Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Hồng Nhung bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 16/06/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Đoàn Thị Hồng Nhung, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam".
Thứ bảy, ngày 16/05/2020


NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích
Nghiên cứu sinh: Đoàn Thị Hồng Nhung
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Đông, PGS.TS. Vũ Đình Hiển
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
1.Lý thuyết thị trường hiệu quả cho rằng thị trường hiệu quả khi giá của các cổ phiếu phản ánh đầy đủ thông tin trên thị trường (Fama và cộng sự, 1969). Luận án đã thảo luận ảnh hưởng của thông tin lợi thế thương mại (LTTM) đến giá trị thị trường (GTTT) của các công ty niêm yết trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển của Việt Nam.
 
2.Bên cạnh đó luận án cũng đã luận giải về sự ảnh hưởng có thể có của thông tư 202/2014/TT-BTC đến mối quan hệ giữa thông tin LTTM và GTTT của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
 
3.Ngoài ra, luận án đã phân tích sự khác biệt có thể có về mức độ ảnh hưởng của từng loại thông tin LTTM được công bố đến GTTT của các công ty niêm yết và cũng đã thảo luận về phản ứng khác nhau của nhà đầu tư đối với từng loại thông tin LTTM công bố.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án
 
1.Kết quả nghiên cứu cho thấy thông tin LTTM có ảnh hưởng tích cực đến GTTT của các công ty niêm yết. Kết quả đã chứng minh sự quan tâm của các nhà đầu tư với thông tin LTTM. Từ đó, luận án đã khuyến nghị các công ty nên chú trọng vào công bố thông tin LTTM đầy đủ, trung thực và hợp lý.
 
2.So sánh tác động của thông tin LTTM đến GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam trước và sau khi áp dụng thông tư 202/2014/TT-BTC cho thấy ảnh hưởng của thông tin LTTM đến GTTT của các công ty ở hai giai đoạn này là như nhau. Như vậy, phản ứng của nhà đầu tư chưa có sự khác biệt sau sự ra đời của thông tư 202/2014/TT-BTC. Do đó, luận án đã khuyến nghị Bộ Tài Chính nên ban hành các chuẩn mực và thông tư hướng dẫn các công ty công bố thông tin LTTM.
 
3.Kết quả so sánh tăng trưởng trung bình GTTT của các nhóm công ty cho thấy tăng trường trung bình GTTT của nhóm công ty có LTTM tăng mới cao hơn tăng trưởng trung bình GTTT của nhóm công ty không có LTTM tăng mới; tăng trưởng trung bình GTTT của nhóm công ty công bố giá mua cao hơn tăng trưởng trung bình GTTT của nhóm công ty không công bố giá mua. Tuy nhiên, chưa có sự khác biệt giữa ba nhóm công ty công bố thông tin về giá trị tài sản thuần của công ty bị mua. Kết quả này chứng tỏ sự phức tạp của thông tin LTTM có ảnh hưởng đến nhận thức và phản ứng của nhà đầu tư. Các nhà đầu tư cần nâng cao trình độ và sự hiểu biết về LTTM. Đồng thời, nhà đầu tư nên yêu cầu các công ty công bố đầy đủ, trung thực và hợp lý thông tin LTTM trên báo cáo tài chính.
 
 Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Name of thesis: Studying the effect of goodwill information on the market value of companies listed on Vietnams stock market
Major: Accounting, auditing and analysis
Ph.D. candidate: Doan Thi Hong Nhung
Science instructor: Assoc. Prof. Ph.D. Nguyen Thi Dong, Assoc. Prof. Ph.D. Vu Dinh Hien
Training facility: National Economics University
 
New contributions academically and reasonably
 
1.Efficient market theory suggests that the market is effective when the price of stocks reflect sufficient information in the market (Fama et al., 1969). The dissertation discussed the effect of goodwill information on the market value of listed companies in the context of Vietnams developing economy.
 
2.Moreover, the thesis explained the possible impact of Circular 202/2014/TT-BTC on the relationship between goodwill information and the market value of companies listed on the Vietnam’s stock market.
 
3.In addition, the thesis also analyzed the possible differences in the influence of each type of published goodwill information on the market value of listed companies and also discussed different reactions of investors to each type of goodwill information disclosed.
 
New findings and proposals are drawn from the research results of the thesis
 
1.The research results indicate that goodwill information has a positive influence on the market value of listed companies. The result proves that investors have great interest in goodwill information. Since then, the thesis has recommended that companies should focus on disclosing goodwill information fully, honestly and reasonably.
 
2.By comparing the impact of goodwill information on the market value of companies listed on Vietnams stock market before and after the application of Circular 202/2014/TT-BTC, the results suggest that the impact of goodwill information on the market value of listed companies at these two stages is the same. Thus, the reaction of investors has not been different after the introduction of Circular 202/2014/TT-BTC. Therefore, the thesis recommends that the Ministry of Finance should promulgate standards and circulars that guide companies to disclose goodwill information.
 
3.The result from comparing the average growth of market value of the groups of companies shows that the average growth of market value of the group of companies with increased goodwill is higher than the average growth of market value of the groups of companies did not have the increase in goodwill; the average growth of market value of the groups of companies that announced the purchase price is higher than the average growth of market value of the groups of companies that did not announce the purchase price. However, there is no difference between the three groups of companies that disclosed information on the net asset value of the acquired company. This result proves that the complexity of goodwill information affects investors perceptions and responses. Investors need to improve their qualifications and understanding of goodwill. At the same time, investors should require companies to publish fully, honestly and reasonably information regarding goodwill on financial statements.