Nghiên cứu sinh Hoàng Nguyệt Quyên bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h30 ngày 25/10/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Hoàng Nguyệt Quyên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài: Nghiên cứu các yếu tố của kiểm soát nội bộ tác động tới hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam.
Thứ tư, ngày 07/09/2022

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu các yếu tố của kiểm soát nội bộ tác động tới hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam
Họ và tên NCS: Hoàng Nguyệt Quyên             Mã NCS: NCS36.088KT
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích     Mã số: 9340301
Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Mạnh Dũng, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Luận án đã sử dụng khung kiểm soát nội bộ (KSNB) của COSO năm 2013 với 5 thành phần và biến kiểm soát “Chính sách của Nhà nước” để nghiên cứu tác động các yếu tố của KSNB tới hiệu quả kinh doanh với nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam. Trong nghiên cứu này, hiệu quả kinh doanh được đo lường qua các chỉ tiêu lợi nhuận; doanh thu; tỷ lệ sinh lời trên tài sản (ROA); tỷ lệ sinh lời trên doanh thu (ROS); tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE); số vòng quay tài sản cố định; và năng suất lao động. 

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Qua thực hiện nghiên cứu định tính, thang đo các yếu tố KSNB mang tính đặc thù được phát hiện và chúng có tác động tới hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vận tải đường bộ Việt Nam. 
Kết quả nghiên cứu định lượng đã chỉ ra 05 yếu tố KSNB và yếu tố Chính sách nhà nước có tác động tới hiệu quả kinh doanh theo mức độ giảm dần. Cụ thể là “Hoạt động kiểm soát”, “Giám sát”, “Đánh giá rủi ro”, “Thông tin truyền thông”, “Chính sách Nhà nước”, “Môi trường kiểm soát”. Kết quả phân tích hồi quy bội cho thấy sự khác biệt giữa các yếu tố kiểm soát nội bộ tác động đến hiệu quả kinh doanh trước và sau khi có sự kiểm soát của Chính sách nhà nước.
Dựa vào kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các khuyến nghị cụ thể đối với từng nhóm yếu tố để nâng cao tính hữu hiệu của KSNB và hiệu quả kinh doanh; như Doanh nghiệp cần xây dựng quy trình đánh giá rủi ro; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tăng cường kiểm soát, giám sát chất lượng các hoạt động dịch vụ vận tải; áp dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý và điều hành. Ngoài ra, các cơ quan Nhà nước cần ban hành chính sách quản lý đồng bộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ hoạt động đúng luồng tuyến; và các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua nhưng thách thức và khó khăn do đại dịch Covid 19 diễn ra.

-----------------------------
NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Dissertation topic: The impact of internal control on performance of Vietnamese road transportation firms
Major: Accounting, auditing and analysis    Code: 9340301
PhD Candidate.  Hoang Nguyet Quyen        PhD Candidate code: NCS36.088KT
Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Tran Manh Dung, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Quang Ha 
Institution: National Economics University, Vietnam

Academic and theoretical contributions:

The dissertation employs the internal control framework of COSO (2013) with five components and control variable of State policy and investigate the impact level of internal controls on performance of Vietnamese road transportation firms. Some variables of profit, revenue, return on assets (ROA), return on sales (ROS), return on equity (ROE), fixed asset turnover and labor productivity are proxied by performance. 

Findings and Suggestions:

Through qualitative research, the scales of internal control components have been found that influence performance of Vietnamese road transportation firms. 
Quantitative research results have shown that five components of internal control and variable of State policies have an impact on performance with the case of Vietnamese road transportation firms. The order and importance of detertminants that influence performance of Vietnamese road transport firms in descending order are "Control activities", "Monitoring", "Risk assessment", “Informantion and Communication”, “State policy”, and the last is “Control environment”. The finding of multiple regression shows the difference between internal control influencing performance before and after putting the variable of State policy.
Based on the findings, some recommendations are proposed for each group of determinants to improve internal control effectiveness and performance, i.e., firms need to develop a risk assessment process, build its corporate culture, strenthen the quality control of service activities, and apply modern information technology in management and administration. In addition, State agencies should develop synchronous management policies which create conditions for road transportation firms to operate on the right routes, and policies to support firms overcoming difficulties due to the Covid 19 pandemic.