NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ

Ngày 21/10/2011, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Tuyết Nhung, chuyên ngành Kinh tế học (Thống kê kinh tế), với đề tài “Nghiên cứu thống kê tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam”.
Thứ sáu, ngày 21/10/2011

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu thống kê tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam.
Chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê kinh tế)               
Mã số: 62.31.03.01
Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG         
Người hướng dẫn: 1. PGS.TS BÙI HUY THẢO   2. PGS.TS. TRẦN THỊ KIM THU

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Tài khoản vệ tinh du lịch (TSA) là một công cụ phổ biến trên thế giới được sử dụng trong việc phân tích, đánh giá vị trí và vai trò của hoạt động du lịch đối với nền kinh tế quốc dân, tuy nhiên chưa được áp dụng tại Việt Nam. Dựa trên hệ thống TSA do Tổ chức Du lịch Thế giới đề xuất và tham khảo kinh nghiệm của một số nước trong việc biên soạn TSA, luận án tiến hành biên soạn TSA cho Việt Nam trong giai đoạn đầu, trong đó chỉ rõ mục đích và nội dung của từng cấu phần, phương pháp và nguồn thông tin cần thiết để tính toán các chỉ tiêu. Đây là những vấn đề mà chưa có đề tài nào ở Việt Nam thực hiện đầy đủ.

Những kết luận, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án

Trên cơ sở số liệu thu được và một số giả thiết, luận án tiến hành tính toán thử nghiệm 5 trong số 6 bảng TSA đã đề xuất, qua đó khẳng định những đóng góp quan trọng của hoạt động du lịch Việt Nam trong nền kinh tế quốc dân, cụ thể tỷ lệ giá trị tăng thêm của hoạt động du lịch Việt Nam trong VA các hoạt động dịch vụ năm 2005 là 8,45%, năm 2007 đạt 8,74%, và tỷ lệ giá trị tăng thêm của hoạt động du lịch Việt Nam trong GDP năm 2005 là 3,21%, năm 2007 là 3,33%.

Trên cơ sở tính toán các bảng TSA, luận án thấy được những hạn chế làm ảnh hưởng đến quá trình biên soạn TSA của Việt Nam, từ đó đưa ra 4 nhóm kiến nghị gồm:

- Kiến nghị về hệ thống khái niệm sử dụng trong TSA, trong đó chỉ rõ các khái niệm sử dụng trong TSA cần thống nhất, rõ ràng, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế như khái niệm về khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa...;

- Kiến nghị về nguồn thông tin phục vụ việc biên soạn TSA, cụ thể cần tính toán đầy đủ cả 7 chỉ tiêu thống kê du lịch đã có trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, nên kết hợp cuộc điều tra về chi tiêu của khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa thành một cuộc điều tra nhằm đảm báo thống nhất về thời gian và thuận lợi cho việc tính toán các bảng trong TSA, cần có kế hoạch thu thập thông tin về khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài;

- Kiến nghị về lộ trình thực hiện và phân công thực hiện biên soạn TSA ở Việt Nam, trong đó luận án đề xuất Tổng cục Thống kê nên là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc biên soạn TSA, Tổng cục Du lịch và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện, việc biên soạn trước mắt chỉ nên tập trung vào 6 bảng TSA đã đề xuất và nên tiến hành 2 năm một lần cùng với năm tiến hành điều tra chi tiêu của khách du lịch; ngoài ra còn một số kiến nghị khác như cần tuyên truyền phổ biến cho mọi người và tổ chức liên quan hiệu rõ về vai trò và sự cần thiết áp dụng TSA ở Việt Nam.

Nội dung của luận án xem tại đây.