Nghiên cứu sinh Nguyễn Ngọc Lan bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 15h00 ngày 09/11/2017 tại Phòng họp Tầng 4 Nhà 6, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Ngọc Lan, chuyên ngành Kế toán, với đề tài "Nghiên cứu áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam".
Thứ hai, ngày 09/10/2017

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam
Chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán và Phân tích        Mã số: 62.34.30.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Ngọc Lan
Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Đức Bình, PGS.TS. Phạm Đức Cường

Những đóng góp mới của luận án về mặt lý luận

Thứ nhất, Luận án đã hệ thống hoá và làm rõ những nội dung cơ bản về khái niệm, lịch sử hình thành phát triển của giá trị hợp lý và quá trình áp dụng giá trị hợp lý.

Thứ hai, Luận án đã hệ thống hóa lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp.

Những đóng góp mới của Luận án về mặt thực tiễn

Dựa trên khung lý thuyết về giá trị hợp lý và các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng giá trị hợp lý, Luận án đã tiến hành thu thập dữ liệu với nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp Việt Nam. Theo đó, Luận án có một số đóng góp về thực tiễn như:

Thứ nhất, Luận án đã xây dựng và kiểm định hệ thống các nhân tố thuộc nhận thức của các doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự ủng hộ áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán, cũng như mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố với nghiên cứu điển hình tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ hai, Luận án đưa ra những  đóng góp với các doanh nghiệp trong việc thực hiện áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán, nhằm đẩy mạnh việc áp dụng giá trị hợp lý trong các doanh nghiệp.

Thứ ba, Luận án đưa ra những  đóng góp với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan xây dựng chế độ kế toán, các tổ chức, hiệp hội, các trường đại học … nhằm tăng cường sự ủng hộ và đẩy mạnh việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------


NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Thesis topic: Research on the application of fair value to accounting in Vietnamese enterprises
Major: Accounting, Auditing and Analysis        Code: 62.34.30.01
PhD. Student: Nguyễn Ngọc Lan
Supervisor: Assoc.Prof.Dr. Phạm Đức Bình, Assoc.Prof.Dr. Phạm Đức Cường

The new theoretical contributions of the thesis

Firstly, the thesis has systematized and clarified the basic contents of the concept, the history of development of the fair value and the process of applying the fair value.

Secondly, the thesis has systematized the theories on factors affecting the application of fair value in accounting in enterprises.

The new practical contributions of the thesis

Based on the theoretical framework of fair value and factors affecting the application of fair value, the thesis has collected data with case studies in Vietnamese enterprises. Accordingly, this study has some practical contributions such as:

Firstly, the thesis builds and validates the system of cognitive factors of enterprises influencing the support of the application of fair value in accounting as well as the influence of each factor on case studies in Vietnamese enterprises.

Secondly, the thesis makes a contribution to enterprises in applying fair value in accounting, in order to promote the application of fair value in enterprises.

Thirdly, the thesis contributes to state management agencies, accounting regimes, organizations, associations, universities ... to enhance the support and promote the application of fair value in accounting in Vietnamese enterprises.