Nghiên cứu sinh Đỗ Thị Hương Thanh bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 24/09/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đỗ Thị Hương Thanh, chuyên ngành Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích), với đề tài "Nghiên cứu sử dụng các phương pháp kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam".
Thứ bảy, ngày 24/08/2019


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng các phương pháp kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích)        
Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Hương Thanh                                
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc, TS. Phạm Xuân Kiên
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
Thứ nhất, luận án nghiên cứu nội dung các phương pháp kế toán quản trị (MAPs) trên cơ sở phân loại theo nhóm chức năng và chỉ rõ việc áp dụng MAPs trong doanh nghiệp (DN) sản xuất bao gồm nhóm: Phương pháp phân loại chi phí, phương pháp xây dựng dự toán, phương pháp hỗ trợ ra quyết định, phương pháp đánh giá hiệu quả và phương pháp phân tích chiến lược.
 
Thứ hai, luận án nghiên cứu cơ sở lý thuyết và xây dựng mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng MAPs trong DN sản xuất như nhân tố mức độ cạnh tranh, công nghệ sản xuất, văn hóa DN, cấu trúc DN dựa trên lý thuyết bất định và lý thuyết xã hội học. 
 
Thứ ba, luận án xác định được mối quan hệ tích cực và có ý nghĩa giữa việc sử dụng MAPs với hiệu quả hoạt động của DN sản xuất.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án
 
Thứ nhất, luận án cung cấp thông tin kết quả về thực trạng sử dụng MAPs trong các DN sản xuất ở Việt Nam, đồng thời luận án sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính - SEM trong nghiên cứu mối quan hệ giữa việc sử dụng MAPs với hiệu quả hoạt động của DN.
 
Thứ hai, luận án phân tích và đánh giá được mức độ ảnh hưởng tích cực của các nhân tố: mức độ cạnh tranh, công nghệ sản xuất, văn hóa DN và cấu trúc DN đến việc sử dụng MAPs trong DN sản xuất Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN sản xuất Việt Nam.
 
Thứ ba, luận án đề xuất khuyến nghị đối với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc tạo hành lang pháp lý và cơ chế hoạt động cho DN trong lĩnh vực kế toán quản trị, tạo động lực thúc đẩy cải cách trong quản trị DN. Khuyến nghị các DN sản xuất đầu tư trang thiết bị hiện đại, nâng cao doanh thu, tổng tài sản, nâng cao nhận thức cho nhà quản lý DN về sự đa dạng cũng như tính hữu ích của MAPs.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
 
THE NEW CONTRIBUTIONS OF THESIS
Title: Research using on management accounting practices in manufacturing Enterprises in Vietnam
Major: Accounting (Accounting, auditing and analysis)
Ph.D attendant: Do Thi Huong Thanh                               
Training unit: National Economic University
 
The new contributions on learning, reasoning: 
 
- Firstly, the thesis has studied the management accounting practices (MAPs) content based on the bisis of chassification by functional groups and indicated the application of MAPs in manufacturing enterprises including groups: Costing practice, Budgeting practice, decision support practice, performance evaluation practice and strategic analysis practice.
 
- Secondly, the thesis has studied the theoretical basis and established a research model of the factors affecting the use of MAPs in manufacturing enterprises such as competitiveness level, production technology, corporate culture, structure enterprise based on contingency theory, sociological theory. 
 
- Thirdly, the thesis detemined the positive and significant relationship between the use of MAPs and the effective performance in manufacturing enterprises.
 
New contributions in terms of practice:
 
- Firstly, the thesis provided information on the reality of using MAPs in manufacturing enterprises in Vietnam, as well the thesis used the method of analyzing linear  structural equation modeling - SEM in studying the relationship between the use of MAPs and the effective performance in the enterprises.
 
- Secondly, the  thesis analyzed and assessed the level of positive influence of factors such as: competitiveness level, production technology, corporate culture, structure enterprise on the use of MAPs in manufacturing enterprises in Vietnam to improve the efficiency of production and business activities of Vietnamese manufacturing enterprises.
 
- Thirdly, the thesis proposes recommendation for state management agencies in creating legal corridors and operational mechanisms for enterprise in the management accounting fields, creating a motivation for reforminh corporate management. Recommendation for manufacturing enterprises  how to invest in modern equipment, improving revenue, total assets, raising awareness for business managers about the diversity as well as the usefulness of MAPs.