Nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Huyền bảo vệ luận án

Vào 9h00 ngày 17/12/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Thị Thu Huyền, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD) với đề tài: Nghiên cứu tác động của trải nghiệm du lịch đáng nhớ tới ý định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa trong du lịch cộng đồng tại Việt Nam.
Thứ năm, ngày 27/10/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu tác động của trải nghiệm du lịch đáng nhớ tới ý định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa trong du lịch cộng đồng tại Việt Nam
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD)    Mã số: 9340101
Nghiên cứu sinh: Trần Thị Thu Huyền        Mã NCS: NCS38.032QTK
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Dung
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Thứ nhất, luận án đã điều chỉnh và kiểm định thang đo trải nghiệm du lịch đáng nhớ trong bối cảnh du lịch cộng đồng tại Việt Nam và bổ sung thêm 02 biến quan sát vào thang đo văn hóa địa phương.
Thứ hai, luận án cũng đã xác nhận tác động điều tiết mối quan hệ giữa trải nghiệm du lịch đáng nhớ và ý định quay lại điểm đến của biến quy mô nhóm du lịch. Kết quả cho thấy trải nghiệm du lịch đáng nhớ có tác động tích cực tới ý định quay lại điểm đến của khách du lịch nội địa trong du lịch cộng đồng tại Việt Nam và sự tác động này sẽ là mạnh hơn trong trường hợp nhóm khách du lịch có quy mô từ 08 người trở lên. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Thứ nhất, kết quả phân tích cho thấy trải nghiệm du lịch đáng nhớ của khách du lịch nội địa trong du lịch cộng đồng tại Việt Nam có nhiều thành phần, đa dạng và phong phú hơn so với một số loại hình du lịch khác được nghiên cứu trước đó.
Thứ hai, những trải nghiệm có cảm xúc tiêu cực không có tác động tới ý định quay lại điểm đến của khách du lịch. Ngược lại, sự thư giãn, sự bất ngờ, sự độc đáo lần lượt là ba trải nghiệm du lịch đáng nhớ có tác động mạnh nhất tới ý định quay lại điểm đến. 
Thứ ba, các thành phần trải nghiệm du lịch đáng nhớ tác động tới ý định quay lại điểm đến với hai nhóm khách du lịch từ 08 người trở lên và từ 07 người trở xuống có sự khác biệt không nhỏ kể cả về số lượng cũng như nội dung những thành phần tác động.
Thứ tư, trên cơ sở đó, các nhà quản lý/kinh doanh du lịch cộng đồng tại Việt Nam cần đưa ra những thiết kế trải nghiệm hợp lý, phù hợp với từng quy mô nhóm du lịch và tập trung vào những trải nghiệm có tác động mạnh mẽ nhất tới ý định quay lại điểm đến để có thể nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực mà vẫn thu hút khách du lịch nội địa quay lại điểm đến.
Thứ năm, các nghiên cứu sau có thể mở rộng sang đối tượng khách du lịch quốc tế và bổ sung thêm một số yếu tố khác liên quan đến đặc điểm nhóm du lịch hoặc đặc trưng điểm đến… để làm phong phú thêm nghiên cứu cùng chủ đề.

-------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Studying the impact of memorable travel experiences on the intention to return to the destination of domestic tourists in community tourism in Vietnam
Major: Business Administration (Faculty of Business Administration)     Code: 9340101
PhD cadicate: Tran Thi Thu Huyen         
Instructor: Assoc.Prof Nguyen Thi Hoai Dung

New academic and theoretical contributions

Firstly, the thesis has adjusted and tested the scale of memorable tourism experiences in the context of community tourism in Vietnam and added 02 observed variables to the scale of the local culture MTE.
Besides, the thesis also confirms that group size moderates the relationship between memorable tourism experiences and the intention to return to the destination. The results show that this moderating effect in the tourist group of 8 people or more is more substantial than this moderating effect in the tourist group of 7 people or less.

New findings and recommendations  

Firstly, the research results show that the memorable tourism experiences of domestic tourists for community-based tourism in Vietnam are more diverse and decadent than in some other types of tourism.
Second, the adverse feelings of MTE did not affect tourists' intention to return to the destination. In contrast, refreshment, uncertainty and surprises, and novelty MTE are the three memorable tourism experiences that strongly impact the intent to return to a destination. 
Third, the number and structure of memorable tourism experiences that affect the intention of domestic tourists to return to the destination will change as the group size changes (the study observes two groups: less than or equal to 7 persons and greater than or equal to or equal to 8 persons).
Fourthly, community tourism managers in Vietnam must develop good experience designs suitable for each size of the tour group and focus on the experiences with the most substantial positive impacts. That will help improve the efficiency of using resources to attract domestic tourists back to the destination.
Finally, future studies may expand the study population from domestic to international tourists or add other factors related to tourist group characteristics or destination characteristics to enrich literature research.