Nghiên cứu sinh Nguyễn Doãn Hoàn bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 17h00 ngày 24/11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Doãn Hoàn, chuyên ngành Kinh tế chính trị, với đề tài "Thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành Hà Nội".
Thứ ba, ngày 24/10/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức trên địa bàn nội thành Hà Nội
Chuyên ngành: Kinh tế chính trị                          Mã số: 62.31.01.02
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Doãn Hoàn               
Người hướng dẫn: PGS.TS Đào Thị Phương Liên

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Với đối tượng nghiên cứu là thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức tại đô thị, vận dụng vào địa bàn cụ thể là nội thành Hà Nội, Luận án đã:

(1)    Làm rõ quan niệm và đặc điểm của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức tại các đô thị; Các bộ phận cấu thành thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức tại các đô thị; Đã chỉ ra được các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức tại các đô thị.

(2)    Nghiên cứu thu nhập của lao động di cư làm việc trong khu vực phí chính thức tại đô thị của một số quốc gia trên thế giới và nội thành Hà Nội và chỉ ra: Lao động di cư làm việc trong khu vực phi chính thức tại các đô thị là vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với các nước đang phát triển nói chung, trong đó có Việt Nam nên phải đảm bảo thu nhập cho họ; Đây là bộ phận lao động nhìn chung có trình độ văn hóa thấp, phần lớn là, phụ nữ và trẻ em, không có hợp đồng lao động, không nằm trong phạm vi điều chỉnh của Luật Lao động nên dễ bị tổn thương và gặp nhiều bất lợi khi sống và làm việc tại các thành phố lớn. Vì vậy, rất cần sự quan tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

(1)    Tình trạng lao động di cư ra thành phố Hà Nội làm thuê ở khu vực phi chính thức tại các đô thị là xu hướng tất yếu trong quá trình CNH, HĐH và đô thị hóa. Vì vậy phải đảm bảo thu nhập cho bộ phận lao động này. Tuy nhiên, đây là xu hướng có tác động trên cả 2 mặt: vừa tích cực, vừa tiêu cực, nên quan điểm của tác giả Luận án là đảm bảo thu nhập chính đáng, hợp pháp cho lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức tại nội thành Hà Nội.

(2)    Các đề xuất về giải pháp đảm bảo thu nhập cho lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức tại nội thành Hà Nội được tác giả Luận án hướng vào các nhóm: 1) Nâng cao năng lực của bản thân người lao động di cư; 2) Cải thiện điều kiện làm việc và quan hệ chủ thợ; 3) Tạo cơ chế để nguồn cung và nguồn cầu về lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức dễ dàng tương tác và gặp nhau trên thị trường lao động; 4) Tăng cường vai trò của Nhà nước trong hoàn thiện luật pháp, cơ chế chính sách và phối hợp giữa các cơ quan chức năng; 5) Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội để đảm bảo thu nhập cho lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức;  6) Tăng cường quan hệ tương tác giữa khu vực chính thức và khu vực phi chính thức, đặc biệt là phát triển kinh tế tư nhân nhằm tạo cơ hội việc làm và thu nhập ổn định cho lao động di cư làm thuê trong khu vực phi chính thức.
 

Nội dung của luận án xem tại đây.
 

-----------

NEW CONTRIBUSION OF THE DISSERTATION

Dissertation title: Income of hired  migrant workers in unofficial sectors in Hanoi
Major: Political Economics                                       Code: 62.31.01.02
Ph.D Candidate: Nguyễn Doãn Hoàn   
Supervisor: Ass. Prof. Đào Thị Phương Liên

New theoretical and academic contributions

The study subject of the dissertation is the income of employed migrant workers working in some unofficial sectors in urban areas, especially in Hanoi inner city, the dissertation has:

(1)    Clarified the concepts and characteristics of employed migrant workers in the unofficial sectors in urban areas; Components forming income of employed migrant workers in unofficial sectors in urban areas; The factors influencing the income of employed migrant workers in the unofficial sectors in urban areas.

(2)    Studied the income of migrant workers working in the unofficial metropolitan areas of some countries in the world and in the inner city of Hanoi and pointed out that: The issue of migrant workers working in unofficial urbanizations is generally a long-term issue in developing countries including Vietnam; therefore, their income should be cared about; Generally, these people belong to poorly educated labor force, mostly include women and children, do not have any labor contract, are not adjustment subjects of the Labor Code; therefore, these people are very vulnerable and may face to many disadvantages when living and working in big cities. Besides, they need to be paid much attention, cared about by the government and social organizations at various levels.

Suggestions drawn from research results

(1)    That laborers migranting to unofficial urban areas in Hanoi to find job become an inevitable trend in the process of industrialization, modernization and urbanization. Therefore, income of this labor force should be guaranteed. However, this tendency has both positive and negative effects. The author of this dissertation agree with the point to guarantee the justifiable and legitimate income for migrant people working in the unofficial areas in Hanoi.

(2)    Proposed suggestions mentioned in the dissertation relating to ensuring income for employed migrant workers in the metropolitan area of Ha Noi are addressed in the following areas: 1) Building capacity for migrant workers themselves; 2) Improving working conditions and manager- worker relationship; 3) Creating mechanisms in which the supply and demand of employed migrant workers in the unofficial sectors interact and meet together in the labor market; 4) Strengthening the role of the Government in improving laws, mechanisms and policies and coordination among functional departments; 5) Strengthening the role of social organizations to ensure the income of employed migrant workers in the unofficial sectors; 6) Strengthening the interactions between the official sectors and the unofficial sectors, especially developing private economies, in order to create stable employment and income opportunities for migrant workers in the unofficial regions.