Nghiên cứu sinh Nguyễn Mạnh Cường bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 14h00 ngày 29/06/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Mạnh Cường, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện".
Thứ hai, ngày 29/05/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA do Kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện
Chuyên ngành: Kế toán (Kế toán, Kiểm toán và Phân tích)         Mã số: 62.34.03.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Cường     
Người hướng dẫn: 1. GS.TS. Đoàn Xuân Tiên            2. TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận

Từ cơ sở lý luận về kiểm toán các dự án đầu tư và thực trạng kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA của Kiểm toán nhà nước (KTNN), luận án đã phát triển và làm rõ: (i) những nội dung cơ bản của quy trình kiểm toán các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA; (ii) qua điều tra, khảo sát, phỏng vấn, tổng hợp và phân tích đã làm rõ thực trạng kiểm toán các dự án sử dụng vốn ODA do KTNN thực hiện.

Trên cơ sở kết quả các nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của các công ty kiểm toán độc lập, tác giả đã phát triển lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của KTNN, cụ thể: (i) hệ thống hóa 9 nhân tố (với 53 tiêu chí đo lường) ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán của KTNN đối với các dự án sử dụng vốn ODA, bao gồm cả nhóm nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài; (ii) dựa trên kết quả khảo sát các kiểm toán viên, kết quả phân tích, thống kê đã chỉ ra mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng kiểm toán các dự án ODA do KTNN thực hiện.

Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu

Nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng kiểm toán các dự án ODA của KTNN, luận án đề xuất một số giải pháp mới, bao gồm: (i) Tiếp tục nâng cao địa vị pháp lý của KTNN thành cơ quan kiểm tra tài chính tối cao của Nhà nước; (ii) Có chế tài xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với các dự án ODA không hiệu quả, không có khả năng trả nợ theo mục tiêu ban đầu; (iii) Tăng cường công tác tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của KTNN để các cơ quan liên quan hiểu và ủng hộ hoạt động kiểm toán của KTNN. Đồng thời, có chế tài xử lý nghiêm đối với các đơn vị không phối hợp trong hoạt động kiểm toán như cố tình kéo dài thời gian cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc cung cấp hồ sơ, tài liệu không trung thực; (iv) Tăng cường chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán giai đoạn, hàng năm và của từng cuộc kiểm toán; (v) Xây dựng và ban hành quy trình kiểm toán dự án sử dụng nguồn vốn ODA; (vi) Nâng cao, năng lực trình độ của kiểm toán viên cả về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

Nội dung của luận án xem tại đây.


--------------

THE NEW CONTRIBUTION OF THE THESIS 

Thesis’s topic: ODA-funded investment project audits conducted by the State Audit Office of Vietnam
Major: Accounting (Accounting, Auditing and Analysis)    Code: 62.34.03.01
PhD student: Nguyễn Mạnh Cường
Instructors: 1. Prof. Dr. Đoàn Xuân Tiên            2. Dr. Nguyễn Thị Hồng Thúy

New contributions in terms of academics, theory

From the theoretical bases on the audit of investment projects and the reality of ODA-funded investment project audits of the State Audit Office of Vietnam (The SAV), Thesis has developed and clarified: (i) The basic contents of the process of auditing ODA-funded investment project audits; (ii) Investigations, surveys, interviews, analysis and synthesis clarified the reality of ODA project audits implemented by the SAV.

Based on the results of previous studies on the factors affecting the quality of audit of independent auditing companies, The author has developed theories on the factors that affect the audit quality of the SAV, in particular: (i) Systematization of 9 factors (with 53 measurement criteria) affect the audit quality of the SAV for ODA projects, including both internal and external factors; (ii) Based on the results of the survey of the auditors, the results of the analysis and statistics show the influence of factors on the quality of ODA-funded project audits implemented by the SAV.

New proposals from research results

In order to complete and improve the audit quality of ODA-funded project audits of the SAV, The thesis proposes a number of new solutions, including: (i) Continue to improve the legal status of the SAV into the State Supreme Audit Institution; (ii) Issue strict sanctioning of the responsibility of collectives and individuals for ineffective ODA projects that cannot pay their debts according to their original objectives; (iii) Strengthen propaganda about the functions, tasks and role of the SAV so that concerned agencies understand and support the SAVs audit activities. In addition, Strict sanctions should be enacted for non-coordinating units in auditing activities, such as deliberately lengthening the time for providing dossiers or documents or supplying dishonest dossiers or documents; (iv) Enhance the quality of the audit plan periodically, annually and for each audit; (v) formulate and promulgate procedures for ODA-funded project audits; (vi) Improve the quality of auditors in terms of professional qualifications and professional ethics.