Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tùng Phương bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 04/03/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Tùng Phương, chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản, với đề tài "Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội"
Thứ sáu, ngày 01/02/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Lựa chọn căn hộ chung cư khu vực đô thị - Nghiên cứu trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Tùng Phương
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bất động sản
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Văn Cường, 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Từ khung lý thuyết về phong cách sống, chu kỳ phát triển của gia đình và tiêu chí lựa chọn nơi ở, luận án đã cập nhật bổ sung và cụ thể hoá cơ sở lý thuyết về phong cách sống, lý thuyết về chu kỳ phát triển gia đình trong lựa chọn các tiêu chí căn hộ chung cư để ở. Luận án chỉ ra mối quan hệ giữa 6 nhóm phong cách sống trong lựa chọn các tiêu chí lựa chọn căn hộ; 4 giai đoạn phát triển gia đình ảnh hưởng đến tiêu chí lựa chọn căn hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội với các điểm mới như sau:
 
(1)Các lý thuyết về phong cách, giai đoạn phát triển gia đình là tiền đề cốt lõi để có thể phân loại người tiêu dùng nhà ở một cách rõ ràng hơn trong quá trình nghiên cứu sự lựa chọn căn hộ để ở của người đân khu vực đô thị.
 
(2)Phong cách sống và tiêu chí lựa chọn căn hộ để ở là mối quan hệ giữa các nhóm phong cách sống khác nhau của các chủ thể và thành viên trong gia đình ảnh hưởng đến các tiêu chí lựa  chọn căn hộ chung cư để ở cụ thể ảnh hưởng tới 3 nhóm tiêu chí lớn là tiêu chí về vị trí, tiêu chí môi trường xã hội, tiêu chí chất lượng căn hộ. Mỗi một nhóm phong cách sống hướng quan tâm tới tầm quan trọng của các tiêu chí căn hộ.
 
(3)Giai đoạn phát triển gia đình là khi có sự thay đổi về tình trạng hôn nhân, sự hiện diện của các thành viên trong gia đình từng giai sẽ tác động đến các tiêu chí lựa chọn căn hộ khác nhau phụ thuộc vào từng giai đoạn của thành viên trong gia đình.
 
(4)Luận án đã xây dựng và áp dụng được mô hình nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa giai đoạn phát triển gia đình, phong cách sống ảnh hưởng đến tiêu chí lựa chọn căn hộ chung cư. Sử dụng phương pháp phân tích nhân tố nhân tố khám phá (EFA); phân tích nhân tố khẳng định (CFA); phân tích mô hình cấu trúc SEM và thực hiện mô hình hồi quy nhằm đánh giá tác động của các nhóm phong cách sống ảnh hưởng đến tiêu chí lựa chọn căn hộ và giai đoạn phát triển gia đình ảnh hưởng đến tiêu chí lựa chọn căn hộ.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 
 
Thứ nhất, kết quả phân tích đã đánh giá mô hình và các thang đo đạt yêu cầu cầu của một thang đo tốt. Kết quả phân tích SEM cho thấy 6 nhóm chỉ báo về phong cách sống có ảnh hưởng đến 3 tiêu chí lựa chọn căn hộ (tiêu chí vị trí căn hộ, tiêu chí môi trường xã hội, tiêu chí chất lượng căn hộ).
 
Thứ hai, kết quả chạy mô hình hồi quy cho thấy mối quan hệ giữa giai đoạn phát triển gia đình, phong cách sống ảnh hưởng đến tiêu chí lựa chọn căn hộ (tiêu chí vị trí căn hộ, tiêu chí môi trường xã hội, tiêu chí chất lượng căn hộ). Phong cách sống kinh tế tác động mạnh nhất tới cả 3 tiêu chí lựa chọn căn hộ; phong cách sống hướng đến môi trường tự nhiên chưa thực sự được chấp nhận trong nghiên cứu này. Còn với giai đoạn phát triển gia đình đã chỉ ra không có sự khác biệt trong lựa chọn tiêu chí chất lượng căn hộ trong nghiên cứu này.
 
Thứ ba, trên cơ sở kết quả nghiên cứu, luận án đã đề xuất một số khuyến nghị trong đầu tư kinh doanh bất động sản, trong hoạt động môi giới bất động sản cần nhìn nhận phong cách sống là chỉ báo ảnh hưởng lớn đến các tiêu chí lựa chọn căn hộ. Có thể dự kiến các thay đổi phong cách sống của các nhóm khách hàng và gia đình trong lựa chọn tiêu chí căn hộ. Ngoài ra,  cần nghiên cứu dự kiến về phong cách sống, giai đoạn gia đình trước khi triển khai đầu tư phát triên chung cư khu vực đô thị. Xây dựng bộ tiêu chí về phong cách sống trong kinh doanh đầu tư và môi giới bất động sản; Cần thiết phải thiết lập cơ sở dữ liệu về giai đoạn phát triển gia đình để làm căn cứ cho nghiên cứu trong lĩnh vực bất động sản.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------- 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: Selecting apartments building in urban areas - Research in Hanoi city
PhD student:              Nguyen Thi Tung Phuong                                    
Major:                         Real Estate Business Administration           
Instructor:                   Assoc. Hoang Van Cuong,
Training institutions:   National Economics University
 
New academic contributions
 
From the theoretical framework of lifestyle, family cycle development and apartment criteria, the thesis has updated and concretized the theoretical basis of life style and theory of the family generation cycle and how it affects their criteria. The thesis also points out the relationship between 6 lifestyle groups and 4 stages of family development which influence the criteria for selecting apartments in Hanoi City with the following new points:
 
(1)The theory of lifestyle, family development stage is a core premise to clearly categorize housing consumers in the process of studying residents’ choices of apartment to live in urban area.
 
(2)The relationship between lifestyle and apartment selecting criteria is affected by different lifestyle groups of each family member. This influences the criteria for choosing apartments and in particularly, it affects 3 major criteria groups, which are social environment criteria, apartment quality criteria and location criteria. Different lifestyle group consider about   different apartment criteria.
 
(3)The family development stage changes when there is a change in marital status, the presence of family members in each stage will affect the criteria for choosing different apartments.
 
(4)The thesis has built and applied an experimental research model on the relationship between the family development stage and lifestyles affect the selecting criteria. Using exploratory factor analysis method (EFA); confirmatory factor analysis (CFA); analyzing SEM structure model and implementing regression model to assess the impact of lifestyle groups and family development stage on apartment selecting criteria.
 
New exploration and proposals from the research results and surveys of the thesis:
 
Firstly, the analytical results evaluated precisely the model with standard scale. SEM analysis results show 6 indicator groups of lifestyle have influence on 3 criteria in apartment selecting criteria (criteria of location, social environmental and apartment quality).
 
Secondly, results of the regression model show the relationship between family development and lifestyle also affects criteria (criteria of location, social environmental and apartment quality). The economic lifestyle has the strongest impact on all 3 criteria; The eco - friendly  lifestyle is not  accepted in this study. For the family development stages, there was no difference in the selection in apartment quality criteria in this study.
 
Thirdly, on the basis of the research results, the thesis has proposed some recommendations in real estate investment and business as well as real estate brokerage activities, it is necessary to consider the lifestyle which greatly affects apartment choosing criteria. Changes in the lifestyle of customers in the selection of apartment criteria should be done. Besides, it is necessary to anticipate the lifestyle and family stages before investing to develop urban apartment buildings. Developing a set of criteria for lifestyle in investment business and real estate brokerage is essential to establish a database on family development stage, which is the basis for following research in real estate.