Nghiên cứu sinh Chu Thị Mai Phương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 31/05/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Chu Thị Mai Phương, chuyên ngành Kinh tế học, với đề tài "Ảnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam".
Chủ nhật, ngày 30/04/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế học                                 Mã số: 62.31.01.01
Nghiên cứu sinh:  Chu Thị Mai Phương
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Phạm Thế Anh                2. PGS. TS Từ Thúy Anh

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Từ cơ sở lý thuyết về vai trò của thể chế kinh tế đối với quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, luận án cho biết thể chế kinh tế có ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể:

(1) Thể chế kinh tế có ảnh hưởng tích cực đến kết quả hoạt động (KQHĐ) của doanh nghiệp (DN). Trong cùng một môi trường thể chế kinh tế, KQHĐ của DN FDI lớn hơn các DN khác, KQHĐ của DN lớn lớn hơn các DN khác, KQHĐ của các DN ngành xây dựng, bán lẻ và công nghiệp nhỏ hơn các ngành khác và KQHĐ của các doanh nghiệp thuộc vùng thành phố Trung ương lớn hơn các vùng khác. Tuy nhiên, khi chất lượng thể chế kinh tế được cải thiện thì KQHĐ của DN FDI lớn hơn DN ngoài nhà nước nhưng nhỏ hơn DN nhà nước, KQHĐ của doanh nghiệp lớn lớn hơn DN khác, KQHĐ của các DN ngành công nghiệp, xây dựng, bán lẻ lớn hơn các ngành khác, và KQHĐ của các doanh nghiệp ở khu vực thành phố Trung ương lớn hơn các vùng kinh tế khác.

(2) Thể chế kinh tế có ảnh hưởng ngược chiều đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp. Trong cùng một môi trường thể chế kinh tế, quyết định đầu tư của doanh nghiệp FDI nhỏ hơn DN ngoài nhà nước nhưng lớn hơn DN nhà nước, quyết định đầu tư của DN lớn ít hơn DN siêu nhỏ và nhỏ nhưng cao hơn doanh nghiệp vừa, quyết định đầu tư của các DN ngành công nghiệp, xây dựng và bán lẻ thấp hơn các ngành khác, quyết định đầu tư của các DN ở khu vực Thành phố Trung ương lớn hơn các vùng khác. Tuy nhiên, khi chất lượng thể chế kinh tế được cải thiện thì quyết định đầu tư của doanh nghiệp FDI lớn hơn các doanh nghiệp khác, quyết định đầu tư của doanh nghiệp lớn lớn hơn các doanh nghiệp khác, quyết định đầu tư của các doanh nghiệp thuộc khu vực thành phố Trung ương lớn hơn các khu vực khác, và quyết định đầu tư của các DN ngành công nghiệp, xây dựng và bán lẻ lớn hơn các ngành khác.

Những đề xuất rút ra từ kết quả nghiên cứu

Từ kết quả nghiên cứu thực nghiệm đó, luận án đưa ra các kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng thể chế kinh tế ở Việt Nam thông qua cải thiện chín chỉ tiêu thành phần trên cả ba phương diện quan trọng là “luật chơi”, “người chơi” và “cơ chế thực thi”.

Nội dung của luận án xem tại đây.

-------------

 
CONTRIBUTION OF DISSERTATION

Dissertation topic: The impacts of institutions on investment decisions and performances of enterprises in Vietnam
Majors: Economics                                   ID: 62.31.01.01
PhD Candidate:  Chu Thị Mai Phương 
Advisor: 1. Assoc. Prof. Pham The Anh                        2. Assoc. Prof. Tu Thuy Anh

New contributions in academic and theoretical aspects 

From the theoretical basis on the role of economic institution to the investment decisions and performances of firms, the dissertation shows that economic institutions do affect the investment decisions and performances of enterprises. Specifically:

(1) The economic institution has positive impact in the performances of enterprises. In the same economic institutional environment, the performances of FDI enterprises are better than those of other enterprises, the performances of big-sized enterprises are better than those of other enterprises, the performances of enterprises in sectors of construction, retail, and industry are not as good as those of others, and the performances of enterprises in municipalities are better than those of enterprises in other locations. However, when the quality of economic institutions is improved, the performances of FDI enterprises are better than non-states ones but worse than state - owned ones and the performances of big-sized enterprises are better than those of others, and the enterprises locating in municipalities have better performances than those in other economic regions.

(2) The economic institution has negative impact on the investment decisions of enterprises. In the same economic institution, the investments of FDI enterprises are less than those of non-state ones but higher than those of state-owned ones; big-sized enterprises invest less than very small and small-sized enterprises but more than medium-sized enterprises; enterprises in industry, construction and retail sector invest less than others; enterprises locating in municipalities invest more than those in other areas. However, when the quality of economic institutions is improved, FDI enterprises will invest more than others; big-sized enterprises will invest more than others, enterprises locating in municipalites will invest more than others; and enterprises in industry, construction and retail sector will invest more than those in other sectors.

Suggestions based on research result

From the empirical result, the dissertation proposes solutions in order to improve the quality of economic institutions in Vietnam by improving the 9 criteria on 3 important aspects which are “rules”, “players” and “implementation procedures”.