Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Đào bảo vệ luận án tiến sĩ

Vào 16h00 ngày 02/03/2022 tại P501 nhà A2, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Đào, chuyên ngành Kế toán, kiểm toán và phân tích, với đề tài "Nghiên cứu phương pháp xác định chi phí đào tạo ở các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính", theo phương thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Thứ sáu, ngày 24/12/2021

THÔNG TIN TRUY CẬP BUỔI BẢO VỆ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN QUA MSTEAMS

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

--------------

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Đề tài luận án: Nghiên cứu phương pháp xác định chi phí đào tạo ở các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính
Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích    Mã số:9340301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Đào
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Thứ nhất,làm sáng tỏ thêm các vấn đề lý luận về lựa chọn phương pháp xác định chi phí đào tạo ở các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chínhvà các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng phương pháp xác định chi phí trong trường đại học. 
Thứ hai, phát triển và bộ thang đo các nhân tố để sử dụng trong mô hình đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến mức độ đáp ứng yêu cầu thông tin chi phí đào tạo của nhà quản trị(sự phù hợp của phương pháp xác định chi phí) để làm cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp xác định chi phí đào tạo phù hợp cho các trường đại học và thiết kế bộ thang đo để đánh giá các nhân tố trong mô hình.

Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

Thứ nhất,trên cơ sở mô hình phân tích và bộ thang đo được thiết kế, luận án đã làm rõ được sự ảnh hưởng của các nhân tố đến sự phù hợp của phương pháp xác định chi phí áp dụng tại các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chínhở Việt Nam.
Thứ hai, thông qua nghiên cứu trường hợp điển hình tại một tại một trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, luận án đã phân tích lựa chọn phương pháp xác định chi phí phù hợp với đặc điểm hoạt động đào tạo, điều kiện cụ thể của trường đại học đó để áp dụng và trình tự các bước thực hiện. Kết quả cho thấy phương pháp xác định chi phí được đề xuất cho phép tính toán chi phí đào tạo chi tiết đến từng ngành đào tạo thay vì chỉ tính đến các nhóm ngành như trước đây. Mặt khác, việc tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo và tính khả thi của việc áp dụng phương pháp xác định chi phí đề xuất cũng đã được xác nhận từ phía trường đại học đó.
Thứ ba, dựa trên các kết quả nghiên cứu, luận án đã khuyến nghị áp dụng phương pháp xác định chi phí đào tạo phù hợp cho từng nhóm trường trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Bên cạnh đó, các kỹ thuật nhận diện chi phí và phân bổ chi phí chung, các giải pháp hỗ trợ triển khai áp dụng phương pháp xác định chi phí đào tạo cũng được đề xuất. Ngoài ra, luận án cũng đã kiến nghị với Nhà nước (Chính phủ và Bộ Tài chính) cũng như với các trường đại học công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính để đảm bảo tính khả thi của các giải pháp đề xuất.

-------------------------------

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Dissertation: Studying on application of costing system fordetermining traning costs in public universities implementing the financial autonomy
Major: Accounting, Auditing and Analysis    Code: 9340301
PhD Candidate: Nguyen Thi Dao            Candidate ID: NCS37.090KT
Supervisor: Assoc. Prof. Nguyen Nang Phuc 
Institution: National Economics University

Academic and theoretical contributions:

 (i) The dissertation systemizes and supplementes the basis of costing system practice and identified factors affecting costing system practice inpublic universities implementing the financial autonomy.
(ii) Developing a set of factor scales to use in the model measuring the influence of factors on the level of meeting information requirement’s managers (suitability of the costingsystem)for training coststhat is the basis to adopt anappropriate costing system for universityimplementing the financial autonomy.

Findings and recommendations: 

(i) The dissertation shows the influence of factors on the suitability of the costingsystem applied at public universities implementing financial autonomy in Vietnam.
(ii) Based on the results of the case study, the dissertation analyzes to adopt the costingsystem thatis able tosuitableto the characteristics of training activities and conditions of the university as well as the process of practice.In addition, the analysis results show that the proposed costing system allows to calculatetraining costs for each sector instead of only taking into every group of sectors as before. On the other hand, the correct calculation of training costs and the feasibility of applying the proposed costing system have also been confirmed by the university’s managers.
(iii) Based on the research results, the dissertation recommends applying the costing system that is able to suitable for each group of public universities implementing financial autonomy to calculate training costs.Beside that, techniques for cost identification and overhead cost allocation, solutions to support the practice of the costing system in order to calculate correctly training costs are also proposed.In addition, the dissertation also recommends to the Government and the Ministry of Finance as well as to public universities implementing financial autonomy to ensure the feasibility of the proposed solutions.