Nghiên cứu sinh Lương Thị Thanh Việt bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 12/01/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lương Thị Thanh Việt, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán và Phân tích, với đề tài "Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt Nam"
Thứ tư, ngày 12/12/2018
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích
Nghiên cứu sinh: LƯƠNG THỊ THANH VIỆT
Người hướng dẫn: PGS.TS. NGUYỄN MINH PHƯƠNG
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Luận án đã phân tích và tổng hợp từ các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến những nội dung cơ bản về kế toán trách nhiệm, về nội dung và phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất;
 
Luận án đã hệ thống hóa các lý thuyết về trung tâm trách nhiệm quản lý, nhu cầu của nhà quản trị về đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý và kế toán trung tâm trách nhiệm quản lý từ đó luận án đi sâu nghiên cứu các lý thuyết về nội dung và phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất;
 
Luận án đã làm rõ nội dung và phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất qua từng giai đoạn khác nhau đồng thời phát triển, bổ sung nội dung và phương pháp xác định hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý ưu việt trong các doanh nghiệp sản xuất.
 
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu của luận án
 
Luận án đề xuất vận dụng phương pháp bảng điểm cân bằng để xác định nội dung và phương pháp xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý trong doanh nghiệp thuộc ngành sản xuất Cao su Việt Nam;
 
Luận án đã xác định rõ các nhóm hoạt động cơ bản của từng loại trung tâm trách nhiệm quản lý trên các khía cạnh của bảng điểm cân bằng (tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học hỏi và phát triển) từ đó xây dựng các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính cụ thể của từng nhóm hoạt động và theo từng khía cạnh của bảng điểm cân bằng;
 
Luận án đã xác định rõ các mối quan hệ nhân quả giữa các chỉ tiêu hoặc nhóm chỉ tiêu tài chính, phi tài chính trong từng trung tâm trách nhiệm quản lý; từ đó cung cấp cho nhà quản trị thông tin về các kết quả đạt được, nguyên nhân, trách nhiệm của các bộ phận liên quan đồng thời cũng là cơ sở thực hiện chế độ đãi ngộ cho người lao động phù hợp, tích cực. Đây chính là động lực để nhà quản trị cùng với nhân viên của mình từng bước đưa doanh nghiệp hoàn thành sứ mệnh, tầm nhìn đã tuyên bố;
 
Luận án đã đề xuất các khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các hội nghề nghiệp Kế toán- Kiểm toán cũng như các doanh nghiệp sản xuất Cao su Việt Nam về điều kiện để xây dựng và vận dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá trung tâm trách nhiệm quản lý tuy nhiên để thực hiện thành công các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị thật chi tiết, rõ ràng hơn về yêu cầu, nguyên tắc, quy trình xây dựng, các điều kiện về vật chất, con người, … phù hợp với từng doanh nghiệp cụ thể.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------  
 
THESIS’ NEW CONTRIBUTIONS
 
Title: "Establishing a system of performance evaluation measures for responsibility centers in the rubber industry of Vietnam"
Major: Accounting, Auditing and Analysis 
Ph.D attendant: LUONG THI THANH VIET        
Supervisor: Associate Prof. Nguyen Minh Phuong
 
New contributions in terms of academic and theoretical aspect
 
The thesis has analyzed and synthesized from domestic and foreign studies related to the basic contents of responsibility accounting, terms of content and methodology for identifying a system of  performance  evaluate  of managerial responsibility center  in manufacturing enterprises;
 
The thesis has systematized theories of managerial responsibility centers, the needs of managers about evaluate the performance of each managerial responsibility center and responsibility center accounting therefore in-depth studied theories of thesis about contents and methods of identifying a system of  performance  evaluate  of managerial responsibility center in manufacturing enterprises;
 
The thesis has clarified the contents and methods of identifying a system of  performance  evaluate  of managerial responsibility center in manufacturing enterprises through different periods, and at the same time developing and supplementing the contents and methods of determining a system of  performance  evaluate  of managerial responsibility center  in manufacturing enterprises.
 
New contributions in terms of practice
 
The thesis proposes to application of balance scorecard method to define the content and methodology for developing a system of performance evaluate of managerial responsibility center in the rubber industry of Vietnam;
 
The thesis clearly identifies the core groups of each type of managerial responsibility center on aspects of the balance scorecard (finance, customer, internal processes, learning and growth) from which develop specific financial and non-financial indicators for each activity group and in each aspect of the balance scorecard;
 
The thesis clearly identifies the causal relationships between financial or non-financial indicators of each of managerial responsibility center; It provides the manager with information on the results achieved, the causes and responsibilities of the relevant departments and at the same time is the basis for implementing appropriate and positive remuneration policies for employees. This is the motivation for the manager and his staff to step by step bring the business to fulfill the mission, visions have declared;
 
The thesis proposes recommendations to state management agencies, accounting professional societies as well as rubber industry of Vietnam on the conditions for developing and applying a system ofperformance  evaluate  of managerial responsibility center. However, in order to successfully implement the business, it is necessary to prepare in a more detailed and clear way the requirements, principles, construction process, material conditions, human... suitable for each specific organization.