Nghiên cứu sinh Trần Văn Thắng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 8h00 ngày 19/07/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trần Văn Thắng chuyên ngành Quản trị kinh doanh (Khoa QTKD), với đề tài: Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đồng bằng Sông Hồng.
Thứ hai, ngày 14/06/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nhân tố ảnh hưởng đến năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đồng bằng Sông Hồng
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh    Mã số: 9340101
Nghiên cứu sinh: Trần Văn Thắng
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Mạnh Quân
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Nghiên cứu này chỉ ra rằng năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm: Vốn tổ chức (VTC), Vốn xã hội (VXH), Vốn con người (VCN), Môi trường hoạt động (MTHĐ), Khả năng sao chép (SC), Khả năng phân tích (PT), Khả năng chuyển hóa (CH), Khả năng khai thác (KT). Khác với các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này chỉ ra 05 nhân tố MTHĐ, SC, PT, CH, KT là các nhân tố mới. Như vậy, nghiên cứu này chỉ ra rằng, năng lực hấp thụ không chỉ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khá chung như VTC, VXH, hay VCN. Các nghiên cứu về năng lực hấp thụ trong tương lai cần tiếp tục khai thác các yếu tố sâu hơn liên quan đến năng lực chuyên môn của các doanh nghiệp.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 

Luận án áp dụng cả phương pháp định tính và định lượng để thực hiện xây dựng và kiểm định 08 nhân tố VTC, VXH, VCN, MTHĐ, SC, PT, CH, KT tác động đến Năng lực hấp thụ công nghệ và đưa ra kết luận các nhân tố này đã tác động cùng chiều đến Năng lực hấp thụ công nghệ (HTCN). Chỉ có nhân tố MTHĐ được phát hiện từ nghiên cứu định lượng có sự khác biệt so với các nghiên cứu trước đây về tác động ngược chiều đến Năng lực hấp thụ công nghệ.
Trên cơ sở phân tích các doanh nghiệp ở đồng bằng Sông Hồng, luận án đã thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất các hàm ý chính sách cụ thể là: Bên cạnh các chính sách vốn đã được bàn luận trước đây như: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực (VCN) thông qua đẩy mạnh đào tạo; Tăng nguồn vốn (VXH) của DN bằng nhiều hình thức phù hợp, khả thi đảm bảo ổn định, hợp tác lâu dài với chi phí thấp nhất đáp ứng mục tiêu và năng lực kinh doanh của DN, luận án này đề xuất các chính sách bảo vệ, chia sẻ kiến thức mang tính đột phá để khuyến khích và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp, …  từ đó tăng cường khả năng hấp thụ công nghệ dựa trên các nhân tố như Vốn tổ chức (VTC), Vốn xã hội (VXH), Vốn con người (VCN), Môi trường hoạt động (MTHĐ)…và cuối cùng đưa ra hạn chế nghiên cứu và các hướng nghiên cứu tiếp theo.

-------------------------------

FINDINGS OF THE DISSERTATION

Subject: Factors influencing on the absorptive capacity of small and medium enterprises in the Red River Delta
Major: Business administration    Code: 9340101
Institution: National Economics University, Vietnam  

Theoretical and practical findings  

This study shows that the absorptive capacity of SMEs depends on many factors including: organizational capital (VTC), social capital (VXH), human capital (VCN), operating environment (MTHĐ), assimilation capability (SC), acquisition capability (PT), transformation capability (CH), and exploitation capability (KT). Different from previous studies, this study shows that 05 factors MTHD, SC, PT, CH, KT are new factors. Thus, this study shows that absorption capacity is not only affected by quite general factors such as VTC, VXH, or VCN. Research on absorptive capacity in the future needs to continue to explore deeper factors related to the professional capacity of enterprises.

The following findings and recommendations are drawn from the dissertation.

Both qualitative and quantitative methodologies are applied in the dissertation to develop and test 08 factors (including organizational capital (VTC), social capital (VXH), human capital (VCN), operating environment (MTHĐ), assimilation capability (SC), acquisition capability (PT), transformation capability (CH), and exploitation capability (KT)) influencing on the absorptive capacity and it can be concluded that all factors have positive influence on absorptive capacity (HTCN). Only the operating environment factor detected from quantitative research is different from previous studies that it has negative impact to Absorption Capacity.
Based on the analysis of enterprises in the Red River Delta, the thesis discussed the research results and proposed the policy implications, namely: In addition to the previously discussed policies such as improve the quality of human capital (VCN) through promote training; Increase the capital (VXH) of the Enterprise in many suitable and feasible forms to ensure stability, long-term cooperation with the lowest cost to obtain the business objectives and the capacity of the Enterprise, this dissertation proposes protection policies, sharing breakthrough knowledge to encourage and promote innovation and creativity in the corporate zone, etc. thereby enhancing the absorptive capacity based on factors such as organizational capital (VTC), social capital (VXH), human capital (VCN), operating environment (MTHĐ), etc. and finally give research limitations and future research directions.