Nghiên cứu sinh Lê Văn Tân bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 8h30 ngày 16/01/2022 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Văn Tân, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ".
Thứ tư, ngày 08/12/2021

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến gỗ khu vực Nam Trung Bộ
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số: 9340301
Nghiên cứu sinh: Lê Văn Tân    Mã NCS: NCS37.097KT
Người hướng dẫn: GS.TS. Đặng Thị Loan
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

1. Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Thứ nhất, nghiên cứu đã góp phần bổ sung vào cơ sở lý luận về kế toán quản trị chi phí (KTQTCP) trong doanh nghiệp sản xuất (DNSX) trên các phương diện về khái niệm, chức năng, yêu cầu, nguyên tắc KTQTCP và nội dung KTQTCP.
Thứ hai, nghiên cứu đã tập hợp các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DNSX. Bởi vì, cho đến nay, các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong DNSX vẫn chưa được tập hợp đầy đủ trong các nghiên cứu trước.
Thứ ba, nghiên cứu này bổ sung lý thuyết nền có liên quan các nhân tố tác động đến việc vận dụng KTQTCP trong DNSX như: lý thuyết phổ biến công nghệ.
Như vậy, các kết quả của nghiên cứu này không chỉ bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu mà còn cung cấp một khuôn khổ lý thuyết giúp giải thích việc thực hiện KTQTCP, làm cơ sở cho việc thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm về KTQTCP trong tương lai.

2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu của luận án 

Thứ nhất, nghiên cứu đã phân tích, đánh giá thực trạng KTQTCP tại các doanh nghiệp chế biến gỗ (DNCBG) khu vực Nam Trung Bộ. Đề xuất một số giải pháp thiết thực giúp các DNCBG khu vực Nam Trung Bộ hoàn thiện các nội dung KTQTCP tại doanh nghiệp như: phân loại chi phí; xây dựng định mức chi phí, lập dự toán chi phí; xác định chi phí cho các đối tượng chịu phí; phân tích thông tin chi phí để kiểm soát chi phí và ra quyết định.
Thứ hai, nghiên cứu đã nhận diện, đo lường và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNCBG khu vực Nam Trung Bộ. Trong đó, nhân tố Chiến lược kinh doanh, Trình độ nhân viên kế toán và Công nghệ sản xuất là những nhân tố có tác động mạnh đến việc vận dụng KTQTCP trong các DNCBG khu vực Nam Trung Bộ. 
Thứ ba, đưa ra các khuyến nghị góp phần tăng cường vận dụng KTQTCP tại các DNCBG khu vực Nam Trung Bộ vào công tác quản trị doanh nghiệp. Kiến thức thu được từ nghiên cứu có thể thúc đẩy thực hiện KTQTCP tại các DNCBG khu vực Nam Trung Bộ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay.  

--------------------------------------
CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis Topic: Study on cost management accounting in wood processing enterprises in the South Central region
Major: Accounting, auditing and analysis    Major Code: 9340301
Research Student: Le Van Tan    Research Student Code:  NCS37.097KT
Supervisor: Prof. Dr. Đang Thi Loan
University: National Economics University

1. New academic, theoretical contributions:

Firstly, this study contributes to supplementing the basis of cost management planning in manufacturing enterprises in terms of concepts, functions, requirements, cost management accounting principles and contents. cost management accounting.
Second, the study has gathered the factors affecting the application of public management accounting in manufacturing enterprises. Because, up to now, the factors affecting the application of public management accounting in the agricultural production have not been fully gathered in previous studies.
Thirdly, this study supplemented the theory of color related to the prefix effects on the work of applying public management accounting in manufacturing enterprises such as the theory of technology diffusion.
Thus, the results of this study do not add to the research gap, but also provide a theoretical framework to help explain the  implementation of cost management accounting, as a basis for the implementation of the research on future about cost management accounting.

2. New findings and recommendations based on the thesis’s research results

Firstly, the study analyzed and assessed the current situation of cost management accounting in wood processing enterprises in the South Central region. Proposing a number of practical solutions to help wood processing enterprises in the South Central region complete the contents of the corporate governance accounting at enterprises such as: cost classification; setting cost norms, making cost estimates; determine costs for chargeable objects; Analyze cost information for cost control and decision making.
Secondly, the study has identified, measured and tested the factors affecting the application of cost management accounting in wood processing enterprises in the South Central region. In which, the factors of business strategy, qualification of accountants and production technology are factors that have a strong impact on the application of cost management accounting in wood processing enterprises in the South Central region. The set.
Third, give recommendations to enhance the application of cost management accounting in wood processing enterprises in the South Central region in corporate governance. The knowledge gained from the research can promote the implementation of cost management accounting in wood processing enterprises in the South Central region in order to improve competitiveness in the current context of deep integration.