Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Lan Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 17/10/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Lan Anh, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam thực hiện".
Thứ bảy, ngày 16/09/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Đề tài luận án: Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam thực hiện
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán và Phân tích) Mã số: 62.34.30.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Lan Anh
Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Quynh

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro, qui trình kiểm toán và kiểm soát chất lượng kiểm toán hàng tồn kho (HTK) được hình thành từ lý luận kiểm toán báo cáo tài chính kết hợp với những ảnh hưởng từ đặc điểm về giá trị, hiện vật, tính chất lý hóa, cách bảo quản HTK; đặc điểm kế toán và đặc điểm quản lý HTK.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, Luận án đã chỉ ra những tiêu chuẩn cơ bản về trình độ và kinh nghiệm đối với kiểm toán viên để có được những hoài nghi thích đáng và những xét đoán chuyên môn vững vàng khi tham gia kiểm toán HTK;

Thứ hai, Xây dựng qui trình đánh giá mức trọng yếu và hướng dẫn áp dụng mức trọng yếu trong kiểm toán HTK theo phương pháp tiếp cận trên cơ sở rủi ro đối với các công ty kiểm toán không đủ điều kiện kiểm toán các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam;

Thứ ba, Các thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện gian lận trong HTK được phân chia thành các nhóm có hiệu lực cao, trung bình và thấp để giúp kiểm toán viên và công ty kiểm toán lựa chọn nhằm phát hiện gian lận gắn với mức rủi ro có sai phạm trọng yếu, đặc biệt là rủi ro có gian lận trong HTK;

Thứ tư, Qui trình kiểm toán HTK cần hoàn thiện với việc mô tả kiểm soát nội bộ và qui trình đánh giá kiểm soát nội bộ HTK; thiết kế nội dung và lựa chọn công cụ kiểm kê các nhóm HTK khác nhau; xây dựng phương pháp chọn mẫu thống kê trong kiểm tra chi tiết nghiệp vụ, số dư và thuyết minh về HTK cho các công ty kiểm toán có phần mềm chọn mẫu hoặc sử dụng các hàm toán học đơn giản trong excel;

Thứ năm, Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp tham gia soát xét (Chủ phần hùn; ban giám đốc; trưởng, phó phòng kiểm toán; kiểm toán viên) và cách chấm điểm hồ sơ kiểm toán theo tiến trình kiểm toán HTK của kiểm toán viên nhằm hoàn thiện kiểm soát chất lượng kiểm toán HTK.

Nội dung của luận án xem tại đây.

-------------- 

THESIS’S NEW CONTRIBUTIONS

Topic: Inventory audit in financial statement audit conducted by independent audit firms in Vietnam 
Major: Accounting (Accounting, auditing and analysis) Code: 62.34.30.01 
PhD attendant: Nguyễn Thị Lan Anh
Supervisors: Pro, Dr. Nguyễn Quang Quynh

Academic and theoretical new contributions 

The risk-based audit approach, audit procedure and inventory quality assurance are derived from the combination between the theory of financial statement audit and influences from characteristics named value, the subject, physical and chemical properties, inventory custody methods; accounting features as well as inventory management ones.

Proposals based on the research results 

First, the thesis illustrated basic standards of auditors’ knowledge as well as experience  so that they can give appropriate suspicion and solid judgments in inventory audit;

Second, the thesis established the materiality assessment procedure and gave instructions for materiality application in inventory audit based on risk approach. This is used by audit firms that do not meet the requirements to audit listed companies in Vietnam stock exchange;

Third, it was stated in the thesis that audit procedures to identify fraud in inventory should be divided into groups with levels ranging from highly effective, normal and low to help auditors and audit firms to choose the best one that helps them to figure out fraud attached with materiality risk, especially, fraud risk in inventory;

Forth, inventory audit procedure needs to be completed with the description of internal control and procedure of inventory internal control; there should be content design and inventory selection for each specific inventory group; it is essential to build up methods of selecting statistical sample in examining operational details, balance and illustration of inventory for audit firms with sample selection software or simple mathematical functions in excel application;

Fifth, there should be enhancement in the role and responsibility of different supervisory levels (partner; board of management; head and deputy head of audit department; auditor) and improvement in marking audit profiles based on inventory audit procedure in order to complete the quality control of inventory audit.