Nghiên cứu sinh Trịnh Thị Hằng bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 29/01/2021 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Trịnh Thị Hằng, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, với đề tài "Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam.".
Thứ sáu, ngày 29/01/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Hiệu quả sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam
Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Hằng                Mã NCS: NCS36.056TC
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng        Mã số: 9340201_TC
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Bất
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

(1) Dựa trên mô hình tăng trưởng của Harrod - Domar (Harrod, 1939; Domar, 1946), luận án đã thiết lập phương trình hồi quy đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở tầm vĩ mô, tiêu chí đánh giá ở tầm vi mô và đo lường mức độ tác động của các nhân tố tới hiệu quả sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực này. 
(2)  Trên cơ sở tham khảo các nghiên cứu của Baral (2005); Kouser và cộng sự  (2011), S. Pindyck và L. Rubinfeld (1995), Từ Quang Phương và Phạm Văn Hùng (2013)... và tham vấn ý kiến của chuyên gia, luận án đã xây dựng thang đo nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở tầm vi mô gồm bốn nhân tố: Tính đồng bộ của chính sách quản lý, Năng lực đội ngũ cán bộ quản lý điều hành, Năng lực nhà thầu thi công và Năng lực tài chính.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

(1) Kết quả mô hình hồi quy đánh giá tác động của vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chỉ rõ vốn hỗ trợ phát triển chính thức trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ có ảnh hưởng tích cực (tác động thuận chiều) đến tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tác giả đưa ra các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam.
(2) Bằng việc sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), kết quả nghiên cứu cho thấy có ba nhân tố tác động cùng chiều đến hiệu quả sử dụng vốn ODA trong giao thông đường bộ ở Việt Nam trong đó Năng lực đội ngũ cán bộ quản lý điều hành có tác động mạnh nhất, tiếp đến là Năng lực nhà thầu thi công và Năng lực tài chính. Trên cơ sở kết quả kiểm định của mô hình đánh giá nhân tố tác động, tác giả đã đề xuất các nhóm kiến nghị phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA trong xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam như Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành, Nâng cao năng lực nhà thầu thi công, Nâng cao năng lực tài chính dự án và Nhóm khuyến nghị khác.

-------------------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Efficiency of the use of Official Development Assistance (ODA) in the transport sector in Vietnam
Major: Banking and Finance            Code: 9340201_TC
Postgraduate: Trinh Thi Hang        Postgraduate Code: NCS36.056TC
Instructor: Associate Professor. Doctor. Nguyen Thi Bat
Training organization: National Economics University

1. New academic and theoretical contributions

    (1) Based on the growth model of Harrod - Domar (Harrod, 1939; Domar, 1946), the thesis has established a regression equation to evaluate the efficiency of using ODA in road traffic infrastructure construction at macro-level, evaluation criteria at a micro level and measuring the impact of these factors on the efficiency of using ODA in this area.
    (2) Based on the reference to researches of Baral (2005); Kouser et al (2011), S. Pindyck and L. Rubinfeld (1995), Tu Quang Phuong and Pham Van Hung (2013) ... and consulting with experts, the thesis built a scale of factors. The impact on the efficiency of using ODA in road transport infrastructure construction at a micro level includes four factors: consistency of management policies, Management staff Capacity, Contractor capacity and financial capacity.

2. New findings and proposals from survey results of the thesis

     (1) The results of a regression model assessing the impact of ODA in road transport infrastructure construction on Vietnam's economic growth have indicated official development assistance in infrastructure construction. Road transport infrastructure has a positive effect on Vietnam's economic growth. The research results are the basis for the author to make recommendations to improve the efficiency of using ODA in the construction of road transport infrastructure in Vietnam.
    (2) By using the least squares method (OLS), the research results show that there are three factors that have a positive impact on the efficiency of using ODA in road transport in Vietnam in which Consitency of management staff has the strongest impact, followed by contractor capacity and financial capacity. Based on the test results of the impact factor assessment model, the author has proposed appropriate groups of recommendations to improve the efficiency of using ODA in the construction of road traffic infrastructure in Vietnam. For example, strengthening capacity for management and operating staff, Contractor capacity, financial capacity and other recommendations.