Nghiên cứu sinh Lê Vũ Sao Mai bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 29/01/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Lê Vũ Sao Mai, chuyên ngành Kinh tế đầu tư, với đề tài "Ảnh hưởng của đầu tư phát triển và chi phí không chính thức đến kết quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Nghệ An"
Thứ bảy, ngày 29/12/2018

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của đầu tư phát triển và chi phí không chính thức đến kết quả hoạt động kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm các DNNVV tại Nghệ An
Chuyên ngành: Kinh tế đầu tư
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 
 
Luận án xây dựng khung nghiên cứu coi chi phí không chính thức là một dạng đầu tư của doanh nghiệp. Đây là khoản tiền mà doanh nghiệp bỏ ra một cách “ngầm”, không được pháp luật thừa nhận, nhưng cũng là hướng tới mục tiêu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng là một khoản đầu tư cho tương lai, chỉ là “đầu tư không chính thức” mà thôi. 
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
 
Luận án chỉ ra được mối quan hệ giữa hoạt động đầu tư phát triển và chi phí không chính thức đối với kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Theo đó, mối quan hệ tác động này là khác nhau theo thời gian. Cụ thể:
 
- Hoạt động đầu tư phát triển (bao gồm đầu tư TSCĐ, đầu tư nguồn nhân lực, đầu tư R&D) trong ngắn hạn nhìn chung không tác động hoặc tác động tiêu cực đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Còn trong dài hạn, tác động của đầu tư đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là tốt, là tích cực, hay nói cách khác đầu tư phát triển có lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp trong dài hạn.
 
- Chi phí không chính thức lại có tác động lên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh  theo hướng ngược lại: Không tác động trong ngắn hạn và tác động tiêu cực trong dài hạn. 
 
Từ kết quả nghiên cứu, luận án đề xuất được các khuyến nghị:  
 
- Đối với DNNVV: Việc đầu tiên và quan trọng nhất mà DNNVV cần làm, đó là thay đổi tư duy cách nghĩ, DNNVV cần phải xác định được sự cần thiết và tác dụng của hoạt động đầu tư phát triển đối với doanh nghiệp, đây là hoạt động giúp doanh nghiệp có được kết quả sản xuất kinh doanh bền vững lâu dài; còn đối với việc chi các khoản chi phí không chính thức để hối lộ, bôi trơn thì DNNVV không nên thực hiện, vì nó không hề mang lại lợi ích như doanh nghiệp mong đợi, thậm chí còn tác động tiêu cực tới doanh nghiệp trong dài hạn. Thứ hai là, với nguồn lực hạn hẹp của mình, DNNVV hãy khai thác nó một cách hiệu quả hơn nữa bằng các biện pháp quản trị doanh nghiệp. Thứ ba là tăng cường khả năng tiếp cận các nguồn lực. Cuối cùng và cũng rất quan trọng là xem lại cách đầu tư của mình và hãy thực hiện nó một cách bài bản, có vậy mới có thể mang lại hiệu quả cao nhất.
 
- Đối với cơ quan quản lý Nhà nước: Tham nhũng hay chi phí không chính thức có tác hại đối với sự phát triển của DNNVV, từ đó ảnh hưởng xấu tới môi trường đầu tư kinh doanh và làm giảm sự tăng trưởng và phát triển kinh tế đất nước. Bởi vậy Nhà nước cần tăng cường các biện pháp phòng chống lại chi phí không chính thức để tạo điều kiện cho DNNVV và doanh nghiệp nói chung phát triển. Luận án đề xuất một số khuyến nghị giải quyết chi phí không chính thức theo hướng giải quyết một cách triệt để.
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
--------------- 
 
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: Impact of development investment and informal costs on business performance: Empirical research on SMEs in Nghe An
Specialization: Economics Investment                                
Training institution: National Economics University
 
New contributions in academics and ideology
 
The thesis builds the framework for informal costs as a form of  investment for enterprises. This is the money that the business spends "implicitly", not legally recognized, but also aimed at developing business activities of enterprises. It is also an investment for the future but normally considered as "informal investment".
 
New findings and proposals drawn from thesis’s research results
 
The dissertation shows the relationship between development investment and informal expenditure on the performance of enterprise’s production and business. Accordingly, the impact varies over time. Specifically:
 
- Development investment (including investment in fixed assets, investment in human resources, R & D investment) in the short term generally does not affect or negatively affect the results of production and business activities of enterprises. In the longer term, the impact of investment on the business results is good and positive, or in other words development investment is conducive to the development of the business in the long term.
 
- Informal costs have an impact on business performance in the opposite direction: No short-term impact but long-term negative impact.
From the research results, the thesis proposes the following recommendations:
 
- For SMEs: The first and most important thing that SMEs need to do is to change their mindset. SMEs need to identify the necessity and the effect of development investment on enterprises. This will help businesses achieve sustainable business results in the long term. As for unofficial payments for bribes and smuggling, SMEs should avoid it, as it does not bring benefits as expectation and even create negatively impact on businesses in the long term. Secondly, SMEs should exploit its limited resources more effectively through business administration. The third is to increase access to resources. Finally, it is also important to review your investment effectively.
 
- For state management agencies: Corruption or unofficial costs cause harm to the development of SMEs, thereby adversely affecting the business investment environment and reducing the growth and development of the economy. Therefore, the State should strengthen measures to prevent unofficial costs to facilitate SMEs and businesses in general. The dissertation proposes some recommendations for solving unofficial costs in a thorough manner.