Nghiên cứu sinh Đỗ Quỳnh Chi bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 22/06/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Quỳnh Chi chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ ba, ngày 29/03/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến của kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích        Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Đỗ Quỳnh Chi            Mã NCS: NCS38.081KT
Người hướng dẫn: PGS.TS. Đinh Thế Hùng, TS. Nguyễn Thị Hương Liên
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

(1) Luận án đã hệ thống cơ sở lý luận chung về các nhân tố ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán về BCTC của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận án đã sử dụng các lý thuyết nền tảng để giải thích cho mối quan hệ giữa các nhân tố đến ý kiến kiểm toán về BCTC của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam.
(2) Luận án đã xây dựng mô hình các nhóm nhân tố tài chính và phi tài chính ảnh hưởng đến ý kiến kiểm toán về BCTC của các công ty niêm yết trên Thị trường chứng khoán Việt Nam, cụ thể gồm: hệ số thanh toán ngắn hạn, chỉ số nợ, tăng trưởng doanh thu, ROE, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tài sản cố định, quy mô công ty kiểm toán, ý kiến kiểm toán năm trước, độ trễ báo cáo kiểm toán, tỷ lệ thành viên không điều hành, chuyển đổi kiểm toán viên.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

(1) Luận án đã làm rõ nghiên cứu tiền nhiệm tại Việt Nam còn nhiều hạn chế ở phương pháp nghiên cứu, biến cần kiểm định, quy mô mẫu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu cũng như thời gian nghiên cứu. 
(2) Kết quả nghiên cứu chỉ ra: 
-     (i) Các nhân tố ROE, Tăng trưởng doanh thu, Vòng quay tài sản cố định, Chỉ số nợ, Quy mô công ty kiểm toán, Loại ý kiến kiểm toán năm trước có ảnh hưởng cùng chiều đến loại ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần, (ii) Các nhân tố Vòng quay hàng tồn kho, Độ trễ của báo cáo kiểm toán, Chuyển đổi kiểm toán viên có ảnh hưởng ngược chiều đến loại ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần. 
-    Nghiên cứu đã tìm thấy mối quan hệ giữa các nhân tố với ý kiến kiểm toán ở trên có nhiều ý nghĩa với các công ty ở nhóm dịch vụ, với các công ty ở nhóm phi dịch vụ thì mối quan hệ giữa các nhân tố không có nhiều ý nghĩa.
-    Kết quả nghiên cứu không tìm thấy các mối quan hệ: (i) Hệ số thanh toán hiện hành không có mối quan hệ với ý kiến kiểm toán, (ii) tỷ lệ thành viên không điều hành không có mối quan hệ với ý kiến kiểm toán.
- Luận án đã đề xuất một số khuyến nghị đối với kiểm toán trong quá trình kiểm toán và khuyến nghị bổ sung đến các nhà đầu tư cũng như các bên giám sát chất lượng kiểm toán để góp phần minh bạch thông tin và thúc đẩy Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển.

-------------------------------------

NEW FINDINGS OF THE RESEARCH
Research topic: Analyzing factors affecting opinion of independent audit in firms listed in Vietnam stock market. 
Major: Auditing, Accounting and Analyzing        ID: 9340301
Author’s name: Do Quynh Chi            Author ID: NCS38.081KT
Instructor: Assoc. Prof. Dinh The Hung, Dr, Nguyen Thi Huong Lien
Training institution: National Economics University 

New findings regarding academic and theoretical aspect 

(1) The research has produced general theoretical background for factors affecting audit opinion of financial statements of firms listed in Vietnam stock market. The research used theoretical background to explain the relationship between these factors and audit opinion of financial statements of firms listed in Vietnam stock market. 
(2) The research developed model of group of financial and non-financial factors affecting audit opinion of financial statements of firms listed in Vietnam stock market, including: current ratio, debt ratio, revenue growth, ROE, inventory turnover ratio, fixed asset ratio, size of audit firms, previous audit opinion, audit report lag, the percentage of outside board members. 

New findings and proposals based on research results 

(1) The research showed that previous in Vietnam still had some drawbacks in research methods, examined variables, sample scale, scope and research period. 
(2) The research showed that: 
-     (i) Factors such as ROE, revenue growth, fixed asset turnover ratio, debt ratio, size of audit firms and types of previous audit opinion have the same impact direction with unqualified opinion, (ii) Factors such as inventory turnover ratio, audit report lag have the reverse impact direction with unqualified opinion. 
-    The research found that the relationship between factors and audit opinion is meaningful with firms in service sector, and less meaningful with firms in non-service sector. 
-    The research found no relationship between: (i) Current Ratio and audit opinion, (ii) the percentage of outside board members and audit opinion. 
-  The research proposed some recommendations for auditors in auditing procedures and suggestions for investors and parties who control audit quality for enhancing information transparency and sustainable development of Vietnam stock market.