment; (ii) Documentation and update of process; (iii) SPC Deployment and Performance; (iv) SPC Training and education; (v) Roles of Quality Department; and (vi) Teamwork. The factor of Process focus is demonstrated to affect the successful implementation of SPC in previous researches, but its effect is unclear in this research. The Documentation and update of process in mechanical engineering enterprises has hardly been focused in previous researches, but this research finds out it has the significant influence on Vietnamese enterprises. 
 
Practical findings
 
From the tested research model, the dissertation has given out the following recommendations to administrators of enterprises and on macroeconomic policies. 
 
-To administrators: The factors in the tested research model for the successful implementation of SPC should be considered and set up. These recommendations give the administrators suggestions on effectively implementing SPC in production in order to enhance productivity, quality, improve customer satisfaction and competitiveness in international integration environment. 
 
-On macroeconomic policies: the State should have specific guidelines, policies and action programs aiming at disseminating and training professional and comprehensive knowledge of the SPC and factors for the successful implementation of SPC. Besides, the State’s policies should be proposed to support and encourage the implementation of this method in managing enterprises and facilitate enterprises practically visiting and learning typical enterprises with financial resources and consultation. In addition, ideas and measures for effective implementation of this method should be considered and developed so that enterprises could apply and deploy in production and may expand in other production activities.