Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Cường bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 9h00 ngày 10/10/2020 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Hữu Cường, chuyên ngành Quản trị kinh doanh bất động sản, với đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư cao cấp - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội".
Thứ ba, ngày 08/09/2020

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư cao cấp - Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bất động sản    Mã số: 9340101_BDS
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hữu Cường        Mã NCS: NCS35.47BDS
Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Minh Ngọc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận 

Tổng quan tài liệu cho thấy, giá bán bất động sản nói chung và căn hộ CCCC nói riêng chịu tác động của nhiều nhân tố thuộc môi trường vĩ mô, ngành và công ty. Trong đó, các nhân tố gắn liền với giá trị hữu hình như qui mô dự án, số lượng căn hộ, công năng sử dụng, công nghệ smarthome, công cụ thoát hiểm, vị thế toà nhà và môi trường xung quanh, các trang thiết bị & vật liệu hoàn thiện đắt tiền, hệ thống pccc và thông gió tản nhiệt, đầy đủ các tiện ích…các giá trị vô hình tạo cảm xúc mạnh về tinh thần như: thiết kế tinh tế, bố trí công năng tiện lợi, thích dụng khoa học, cảnh quan đẹp, khu vui chơi, giao thông, kết nối cộng đồng, chất lượng quản lý và dịch vụ cao, phong thuỷ và tâm lý xã hội, nhiều giá trị phái sinh hậu mãi như giáo dục, khám chữa bệnh, bảo hiểm… có ý nghĩa mang lại niềm tự hào hãnh diện cho khách hàng thượng lưu giầu có về sự khác biệt và đẳng cấp cao tinh tế về nơi ở. 
Đóng góp mới của luận án là đã nhận diện và chứng minh các nhân tố mới có ảnh hưởng đến giá bán CCCC của chủ đầu tư. Luận án cũng chỉ rõ vai trò và ý nghĩa các biến về chất lượng dịch vụ, môi trường sống, phân khúc khách hàng hay đặc điểm của chủ đầu tư đối với giá bán chung cư cao cấp. Các nghiên cứu về thị trường bất động sản ở Việt Nam chưa đề cập tới giá bán căn hộ chung cư cao cấp tại Việt Nam , cho nên những nhân tố này là những đóng góp mới về học thuật và lý luận.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án 

Kết quả nghiên cứu và khảo sát đã cho phép kiểm định các nhân tố mới cần nghiên cứu như: 1/ Đặc điểm vật lý của căn hộ CCCC; 2/ Vị trí của căn hộ và vị thế của chung cư ; 3/ Môi trường xung quanh; 4/ Chất lượng dịch vụ quản lý chung cư; 5/ Đặc điểm nhân khẩu của khách hàng hay ( phân khúc khách hàng); 6/ Đặc điểm của chủ đầu tư. Trong đó nhân tố Vị trí của căn hộ và vị thế của chung cư cũng ảnh hưởng lớn đến giá bán căn hộ CCCC. Nhân tố Đặc điểm của chủ đầu tư, nhân tố Chất lượng quản lý & dịch vụ chung cư và nhân tố Môi trường xung quanh tác động lớn nhất lên giá bán căn hộ CCCC trên thị trường Hà Nội. Đây là những phát hiện mới vì hiện chưa có công trình nghiên cứu nào công bố về các nhân tố này.
Luận án đưa ra khuyến nghị rằng: Chủ đầu tư cần nắm bắt thị hiếu của phân khúc khách hàng giầu có, khó tính và làm thoả mãn các nhu cầu hưởng thụ chất lượng sống cao của giới thượng lưu về phân khúc CCCC thì sẽ đạt hiệu quả cao. Chủ đầu tư dễ bán hàng, thu lợi nhuận cao; khách cảm thấy hài lòng với giá mua và tương xứng với giá trị thật mà họ cảm thấy hạnh phúc tự hào về nơi ở, và nhà nước thì thu được tiền thuế và nhiều giá trị phái sinh cho xã hội…


NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Thesis topic: Factors affecting the selling price of luxury apartments - Research in Hanoi
Major: Real Estate Business Administration Code: 9340101_BDS
Postgraduate: Nguyen Huu Cuong                             Code Post: NCS35.47BDS
Instructor: Associate Pro. Doc. Nguyen Minh Ngoc
Training institution: National Economics University

New scholarly and theoretical contributions

Document review shows that real estate prices in general and luxury apartments in particular are affected by many factors in the macro environment, the industry and the company. In which, the factors associated with tangible values such as project size, number of apartments, utility usage, smart home technology, escape tools, building position and surrounding environment, pages expensive finishing equipment & materials, fire protection system and radiator ventilation, full of utilities ... intangible values create strong emotional feelings such as: delicate design, public layout convenience, scientific convenience, playground, transportation, community connection, high quality of management and service, fengshui and social psychology, many aftermarket derivatives such as education, medical examination and treatment, insurance ... has the meaning of bringing pride and pride to the rich, high-class customers of the difference and delicate high level of accommodation.
The new contribution of the thesis is to identify and prove new factors affecting to the selling price of high-end apartments of the investor. The thesis also specifies the role and meaning of the variables of service quality, living environment, customer segment or investor's characteristics for high-end apartment selling price. Researches on the real estate market in Viet Nam have not mentioned the selling price of luxury apartments in Viet Nam, so these factors are new academic and theoretical contributions.
Research and survey results have allowed testing of new factors that need research such as: 1 / Physical characteristics of a high-end apartment; 2 / The location of the apartment and the location of the apartment; 3 / Ambient; 4 / Quality of apartment management services; 5 / Good demographic characteristics (customer segments); 6 / Investor's characteristics. In which, the position of the apartment and the position of the apartment also affect the selling price of high-end apartments. Factors the property of the investor, the factor quality of management & service and the surrounding environment have the greatest impact on the selling price of high-end condominiums on the Ha Noi market. These are new findings because there is currently no published research on these factors.
The thesis recommends that: The investor needs to capture the tastes of the rich, fastidious customer segment and satisfy the needs of the elite to enjoy high quality of life in the high-end apartment segment that will have high efficiency. Investors can easily sell goods and earn high profits; customers feel satisfied with the purchase price and commensurate with the real value that they are happy to be proud of, and the state collects taxes and many derivatives for society ..