Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Dũng bảo vệ luận án Tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 17/01/2019 tại P501 Nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Quang Dũng, chuyên ngành Marketing, với đề tài "Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: Nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng."
Thứ hai, ngày 17/12/2018
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
Đề tài luận án: Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: Nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.
Chuyên ngành: Marketing
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Dũng  
Người hướng dẫn 1: PGS.TS Vũ Trí Dũng
Người hướng dẫn 2: TS. Doãn Hoàng Minh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
 
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
 
(i) Luận án xây dựng mô hình lý thuyết thể hiện tác động của việc sử dụng logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo (TĐQC) đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu chứng minh việc lặp lại, tăng kích thước và sử dụng mầu sắc khi thể hiện logo và tên thương hiệu trong TĐQC có ảnh hưởng thuận chiều đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng.
 
(ii) Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trường hợp logo và tên thương hiệu trong TĐQC in có mầu, kích thước lớn, xuất hiện 2 lần ảnh hưởng tích cực nhất đến nhận biết thương hiệu, trường hợp logo và tên thương hiệu trong TĐQC in đen trắng, kích thước nhỏ, xuất hiện 1 lần ảnh hưởng yếu.
 
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
 
Kết quả nghiên cứu gợi ý một số đề xuất cho các nhà quản trị ngân hàng thương mại và các chuyên gia thiết kế quảng cáo trong việc sử dụng hợp lý logo, tên thương hiệu khi sáng tạo thông điệp quảng cáo, cụ thể: khi lặp lại, thay đổi kích thước, mầu sắc của logo và tên thương hiệu sẽ tác động khác nhau đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng. Trên cơ sở đó có thể tìm ra các phương pháp kiểm soát và phối hợp logo và tên thương hiệu trong thiết kế thông điệp nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng.
 
Hướng nghiên cứu tiếp theo: 
 
Bổ sung các giai đoạn tiếp theo của quá trình nhận thức sau nhận biết (ví dụ như hiểu, chấp nhận, ghi nhớ) và xem xét tác động của logo và tên thương hiệu đối với từng giai đoạn.
 
Đưa thêm các yếu tố nhận diện thương hiệu khác (ngoài logo và tên) vào mô hình để xem xét sự tác động kết hợp của chúng tới nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng.
 
Mở rộng phạm vi nghiên cứu tới các loại hình TĐQC khác như phim quảng cáo (TVC), quảng cáo đa phương tiện (rich media).
 
 
Nội dung của luận án xem tại đây.
 
---------------  
 
CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
 
Thesis topic: Influence of logo and brand name in advertisement message on brand awareness of consumers: An empirical research in banking sector.
Major: Marketing 
Fellow: Nguyen Quang Dung 
Instructor 1: Assoc. Prof. Dr. Vu Tri Dung
Instructor 2: Dr. Doan Hoang Minh
Training institution: National Economics University
 
Newly academics, reasoning contributions
 
(i) The thesis builds a theoretical model that demonstrates the impact of the use of logos and brand names in advertising message on brand awareness of consumers. Research findings show that repetition, enlargement, and color use when displaying logos and brand names in advertising message have a positive influence on brand awareness.
 
(ii) Research findings show that logo and brand name in advertising message printed with color, in large size, appearing in 2 times has the most positive impact on brand awareness; logo and brand name in advertising message printed with black and white, in small size, appearing in only one time has weak impact on brand awareness
 
New findings and proposals drawn from research findings and survey
 
Research findings suggest some suggestions for commercial bank executives and advertising specialists in the rational use of logos and brand names when creating advertising messages: repeating, changing size, color of the logo and the brand name will impact differently on brand awareness of consumers. Based on that, it is possible to find ways to control and coordinate logo and brand name in advertising message design to improve the efficiency of building consumer brand awareness.
 
Further research directions:
 
Add the following stages of cognition after awareness (e.g., understanding, accepting, memorizing) and analyze the impact of logos and brand names on each stage.
 
Include other brand identifiers (in addition to logos and brand names) in the model to examine their combined impact on brand awareness of consumers
 
Extend the scope of research to other types of advertising messages such as TVC, rich media.